Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Šifra mistra Leonarda

Šifra mistra Leonarda

Photo © Sony Pictures Entertainment
Photo © Sony Pictures Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Moc dlou­ho netr­va­lo a jed­na z nej­kon­tro­verz­něj­ších knih posled­ní doby se dočka­la své fil­mo­vé podo­by. Převést na plát­no pří­běh o tom, jak Ježíš Kristus s Máří Magdalenou dítě měl, roz­ho­dl se celo­svě­to­vě uzná­va­ný reži­sér Ron Howard. A tak vzni­kl film, jenž pro­klí­nán a odsu­zo­ván byl ješ­tě dří­ve než prv­ní klap­ka padla…

O skan­dál­ní kni­ze Dana Browna Šifra mis­tra Leonarda toho už bylo napsá­no vel­mi mno­ho. A tak se tu nebu­du zdr­žo­vat všem dob­ře zná­mý­mi detai­ly o tom, jak jeho dílo obrov­ské pohor­še­ní u kato­lic­ké církve vyvo­la­lo, násled­ně se díky tomu­to best­selle­rem sta­lo, či o tom, jak Brown nálep­ku plagi­á­to­ra zís­kal a z toho stá­le vět­ší úspěch a bohat­ství čer­pal. 🙂

Už ten­to pří­běh samot­ný by byl dob­rým námě­tem na pohád­ku se šťast­ným kon­cem. I když… To, jak moc by byl ten konec šťast­ný, zále­ží spí­še na divá­cích. Šifra mis­tra Leonarda zaha­jo­va­la letoš­ní fes­ti­val v Cannes a hned po jejím uve­de­ní se do svě­ta roz­le­tě­ly ne zrov­na pozi­tiv­ní zprá­vy o tom, jak závě­reč­né titul­ky fil­mu byly dopro­vá­ze­ny iro­nic­kým posmě­chem pří­tom­ných novi­ná­řů a fil­mo­vých kri­ti­ků.

Nalijme si tedy čis­té­ho vína: ačko­li Šifra mis­tra Leonarda ve své kniž­ní podo­bě fun­gu­je jako skvě­lý thriller, o její fil­mo­vé ver­zi to říci bohu­žel nemů­že­me. Co si bude­me nalhá­vat – smrsk­nout tak sple­ti­tý děj do dvou­a­půl­ho­di­no­vé metrá­že je vel­ký risk. Zvlášť, když zde vystu­pu­je nema­lé množ­ství cha­risma­tic­kých postav, jež ani nema­jí moc pro­sto­ru k pro­je­ve­ní. Což je pří­pad zejmé­na hlav­ní­ho hrdi­ny Roberta Langdona (Tom Hanks), jenž dosta­ne tuto šan­ci až v závě­reč­né scé­ně, kte­rou mj. pova­žu­ji jako jed­nu z nej­lep­ších v celé his­to­rii kine­ma­to­gra­fie.

Langdona totiž po celý film dopro­vá­zí Sophie v pří­šer­ném podá­ní Audrey Tatou. Nikdy jsem nepo­chy­bo­va­la o jejím herec­kém talen­tu, avšak jedi­né, co o jejím výko­nu v tom­to fil­mu může­me říci, je to, že zde pou­ze kou­le­la oči­ma. Její posta­va byla nato­lik plo­chá a nevý­razná, že díky ní upa­da­la kva­li­ta celé­ho sním­ku. Leč dopře­du ji zase posou­va­ly posta­vy Silase (vyni­ka­jí­cí Paul Bettany) a sira Teabinga, jehož ztvár­nil Ian McKellen, vše­o­bec­ně zná­mý jako Gandalf z Pána prs­te­nů.

Ač se film drží své před­lo­hy doce­la věr­ně, nemo­hu opo­mi­nout to, že nás tvůr­ci o něco oši­di­li. Těch šifer tam bylo nějak podiv­ně málo a někte­ré (zvlášť ta se zrca­dlo­vým pís­mem) byly roz­luš­tě­ny až pode­zře­le brzo. Našla by se spous­ta detai­lů, malých i vel­kých, kte­rý­mi se film liší, a na něž budou všich­ni fanouš­ci před­lo­hy hla­si­tě upo­zor­ňo­vat... Ale s tím už musí počí­tat kaž­dá fil­mo­vá adap­ta­ce. Šifra mis­tra Leonarda je jed­nou z těch prů­měr­ných (nic pře­vrat­né­ho od ní oprav­du oče­ká­vat nemů­že­me), po kte­ré za něja­kou dobu ani pes neštěk­ne...


Photo © Sony Pictures Entertainment


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Šifra mistra Leonarda28. dubna 2021 Šifra mistra Leonarda Když jsem viděl kolik věcí se napsalo o Šifře (jak se v Cannes filmoví kritici smáli kvůli výkonu Toma Hankse atd..), nechtěl jsem o ní psát hned, ale chtěl jsem jí v sobě nechat vstřebat […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)28. února 2016 Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook) Co pak si pustit večer na domácí televizi? Tak třeba film, který je podle knihy. Šifra mistra Leonarda má nové vydání, pěkně plechové a hodící se do sbírky. Toto nové vydání přináší […] Posted in Filmové recenze
  • Titanic Jamese Camerona po 25 letech7. února 2023 Titanic Jamese Camerona po 25 letech V dubnu 1912 vyrazila luxusní zaoceánská loď Titanic z Anglie na svou první, a bohužel i poslední plavbu. Své pasažéry ale do cíle cesty nikdy nedovezla – narazila na ledovec a klesla pod […] Posted in Filmové recenze
  • Muž jménem Otto: Tom Hanks se chce zabít v plačtivé černé komedii3. února 2023 Muž jménem Otto: Tom Hanks se chce zabít v plačtivé černé komedii Hořká skandinávská komedie se nesnadno mísí se sacharinovým hollywoodským sentimentem ve filmu režiséra Marca Forstera Muž jménem Otto, který po prosincovém debutu ve Spojených státech […] Posted in Filmové recenze
  • Na západní frontě klid (2022)17. ledna 2023 Na západní frontě klid (2022)  Na západní frontě klid je slavné dílo, které asi každý člověk procházející současným českým vzdělávacím systémem zná. Dá se totiž bezpečně zařadit do kolonek typu "válečná próza", event. […] Posted in Filmové recenze
  • Terminál – příběh muže, který čekal20. listopadu 2022 Terminál – příběh muže, který čekal Když se řekne jméno Steven Spielberg, každému se vybaví filmy jako E.T., Jurský park, Minority Report, případně Indiana Jonesové nebo vojín Ryan.  Po Chyť mě, když to dokážeš je tu Tom […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hobit: Neočekávaná cesta14. listopadu 2022 Hobit: Neočekávaná cesta Hobit: Neočekávaná cesta je dobrodružný film z roku 2012, který natočil Peter Jackson podle scénáře Fran Walshové, Philippy Boyensové, Jacksona a Guillerma del Tora na motivy románu Hobit […] Posted in Speciály
  • Boratův navázaný telefilm27. října 2022 Boratův navázaný telefilm Bohužel, Boratův navázaný telefilm je pouze povedená satira, která úžasné jedničce nesahá ani po kotníky. Nápad byl opět zajímavý, ale jeho provedení tentokrát postrádalo jakoukoli jiskru, […] Posted in Filmové recenze
  • Forrest Gump23. října 2022 Forrest Gump Forrest Gump je americký komediálně-dramatický film z roku 1994, který režíroval Robert Zemeckis a scénář napsal Eric Roth. Film byl natočen podle stejnojmenného románu Winstona Grooma z […] Posted in Speciály
  • Pinocchio: Hraný remake s Tomem Hanksem nemá, co nabídnout8. září 2022 Pinocchio: Hraný remake s Tomem Hanksem nemá, co nabídnout S hranými předělávkami klasických kreslených pohádek od Disneyho se v posledních letech roztrhl pytel, a nejnověji se o jednu z nich pokusil Robert Zemeckis - tento slavný režisér, který […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,75378 s | počet dotazů: 278 | paměť: 60682 KB. | 23.03.2023 - 18:55:07