Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Sídla českých panovníků - zajímavá procházka po hradech a zámcích

Sídla českých panovníků - zajímavá procházka po hradech a zámcích

107117 350 0 fit

Myslíte si, že život na hra­dech a zám­cích byl oprav­du plný poho­dy a bez­pe­čí? Stanislava Jarolímková je autor­kou kni­hy Sídla čes­kých panov­ní­ků, a díky ní se dozví­te, že tomu tak neby­lo. 

Kamenné stav­by byly stu­de­né, neú­tul­né a život v nich nebyl úpl­ně jed­no­du­chý. Pojďte se spo­leč­ně se mnou vydat na dob­ro­druž­nou a pouč­nou ces­tu nej­zná­měj­ší­mi hra­diš­ti, hra­dy a zám­ky.

Kniha obsa­hu­je 101 kre­seb Jiřího Filípka. Je roz­dě­le­na na dvě čás­ti. V té prv­ní se dozví­te, jak to vše vlast­ně vznik­lo, jaké prv­ní říše na našem úze­mí vzni­ka­la, jak panov­ní­ci vládly, jak se budo­va­ly hra­dy, jak na nich vlast­ně lidé žili, jaké nemo­ci je sužo­va­ly, jak bojo­va­li s pro­tiv­ní­ky. V dru­hé čás­ti kni­hy na vás čeka­jí význam­ná kní­že­cí hra­diš­tě, jako je např. Pražský hrad, Vyšehrad, dále význam­né hra­dy jako je Bezděz, Karlštejn, Kašperk, Křivoklát, Loket a mno­ho dal­ších. Nechybí ani vel­mi význam­né zám­ky - Lány, Zákupy, Ploskovice a jiné.

Součástí kni­hy jsou i zají­ma­vos­ti, legen­dy, kte­ré se k dané­mu mís­tu pojí.

Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te časo­vou osu, jaký panov­ník vlá­dl za sebou a kolik let pano­val na trů­nu. Od kní­že­te Mojmíra I. až po Karla I. Habsbursko - lotrin­ské­ho. Také je zde uve­den seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry.

Kniha mě oprav­du zau­ja­la a bude pat­řit mezi skvos­ty knih o his­to­rii. Starší syn se zají­má o his­to­rii hra­dů a zám­ků a kni­ha Sídla čes­kých panov­ní­ků se mu moc líbi­la. Je plná zají­ma­vos­tí ze živo­ta oby­va­te­lů hra­dů a zám­ků. Nejvíce mě zau­ja­ly legen­dy, kte­ré se pojí k jed­not­li­vým mís­tům. Jelikož celá rodi­na rádi navště­vu­je­me hra­dy a zám­ky a růz­né zří­ce­ni­ny, je nám moc líto, že je v sou­čas­né covi­do­vé době vše zavře­né. Letošní léto jsme moc těch­to pamá­tek nena­vští­vi­li. Musím říci, že se tato kni­ha autor­ce moc poved­la. Ilustrace, drob­ná sché­ma­ta dotvá­ří celý kon­text všech pamá­tek.

Velmi mě zau­ja­la infor­ma­ce o tom, že se baň­ko­vá­ní pro­vá­dě­lo už od 14. sto­le­tí. Dále také růz­né lékař­ské pro­cedu­ry jako bylo pouš­tě­ní žilou, či správ­né čiš­tě­ní zubů pomo­cí citró­no­vé kůry již za dob, kdy vlá­dl Karla IV.

Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat, jak se žilo na sta­ro­by­lých hra­dech a zám­cích, poznej­te památ­ky, kte­ré máte mož­ná ve svém oko­lí a moc toho o nich neví­te.

Ukázka z kni­hy:

„Poměrně dlou­ho býva­ly v hrad­ních budo­vách spí­še výji­meč­ně zři­zo­vá­ny „mycí kom­na­ty“. V nich stá­la vel­ká káď, do kte­ré se tep­lá voda při­ná­še­la ve věd­rech z kuchy­ně. Káď býva­la sta­že­ná obru­če­mi a vylo­že­ná plát­nem, aby si vzne­še­ný kou­pa­jí­cí se člo­věk nezadřel třís­ku, a vstu­po­va­lo se do ní po schůd­kách. Někdy v ní stá­va­la sto­lič­ka, na níž mohl zájem­ce o očis­tu během mytí sedět.“

Několik slov o autor­ce:

Stanislava Jarolímková

Pražská rodač­ka pra­co­va­la po absol­vo­vá­ní Fakulty žur­na­lis­ti­ky UK jako novi­nář­ka až do roku 1978. K pro­fe­si se vrá­ti­la roku 1991, kdy zača­la jako novi­nář­ka na vol­né noze spo­lu­pra­co­vat s před­ní­mi praž­ský­mi dení­ky a časo­pi­sy, s tele­vi­zí a roz­hla­sem. Do psa­ní knih se pus­ti­la v roce 1999. Věnuje se zvláš­tě odbor­né lite­ra­tu­ře s his­to­ric­kou téma­ti­kou, je autor­kou titu­lů jako Co ješ­tě neví­me o živo­tě našich před­ků nebo Zajímavosti ze svě­to­vých dějin a dal­ších.

Kniha je urče­na dětem od 11 let a nejen jim.

Autor: Stanislava Jarolímková

Lektoroval: Čeněk Michal

Ilustrace: Jiří Filípek

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 136

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-271-0711-7


Foto: Grada Publishing a.s.

  • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
  • NEMUSÍŠ!23. srpna 2021 NEMUSÍŠ! Kniha Nemusíš od autorky Dagmar Digmy Čechové je určena pro všechny ženy jakéhokoliv věku, které by si konečně měly uvědomit, že ve svém životě, pokud něco skutečně nechtějí, tak opravdu […] Posted in Recenze knih
  • BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch14. srpna 2021 BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch Máte-li chuť sáhnout po pravdivém příběhu o velké lásce, odvaze, důvěře, ale i velké bolesti, odhodlání a velké moci odpouštět, je kniha od Jessicy Koch "Blízko obzoru", tou pravou pro […] Posted in Recenze knih
  • Být sama sebou - Autobiografie Veroniky Vieweghové12. srpna 2021 Být sama sebou - Autobiografie Veroniky Vieweghové Máte rádi autobiografie? Chcete se dozvědět něco ze života Veroniky Vieweghové, manželky spisovatele Michala Viewegha? Tak právě vám je určena kniha Být sama sebou.  Veronika Vieweghová, […] Posted in Recenze knih
  • Můžete mít všechno, jen ne vše najednou7. června 2021 Můžete mít všechno, jen ne vše najednou Kniha od Romi Neustadt "Můžete mít všechno, jen ne vše najednou je knihou, tak trochu i drobným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí bez jakéhokoliv stresu dosáhnout pokud možno všech […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • Vinařství - Nový začátek21. dubna 2021 Vinařství - Nový začátek Milujete rodinné ságy? Chcete si přečíst emotivní příběh služebné Ireny? Zajímá vás, o čem bude druhý díl? Tak právě vám je určena novinka Vinařství - Nový začátek, kterou vydala Euromedia […] Posted in Recenze knih
  • Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 2 - receptář plný nápadů a dobrého jídla21. dubna 2021 Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 2 - receptář plný nápadů a dobrého jídla Není vám lhostejné, co jíte a pijete? Chcete se dozvědět mnoho zajímavostí, naučit se spousty báječných receptů našich předků? Tak právě Vám je určeně novinka  Co naše babičky uměly a na […] Posted in Recenze knih
  • PAPÍROVÉ DEKORACE PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST1. února 2021 PAPÍROVÉ DEKORACE PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST Knižní novinka "Papírové dekorace pro každou příležitost", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s.; se autorka Dita Váňová dělí se svými čtenáři o získané vlastní zkušenosti a […] Posted in Recenze knih, Recenze
  • Čim, Čára a zahrada - příběh o dvou vrabčích sourozencích5. listopadu 2020 Čim, Čára a zahrada - příběh o dvou vrabčích sourozencích Víte, kdo jsou kloši? Máte rádi pohádky o ptácích a zahradě? Chcete si přečíst nevšední příběh o dvou vrabčích sourozencích Čimě a Čárovi? Autorkou je Radana Dungelová, která pracuje v […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,37226 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53361 KB. | 19.09.2021 - 18:23:31