Kritiky.cz > Speciály > Sicario: Nájemný vrah - VZNIK FILMU

Sicario: Nájemný vrah - VZNIK FILMU

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Scénáristu Taylora Sheridana, rodi­lé­ho Texasana, kte­rý vyrůs­tal v době, kdy ješ­tě bylo ces­to­vá­ní již­ně od hra­nic běž­né, toto téma vždy láka­lo. Sheridan pro­slul jako herec, zejmé­na svou rolí zástup­ce šeri­fa Davida Halea v seri­á­lu „Zákon gan­gu“. Jeho zví­da­vost ho při­ved­la zpět k jeho koře­nům a začal se zají­mat o vznik zaká­za­ných pásem v posled­ních dese­ti letech. Byl svěd­kem záni­ku jedi­neč­né inter­kul­tur­ní hra­ni­ce v podo­bě, v jaké ji znal z dob své­ho mlá­dí.

„Uvědomil jsem si, že tohle Mexiko už nee­xis­tu­je, Mexiko, do kte­ré­ho jste si moh­li kdy­ko­liv zajet, je pryč. Stalo se z něj sou­čas­né mís­to, kde nepla­tí žád­né záko­ny.“, říká Sheridan. „Současně jsem si uvě­do­mil, že jsem nikdy nevi­děl film o změ­nách živo­ta v sever­ním Mexiku, o vlá­dě drog a korup­ce, o mili­ta­ri­za­ci kar­te­lů a o způ­so­bu, jakým maši­né­rie ame­ric­ké vlá­dy řeší tyto pro­blémy, kte­ré se šíří až za hra­ni­ce.“

Čím více pát­ral, tím více Sheridan pozná­val, jak masiv­ní zis­ky vítě­zí nad lid­skou sluš­nos­tí a nežá­dou­cí­mi účin­ky zvy­šu­jí napě­tí v oblas­ti. Obchod s dro­ga­mi se pro­mě­nil v důle­ži­tý obor pod­ni­ká­ní – tak roz­sáh­lý, že i když občas došlo k jeho pře­chod­né­mu zpo­ma­le­ní, nikdy nehro­zi­lo váž­něj­ší nebez­pe­čí jeho úpl­né­ho ochro­me­ní.

Když Sheridan začal zkou­mat, jak je mož­né, že situ­a­ce dospě­la až do tako­vé­ho sta­vu, poznal, že je to jako pích­nout do sršní­ho hníz­da. Ocitl se ve svě­tě taj­ných špi­o­náž­ních pro­gra­mů CIA, taj­ných dohod kšef­tů Národního úřa­du pro kon­t­ro­lu obcho­du s dro­ga­mi, kar­te­lů, kte­ré vraž­dí novi­ná­ře zkou­ma­jí­cí jejich ope­ra­ce a „domů smr­ti“ – obyt­ných domů, kde nikdo nebyd­lí, ve kte­rých jsou nepřá­te­lé kar­te­lů běž­ně zazdí­vá­ní do jejich zdí. Nebyla to ani tro­chu běž­ný prů­zkum před natá­če­ním celo­ve­čer­ní­ho fil­mu.

Sheridan začal pát­rat ve slun­cem spá­le­ných, praš­ných pří­hra­nič­ních měs­tech v kak­tu­sy pose­té Čivavské pouš­ti. Nejdříve s ním nechtěl nikdo ani pro­mlu­vit. „Cestoval jsem podél hra­ni­ce. Neexistuje, že bys­te se na něco moh­li zeptat čle­nů kar­te­lu nebo vlád­ních před­sta­vi­te­lů. Jediný způ­sob, jak se něco dozvě­dět, bylo zís­kat si důvě­ru lidí, kte­ří jsou stá­va­jí­cí situ­a­cí nej­ví­ce posti­že­ni – migran­tů, kte­ré nou­ze donu­ti­la pře­kro­čit hra­ni­ce a osíd­lit zemi niko­ho mezi již­ní Arizonou, Novým Mexikem a sever­ním Mexikem.“, vyprá­ví Sheridan. „Oni byli zdro­jem mých infor­ma­cí.“
Pomalu se začí­ná rýso­vat pří­běh pro­ti­dro­go­vé vál­ky z pohle­du, z jaké­ho ho v USA zná jen málo lidí – pro­ti­dro­go­vé vál­ky, ze kte­ré se v pra­xi sta­la vál­ka o dro­gy, ve kte­ré se moc­ní pře­ta­hu­jí o ovlád­nu­tí obcho­du s dro­ga­mi. Nevyhnutelně je to pří­běh plný lid­ské roz­po­ru­pl­nos­ti.

„Kriminální pří­běhy se obvykle vyprá­vě­jí z pohle­du hrdi­ny nebo zápor­né posta­vy.“, pozna­me­ná­vá Sheridan. „V tom­to pří­bě­hu to nešlo. V tom­to pří­bě­hu, i když už si mys­lí­te, že padouch byl dopa­den, si uvě­do­mí­te, že pro­blém nebyl vlast­ně vůbec vyře­šen. Zítra na jeho mís­to nastou­pí jiný padouch.“

Sheridan chtěl rov­něž vyprá­vět osob­ní pří­běh o tom, jak sluš­né­ho člo­vě­ka sna­ží­cí­ho se o napl­ně­ní spra­ve­dl­nos­ti nevy­hnu­tel­ně pro­ná­sle­du­je rea­li­ta, se kte­rou se setká­vá pří­mo na hra­ni­ci, a pro­to se zro­di­la nepří­liš prav­dě­po­dob­ná posta­va, kte­rá divá­ky zave­de do svě­ta Ciudad Juarez na dru­hé stra­ně zrca­dla: Kate Macer.

Nezlomná upřím­ná ulič­ni­ce, žena, kte­rá pro kte­rou byla prá­ce a vlast vždy na prv­ním mís­tě, kte­rá si kolem sebe vybu­do­va­la jaký­si ochran­ný štít, a přes­to, s tím, jak je vta­ho­vá­na stá­le hlou­bě­ji do dro­go­vé vál­ky, zjiš­ťu­je, že je emoč­ně čím dál tím více zra­ni­tel­ná. Přes svou tvr­dost a neob­lom­nost, přes svou odda­nost, nic ji nemoh­lo při­pra­vit na svět, ve kte­rém je dob­ro a zlo obrá­ce­no naru­by, ve kte­rém ame­rič­tí agen­ti pou­ží­va­jí stej­ně nelí­tost­né prak­ti­ky jako kar­te­ly a ve kte­rém jaký­ko­liv správ­ný čin, coko­liv lid­ské­ho, je přes­ně to, co vás dosta­ne do hle­dáč­ku nájem­né­ho vra­ha.

Kate cho­vá vel­mi roz­po­ru­pl­né poci­ty vůči své­mu nové­mu polo­le­gál­ní­mu kole­go­vi, záhad­né­mu Kolumbijci Alejandrovi. Děsí ji jeho krva­vá minu­lost, fas­ci­nu­je ji, jak doká­že pro­je­vit sou­cit a hrdin­ství, ale vždy ji ohro­mí, jak se během oka­mži­ku doká­že změ­nit ze sta­rost­li­vé­ho člo­vě­ka v nelí­tost­né­ho zabi­já­ka.

„Považuji Alejandra za téměř shake­spea­rov­skou posta­vu.“, pozna­me­ná­vá Sheridan. „Vyjadřuje se pomo­cí vnitř­ních mono­lo­gů, kte­rý­mi vní­ma­vě komen­tu­je svět, ve kte­rém žije­me, a kte­ré nachá­ze­jí u Kate ode­zvu. Ale záro­veň je uvěz­něn ve svě­tě, o kte­rém mlu­ví.“

Třetím čle­nem Sheridanova nesou­ro­dé­ho tria spo­je­né­ho napja­tý­mi vzta­hy je údaj­ný agent minis­ter­stva obra­ny Matt, kte­rý si v sou­la­du se svou filo­zo­fií „jaký­mi­ko­liv nezbyt­ný­mi pro­střed­ky“ doká­že všech­no ospra­ve­dl­nit. „Myslím, že Matt je upřím­ně pře­svěd­čen, že kdy­by bylo nut­né na ochra­nu Ameriky zabít na celé pla­ne­tě kaž­dé­ho, kdo není Američan, tak přes­ně to by se mělo udě­lat. Chápe to jako ‚my nebo oni‘. Znamená to snad, že je zlý? To zále­ží na úhlu pohle­du.“, uva­žu­je Sheridan.

Sheridanův scé­nář si oka­mži­tě vyslou­žil chvá­lu za kom­bi­na­ci napí­na­vé­ho pří­bě­hu s neu­vě­ři­tel­ným spá­dem a pro­pra­co­va­ných dra­ma­tic­kých postav. Ze začát­ku se ale setkal odpo­rem kvů­li zjev­né­mu rizi­ku nato­če­ní fil­mu s tím­to téma­tem. Potom se setkal se zakla­da­te­lem pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Thunder Road Basilem Iwanykem a hlav­ní vice­pre­zi­dent­kou sek­ce pro celo­ve­čer­ní fil­my Ericou Lee.

Iwanyk říká, že scé­nář byl pří­liš závaž­ný a půso­bi­vý, než aby ho šlo igno­ro­vat; byl napí­na­vý a při­šel ve vhod­nou chví­li, fas­ci­nu­jí­cím způ­so­bem zachy­co­val emoč­ní strán­ku. „Byl to jeden z nej­lep­ších thrille­rů, jaký jsme po dlou­hé době čet­li, napsa­ný s inten­ziv­ní­mi emo­ce­mi.“, pozna­me­ná­vá.

Nyní vyvsta­la otáz­ka, jak nalézt odváž­né­ho reži­sé­ra, nemluvě o schop­nos­ti fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní téma­tu, kte­rý by doká­zal vystih­nout ty nej­jem­něj­ší nuan­ce pří­bě­hu. Iwanyk říká: „Potřebovali jsme něko­ho, kdo doká­že zachy­tit svět­lo i tmu, slo­ži­té emo­ce, ale také nároč­né akce, pro­to­že když v tom­to fil­mu líta­jí kul­ky, tak líta­jí sku­teč­ně. Takovým člo­vě­kem byl Denis Villeneuve“.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Sicario: Nájemný vrah - KATE MACER: HLEDÁNÍ HRANIC11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - KATE MACER: HLEDÁNÍ HRANIC „Už nikdy se mě nepokoušejte dostat do situace, kdy musím porušit zákon, abych zůstala naživu. Je to jasné?“ - Kate Když Kate Macer překračuje hranice, zjišťuje, že je překračuje i […] Posted in Speciály
  • Sicario: Nájemný vrah - ALEJANDRO: SPOJENEC ČI ZABIJÁK?11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - ALEJANDRO: SPOJENEC ČI ZABIJÁK? „Vašim americkým uším nebude nic dávat smysl a budete zpochybňovat vše, co děláme. Ale nakonec řeknete: ‚Ti chlapi měli pravdu.’“ – Alejandro Složitou duší filmu Sicario je jeho […] Posted in Speciály
  • Sicario: Nájemný vrah - THRILLER Z POHRANIČÍ11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - THRILLER Z POHRANIČÍ „Tady nepřežijete. Nejste vlk. Tohle je teď země vlků.“ – Alejandro                  Režisér Denis Villeneuve (Zmizení, Požáry) natočil kritický emoční thriller o pohraničních […] Posted in Speciály
  • Sicario: Nájemný vrah - V Mexiku SICARIO znamená nájemný vrah.11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - V Mexiku SICARIO znamená nájemný vrah. Idealistickou agentku FBI [Emily Blunt] pověří důstojník elitní vládní operační skupiny [Josh Brolin], aby v příhraniční oblasti mezi USA a Mexikem, kde neplatí žádné zákony, podpořila […] Posted in Speciály
  • Sicario: Nájemný vrah - deprese se stoprocentní zárukou22. února 2019 Sicario: Nájemný vrah - deprese se stoprocentní zárukou Za hranice vlastní země, za meze vlastních ideálů, na pokraji smrti a morálky. Depresivní těžkopádný film, který skopne diváka do nejhlubší deprese.      Americko-mexická hranice, kde […] Posted in Retro filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu26. května 2023 Všechny cesty vedou do hrobu Million ways to die in the West by mohlo mít podtitul Million ways to kill humour. Počáteční barevné scenérie z divokého západu ve vás navnadí atmosféru dobrých westernů, aby Vás po chvíli […] Posted in Retro filmové recenze
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,01277 s | počet dotazů: 245 | paměť: 61850 KB. | 25.09.2023 - 12:46:39