Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Šifra mistra Leonarda

Šifra mistra Leonarda

Photo © Sony Pictures Entertainment
Photo © Sony Pictures Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Moc dlou­ho netr­va­lo a jed­na z nej­kon­tro­verz­něj­ších knih posled­ní doby se dočka­la své fil­mo­vé podo­by. Převést na plát­no pří­běh o tom, jak Ježíš Kristus s Máří Magdalenou dítě měl, roz­ho­dl se celo­svě­to­vě uzná­va­ný reži­sér Ron Howard. A tak vzni­kl film, jenž pro­klí­nán a odsu­zo­ván byl ješ­tě dří­ve než prv­ní klap­ka padla…

O skan­dál­ní kni­ze Dana Browna Šifra mis­tra Leonarda toho už bylo napsá­no vel­mi mno­ho. A tak se tu nebu­du zdr­žo­vat všem dob­ře zná­mý­mi detai­ly o tom, jak jeho dílo obrov­ské pohor­še­ní u kato­lic­ké církve vyvo­la­lo, násled­ně se díky tomu­to best­selle­rem sta­lo, či o tom, jak Brown nálep­ku plagi­á­to­ra zís­kal a z toho stá­le vět­ší úspěch a bohat­ství čer­pal. 🙂

Už ten­to pří­běh samot­ný by byl dob­rým námě­tem na pohád­ku se šťast­ným kon­cem. I když… To, jak moc by byl ten konec šťast­ný, zále­ží spí­še na divá­cích. Šifra mis­tra Leonarda zaha­jo­va­la letoš­ní fes­ti­val v Cannes a hned po jejím uve­de­ní se do svě­ta roz­le­tě­ly ne zrov­na pozi­tiv­ní zprá­vy o tom, jak závě­reč­né titul­ky fil­mu byly dopro­vá­ze­ny iro­nic­kým posmě­chem pří­tom­ných novi­ná­řů a fil­mo­vých kri­ti­ků.

Nalijme si tedy čis­té­ho vína: ačko­li Šifra mis­tra Leonarda ve své kniž­ní podo­bě fun­gu­je jako skvě­lý thriller, o její fil­mo­vé ver­zi to říci bohu­žel nemů­že­me. Co si bude­me nalhá­vat – smrsk­nout tak sple­ti­tý děj do dvou­a­půl­ho­di­no­vé metrá­že je vel­ký risk. Zvlášť, když zde vystu­pu­je nema­lé množ­ství cha­risma­tic­kých postav, jež ani nema­jí moc pro­sto­ru k pro­je­ve­ní. Což je pří­pad zejmé­na hlav­ní­ho hrdi­ny Roberta Langdona (Tom Hanks), jenž dosta­ne tuto šan­ci až v závě­reč­né scé­ně, kte­rou mj. pova­žu­ji jako jed­nu z nej­lep­ších v celé his­to­rii kine­ma­to­gra­fie.

Langdona totiž po celý film dopro­vá­zí Sophie v pří­šer­ném podá­ní Audrey Tatou. Nikdy jsem nepo­chy­bo­va­la o jejím herec­kém talen­tu, avšak jedi­né, co o jejím výko­nu v tom­to fil­mu může­me říci, je to, že zde pou­ze kou­le­la oči­ma. Její posta­va byla nato­lik plo­chá a nevý­razná, že díky ní upa­da­la kva­li­ta celé­ho sním­ku. Leč dopře­du ji zase posou­va­ly posta­vy Silase (vyni­ka­jí­cí Paul Bettany) a sira Teabinga, jehož ztvár­nil Ian McKellen, vše­o­bec­ně zná­mý jako Gandalf z Pána prs­te­nů.

Ač se film drží své před­lo­hy doce­la věr­ně, nemo­hu opo­mi­nout to, že nás tvůr­ci o něco oši­di­li. Těch šifer tam bylo nějak podiv­ně málo a někte­ré (zvlášť ta se zrca­dlo­vým pís­mem) byly roz­luš­tě­ny až pode­zře­le brzo. Našla by se spous­ta detai­lů, malých i vel­kých, kte­rý­mi se film liší, a na něž budou všich­ni fanouš­ci před­lo­hy hla­si­tě upo­zor­ňo­vat... Ale s tím už musí počí­tat kaž­dá fil­mo­vá adap­ta­ce. Šifra mis­tra Leonarda je jed­nou z těch prů­měr­ných (nic pře­vrat­né­ho od ní oprav­du oče­ká­vat nemů­že­me), po kte­ré za něja­kou dobu ani pes neštěk­ne...


Photo © Sony Pictures Entertainment


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Šifra mistra Leonarda28. dubna 2021 Šifra mistra Leonarda Když jsem viděl kolik věcí se napsalo o Šifře (jak se v Cannes filmoví kritici smáli kvůli výkonu Toma Hankse atd..), nechtěl jsem o ní psát hned, ale chtěl jsem jí v sobě nechat vstřebat […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)28. února 2016 Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook) Co pak si pustit večer na domácí televizi? Tak třeba film, který je podle knihy. Šifra mistra Leonarda má nové vydání, pěkně plechové a hodící se do sbírky. Toto nové vydání přináší […] Posted in Filmové recenze
  • Air Force One17. srpna 2022 Air Force One Copak s Indianou Jonesem, když se dostaví kmetský věk? Stane se prezidentem Spojených států. Američané se potřebují aspoň jednou do roka prostřednictvím filmové tvorby ujistit, že kdyby […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hvězdný prach24. července 2022 Hvězdný prach Je nebezpečné dotýkat se hvězd na zem spadlých. A co teprve máte dělat, když se z hvězdy vyklube přidrzlá holka, které jdou po krku snad všichni padouchové magické země? Hvězdný prach je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Iron Man18. července 2022 Iron Man Z pohledu posledních více než 10 filmových let je první Iron Man jednoznačně nejvýznamnějším snímkem. Minimálně s ohledem na trendy v kinech a kasovní úspěchy. Právě kvůli muži v ocelovém […] Posted in Retro filmové recenze
  • Elvis – Recenze – 90 %27. června 2022 Elvis – Recenze – 90 % Životní portrét Elvise Presleyho se dočkal významného filmového zpracování naposledy v roce 1979, kdy jej coby televizně vyhlížející a nepříliš záživný životopisný projekt natočil s Kurtem […] Posted in Filmové recenze
  • Elvis - 80 %21. června 2022 Elvis - 80 % Složitá dynamika mezi Elvisem Presleym (Austin Butler) a jeho manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks), která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Soudce Dredd26. dubna 2022 Soudce Dredd Soudce Dredd je americký akční sci-fi film z roku 1995 natočený podle stejnojmenného komiksu 2000 AD. Režíroval ho Danny Cannon a v hlavní roli se představil Sylvester Stallone, strážce […] Posted in Speciály
  • Amélie z Montmartru19. dubna 2022 Amélie z Montmartru Asi není třeba nějak zvlášť představovat dílo, které pobralo spoustu různých ocenění a bylo vyhlášeno nejlepším filmem za rok 2001. Pro mě se rozhodně jedná o neopakovatelný […] Posted in Retro filmové recenze
  • Magická hlubina15. března 2022 Magická hlubina Magická hlubina je francouzsko-italský film, na jehož scénáři, koprodukci a režii se podílel Luc Besson, který byl uveden do kin v roce 1988. Tento generační film je volně založen na […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,14383 s | počet dotazů: 263 | paměť: 60100 KB. | 19.08.2022 - 15:37:02