Kritiky.cz > Články > Sicilián

Sicilián

200911141231 S

SiciliánDalší román z mafi­án­ské­ho pro­stře­dí od slav­né­ho ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Maria Puza, kte­rým se poku­sil navá­zat na úspěch Kmotra. Ačkoliv se kni­ha nesta­la best­selle­rem, stá­le před­sta­vu­je v rám­ci žán­ru pozo­ru­hod­né dílo.

 

 

Příběh kni­hy se na začát­ku pro­plé­tá s dějem Kmotra. I když výraz pro­plé­tá se je poně­kud nepřes­ný. Spojení s pře­de­šlým romá­nem má na sta­ros­ti Michael Corleone, jemuž po dvou­le­tém nuce­ném exi­lu na Sicílii, kde se musel skrý­vat před pomstou poli­cie a rozhně­va­ných mafi­án­ských kla­nů, při­chá­zí od staré­ho dona pokyn k návra­tu do USA. Zároveň s tolik oče­ká­va­nou zprá­vou dostá­vá za úkol vzít s sebou míst­ní legen­du Salvatora Giuliana, kte­rý dlou­ho­do­bě uni­ká před jus­ti­cí, i pomstou nej­moc­něj­ší­ho šéfa palerm­ské­ho pod­svě­tí.

Následně se děj zamě­řu­je na his­to­rii Sicílie, k níž neod­dě­li­tel­ně pat­ří his­to­rie mafie, tu stří­da­jí pasá­že o pová­leč­né poli­tic­ké situ­a­ci na ost­ro­vě a vel­mi okra­jo­vě i v celé Itálii. Tohle je základ, na kte­rém vyrůs­tá pří­běh o sku­teč­ném člo­vě­ku, milo­va­ném i nená­vi­dě­ném Salvatoru Giuliano.

Tento mla­dík, též zná­mý pod pře­zdív­kou Turi a poz­dě­ji i jako Král z Montelepre, byl typic­kým nekon­flikt­ním před­sta­vi­te­lem chud­ší vrst­vy oby­va­tel Sicílie, jež stá­le žila mezi dvě­ma odvě­ký­mi sou­pe­ři - vlá­dou a mafií. Ani jeden z nich během pro­sa­zo­vá­ní svých zájmů nebral pří­liš­né ohle­dy na oby­čej­né lidi. Právě to mno­hé oby­va­te­le nau­či­lo vel­mi opa­tr­ně dáv­ko­vat loa­ja­li­tu stří­da­vě k jed­né, i dru­hé orga­ni­za­ci. Jednoho dne si Turi pře­ce jenom musel zvo­lit a to, když neú­mysl­ně zabil kara­bi­ni­é­ra.

Po čase již stal v čele vlast­ní sku­pi­ny, kte­rá orga­ni­zo­va­la úno­sy šlech­ti­ců, za něž poža­do­va­la výkup­né, pro­vá­dě­la úto­ky pro­ti movi­tým obča­nům, kte­ří se pro­vi­ni­li nespra­ve­dl­nos­tí na chudých, tresta­la poru­še­ní omer­ty... Na roz­díl od jiných podob­ných sku­pin i celých orga­ni­za­cí Turi Giuliano sice roz­dě­lo­val kořist mezi své lidi, avšak neza­po­mí­nal ani na chudé oby­va­tel­stvo, čímž si vyslou­žil dobrou pověst a zís­kal řadu sym­pa­ti­zan­tů, na kte­rou mohl spo­lé­hat, když mu řím­ská vlá­da začí­na­la dýchat za krk.

Giulianovo jed­ná­ní se kro­mě poli­cie zne­lí­bi­lo i donu Crocemu, jenž se ho nej­pr­ve, na roz­díl od jiných podob­ných sku­pin, neú­spěš­ně pokou­šel dostat pod svou kon­t­ro­lu, avšak poz­dě­ji se roz­ho­dl pro radi­kál­něj­ší řeše­ní. To nás při­vá­dí k důvo­du, proč bylo pro Turiho žádou­cí opus­tit i s těhot­nou man­žel­kou ost­rov, kte­rý je pro člo­vě­ka jeho význa­mu dost vel­ký i pří­liš malý záro­veň.

Stejně jako Kmotr, i Sicilián nabí­zí pou­ta­vé čte­ní. Občasné „časosko­ky“ neroz­pty­lu­jí, a čte­nář může snad­no vní­mat dějo­vou linii. Autor zno­vu doka­zu­je, že dis­po­nu­je hlu­bo­ký­mi zna­lost­mi téma­tu, o němž píše.

Nicméně nemo­hu zce­la sou­hla­sit s pozi­tiv­ním vykres­le­ním hlav­ní posta­vy. Ano, jisto­jis­tě v podá­ní Salvatora Giuliana šlo o men­ší zlo, přes­to však zlo. Vraždy, úno­sy, vydí­rá­ní... Ačkoli se čte­nář, podob­ně jako v Kmotrovi, jen stě­ží brá­ní sym­pa­ti­zo­vá­ní s „klad­ný­mi hrdi­ny“, mno­hé úse­ky nutí pře­ce jenom k roz­sáh­lej­ším úva­hám na téma zlo­čin a trest, prá­vo a spra­ve­dl­nost apod., což je, dle mého názo­ru, jedi­ně dob­ře.

 

Název: Sicilián (The Sicilian)

Autor: Mario Puzo

Překlad: Jan Šulc

Nakladatel: Knižní klub

ISBN: 80-242-1722-8

Počet stran: 336

Rok vydá­ní: 2006

  • 201002022048 41233. února 2010 Šógun Šógun je jedním ze šesti románů amerického spisovatele britského původu Jamese Clavella, který vyšel v roce 1975 a z chronologického hlediska je prvním dílem tzv. Asijské ságy. Četba knihy […] Posted in Články
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […] Posted in Články
  • Ztracený symbol26. ledna 2010 Ztracený symbol Je dobrým zvykem utrousit cosi nelichotivého na adresu knih Dana Browna. Třeba to, že v jeho dílech je mnoho nepřesností, jež pramení z nedostatečného prostudování tématu, že takové […] Posted in Články
  • Nový dokumentární seriál, který se pokouší rozptýlit obavy lidí z odchodu z tohoto světa. Od 22. ledna bude seriál vysílat ČT2 každý čtvrtek ve 22 hodin.20. ledna 2015 Nový dokumentární seriál, který se pokouší rozptýlit obavy lidí z odchodu z tohoto světa. Od 22. ledna bude seriál vysílat ČT2 každý čtvrtek ve 22 hodin. Brána smrti nabízí divákům zcela jiný pohled na smrt, než je běžné. Většina lidí má ze smrti strach, je to pro ni téma depresivní a schovává se před ní. V seriálu však poznáme, že lidé […] Posted in Články
  • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […] Posted in Články, Recenze knih
  • TV TIPY12. listopadu 2003 TV TIPY Další televizní tipy od 15 - 21. listopadu z nouze ctnost až na pár tipů raději mrznout venku :))SO 15. listopadu 21:20 ČT 1 MUŽI V ČERNÉM Akční scifi-komedie, která vychází z […] Posted in TV Recenze
  • S hudebními filmy se v poslední době roztrhl pytel. Který je ten nejlepší?20. října 2019 S hudebními filmy se v poslední době roztrhl pytel. Který je ten nejlepší? Co hudební počin, to očekávaný hit. Labužníci hudebních či muzikálových snímků měli v poslední době doslova filmové hody. Navíc mezi nimi našli svůj oblíbený chod jak fandové životopisných […] Posted in Články
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Vojta Kotek začne natáčet komedii Padesátka25. února 2015 Vojta Kotek začne natáčet komedii Padesátka Vojta Kotek začne jako režisér natáčet celovečerní komedii Padesátka podle scénáře Petra Kolečka. Film se odehrává v zimě na horách a jeho děj se točí okolo lidí ze zasněžených hřebenů, […] Posted in Články
  • Na plný plyn ( Michel Vaillant )31. března 2004 Na plný plyn ( Michel Vaillant ) Silné vozy, krásné ženy - prostě film ze světa automobilových závodníků .Na plný plyn ( Michel Vaillant ) Děj se odehrává v prostředí automobilových závodů, kde zuří boj mezi dvěmi […] Posted in Články

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...