Kritiky.cz > Recenze knih > Sídla českých panovníků - zajímavá procházka po hradech a zámcích

Sídla českých panovníků - zajímavá procházka po hradech a zámcích

107117 350 0 fit

Myslíte si, že život na hra­dech a zám­cích byl oprav­du plný poho­dy a bez­pe­čí? Stanislava Jarolímková je autor­kou kni­hy Sídla čes­kých panov­ní­ků, a díky ní se dozví­te, že tomu tak neby­lo. 

Kamenné stav­by byly stu­de­né, neú­tul­né a život v nich nebyl úpl­ně jed­no­du­chý. Pojďte se spo­leč­ně se mnou vydat na dob­ro­druž­nou a pouč­nou ces­tu nej­zná­měj­ší­mi hra­diš­ti, hra­dy a zám­ky.

Kniha obsa­hu­je 101 kre­seb Jiřího Filípka. Je roz­dě­le­na na dvě čás­ti. V té prv­ní se dozví­te, jak to vše vlast­ně vznik­lo, jaké prv­ní říše na našem úze­mí vzni­ka­la, jak panov­ní­ci vládly, jak se budo­va­ly hra­dy, jak na nich vlast­ně lidé žili, jaké nemo­ci je sužo­va­ly, jak bojo­va­li s pro­tiv­ní­ky. V dru­hé čás­ti kni­hy na vás čeka­jí význam­ná kní­že­cí hra­diš­tě, jako je např. Pražský hrad, Vyšehrad, dále význam­né hra­dy jako je Bezděz, Karlštejn, Kašperk, Křivoklát, Loket a mno­ho dal­ších. Nechybí ani vel­mi význam­né zám­ky - Lány, Zákupy, Ploskovice a jiné.

Součástí kni­hy jsou i zají­ma­vos­ti, legen­dy, kte­ré se k dané­mu mís­tu pojí.

Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te časo­vou osu, jaký panov­ník vlá­dl za sebou a kolik let pano­val na trů­nu. Od kní­že­te Mojmíra I. až po Karla I. Habsbursko - lotrin­ské­ho. Také je zde uve­den seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry.

Kniha mě oprav­du zau­ja­la a bude pat­řit mezi skvos­ty knih o his­to­rii. Starší syn se zají­má o his­to­rii hra­dů a zám­ků a kni­ha Sídla čes­kých panov­ní­ků se mu moc líbi­la. Je plná zají­ma­vos­tí ze živo­ta oby­va­te­lů hra­dů a zám­ků. Nejvíce mě zau­ja­ly legen­dy, kte­ré se pojí k jed­not­li­vým mís­tům. Jelikož celá rodi­na rádi navště­vu­je­me hra­dy a zám­ky a růz­né zří­ce­ni­ny, je nám moc líto, že je v sou­čas­né covi­do­vé době vše zavře­né. Letošní léto jsme moc těch­to pamá­tek nena­vští­vi­li. Musím říci, že se tato kni­ha autor­ce moc poved­la. Ilustrace, drob­ná sché­ma­ta dotvá­ří celý kon­text všech pamá­tek.

Velmi mě zau­ja­la infor­ma­ce o tom, že se baň­ko­vá­ní pro­vá­dě­lo už od 14. sto­le­tí. Dále také růz­né lékař­ské pro­cedu­ry jako bylo pouš­tě­ní žilou, či správ­né čiš­tě­ní zubů pomo­cí citró­no­vé kůry již za dob, kdy vlá­dl Karla IV.

Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat, jak se žilo na sta­ro­by­lých hra­dech a zám­cích, poznej­te památ­ky, kte­ré máte mož­ná ve svém oko­lí a moc toho o nich neví­te.

Ukázka z kni­hy:

„Poměrně dlou­ho býva­ly v hrad­ních budo­vách spí­še výji­meč­ně zři­zo­vá­ny „mycí kom­na­ty“. V nich stá­la vel­ká káď, do kte­ré se tep­lá voda při­ná­še­la ve věd­rech z kuchy­ně. Káď býva­la sta­že­ná obru­če­mi a vylo­že­ná plát­nem, aby si vzne­še­ný kou­pa­jí­cí se člo­věk nezadřel třís­ku, a vstu­po­va­lo se do ní po schůd­kách. Někdy v ní stá­va­la sto­lič­ka, na níž mohl zájem­ce o očis­tu během mytí sedět.“

Několik slov o autor­ce:

Stanislava Jarolímková

Pražská rodač­ka pra­co­va­la po absol­vo­vá­ní Fakulty žur­na­lis­ti­ky UK jako novi­nář­ka až do roku 1978. K pro­fe­si se vrá­ti­la roku 1991, kdy zača­la jako novi­nář­ka na vol­né noze spo­lu­pra­co­vat s před­ní­mi praž­ský­mi dení­ky a časo­pi­sy, s tele­vi­zí a roz­hla­sem. Do psa­ní knih se pus­ti­la v roce 1999. Věnuje se zvláš­tě odbor­né lite­ra­tu­ře s his­to­ric­kou téma­ti­kou, je autor­kou titu­lů jako Co ješ­tě neví­me o živo­tě našich před­ků nebo Zajímavosti ze svě­to­vých dějin a dal­ších.

Kniha je urče­na dětem od 11 let a nejen jim.

Autor: Stanislava Jarolímková

Lektoroval: Čeněk Michal

Ilustrace: Jiří Filípek

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 136

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-271-0711-7


Foto: Grada Publishing a.s.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...