Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Sicario: Nájemný vrah - THRILLER Z POHRANIČÍ

Sicario: Nájemný vrah - THRILLER Z POHRANIČÍ

„Tady nepře­ži­je­te. Nejste vlk.

Tohle je teď země vlků.“ – Alejandro

                 Režisér Denis Villeneuve (Zmizení, Požáry) nato­čil kri­tic­ký emoč­ní thriller o pohra­nič­ních dro­go­vých vál­kách plný intrik, korup­ce a pokři­ve­né morál­ky.

Když ari­zon­ská agent­ka FBI a šéf­ka zása­ho­vé jed­not­ky Kate Macer (drži­tel­ka Zlatého gló­bu Emily Blunt) obje­ví dům smr­ti mexic­ké­ho kar­te­lu, její šoku­jí­cí nález má roz­sáh­lé násled­ky v osob­ní i glo­bál­ní úrov­ni. Kate je pově­ře­na, aby se při­po­ji­la k taj­né ope­ra­ci vede­né záhad­ným kolum­bij­ským agen­tem zná­mým pou­ze jako Alejandro (Benicio Del Toro, drži­tel Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli ve fil­mu Traffic – nad­vlá­da gan­gů, 2000) a zvlášt­ním agen­tem Mattem Graverem (Josh Brolin, drži­tel nomi­na­ce na Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli ve fil­mu Milk, 2008). I když se Kate sna­ží sebe samu pře­svěd­čit, že stí­há zlo­čin­ce ve jmé­nu spra­ve­dl­nos­ti, oci­tá se v tem­ném srd­ci taj­né­ho bojiš­tě, na kte­rém se stře­tá­va­jí nemi­lo­srd­né kar­te­ly, zabí­je­ním posed­lí úklad­ní vra­zi, ile­gál­ní taj­ní ame­rič­tí špi­ó­ni a tisí­ce nevin­ných lidí.

Rozeklaná americko-mexická hra­ni­ce se nyní potý­ká s nej­pal­či­věj­ší­mi pro­blémy naší doby – dro­ga­mi, tero­rem, ile­gál­ním při­stě­ho­va­lec­tvím, korup­cí a roz­má­ha­jí­cí se latent­ní kri­mi­na­li­tou – kte­ré děsí lidi na obou stra­nách hra­ni­ce. Film Sicario je o akci zpra­vo­daj­ských slu­žeb, kte­rá má za úkol pro­sa­dit pra­vi­dla tam, kde se jimi nikdo neří­dí.

Režisér Denis Villeneuve říká: „Sicario je sil­nou výpo­vě­dí o ope­ra­cích polo­le­gál­ních agen­tů a mexic­kých kar­te­lech. Ale je to také pří­běh o Americe, o stře­tu ide­a­lis­mu a rea­lis­mu při řeše­ní pro­blé­mů jiných zemí“.

„Je to film o vol­bách.“, dodá­vá Benicio Del Toro, kte­rý vzpo­mí­ná na jed­nu ze svých nej­kon­flikt­něj­ších rolí, na msti­vé­ho a záro­veň cit­li­vé­ho nájem­né­ho vra­ha Alejandra. „Je těž­ké jed­no­znač­ně říct, že je někte­rá posta­va ve fil­mu Sicario oprav­du dob­rá nebo špat­ná. Světí účel pro­střed­ky? Co se sta­ne, když se ocit­ne­te v situ­a­ci, kdy chce­te zabít jed­no­ho chláp­ka a zabi­je­te dal­ších 250 nevin­ných lidí? Zlého chláp­ka jste sice dosta­li, ale za jakou cenu?“

„Kate tenhle svět láká.“, říká Emily Blunt, kte­rá zce­la netra­dič­ním způ­so­bem ztvár­ni­la zarpu­ti­lou ženu, jejíž život je kaž­dou sekun­du fil­mu v neu­stá­lém ohro­že­ní. „Uvědomuje si, že když děla­la svou prá­ci přes­ně pod­le pra­vi­del, tak zna­la věci jen vel­mi povrch­ně, a nyní chce uvě­řit, že doká­že udě­lat něco, co to zásad­ně změ­ní. Ale už samot­né roz­hod­nu­tí nedě­lat všech­no jen přes­ně pod­le pra­vi­del obrá­tí celý Katein život naru­by. Všechno pře­sta­ne dávat smy­sl.“

Joshe Brolina, kte­rý je zná­mý svý­mi vyhra­ně­ný­mi posta­va­mi, na fil­mu fas­ci­no­va­lo zásad­ní téma ome­zo­vá­ní lid­ských svo­bod v zájmu bez­peč­nos­ti spo­leč­nos­ti a zda boj pro­ti zlo­čin­nos­ti pro­ti­práv­ní­mi pro­střed­ky nezpů­so­bí nena­pra­vi­tel­né ško­dy. „Tento film nasto­lu­je nezod­po­vě­ze­nou otáz­ku, kte­rou si občas kla­de kaž­dý z nás.“, říká Brolin. „Je to napí­na­vá pře­hlíd­ka vypja­tých emo­cí“.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Sicario: Nájemný vrah - KATE MACER: HLEDÁNÍ HRANIC11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - KATE MACER: HLEDÁNÍ HRANIC „Už nikdy se mě nepokoušejte dostat do situace, kdy musím porušit zákon, abych zůstala naživu. Je to jasné?“ - Kate Když Kate Macer překračuje hranice, zjišťuje, že je překračuje i […] Posted in Speciály
  • Sicario: Nájemný vrah - ALEJANDRO: SPOJENEC ČI ZABIJÁK?11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - ALEJANDRO: SPOJENEC ČI ZABIJÁK? „Vašim americkým uším nebude nic dávat smysl a budete zpochybňovat vše, co děláme. Ale nakonec řeknete: ‚Ti chlapi měli pravdu.’“ – Alejandro Složitou duší filmu Sicario je jeho […] Posted in Speciály
  • Sicario: Nájemný vrah - VZNIK FILMU11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - VZNIK FILMU Scénáristu Taylora Sheridana, rodilého Texasana, který vyrůstal v době, kdy ještě bylo cestování jižně od hranic běžné, toto téma vždy lákalo. Sheridan proslul jako herec, zejména svou […] Posted in Speciály
  • Sicario: Nájemný vrah - V Mexiku SICARIO znamená nájemný vrah.11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - V Mexiku SICARIO znamená nájemný vrah. Idealistickou agentku FBI [Emily Blunt] pověří důstojník elitní vládní operační skupiny [Josh Brolin], aby v příhraniční oblasti mezi USA a Mexikem, kde neplatí žádné zákony, podpořila […] Posted in Speciály
  • Sicario: Nájemný vrah - deprese se stoprocentní zárukou22. února 2019 Sicario: Nájemný vrah - deprese se stoprocentní zárukou Za hranice vlastní země, za meze vlastních ideálů, na pokraji smrti a morálky. Depresivní těžkopádný film, který skopne diváka do nejhlubší deprese.      Americko-mexická hranice, kde […] Posted in Retro filmové recenze
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,40475 s | počet dotazů: 230 | paměť: 56768 KB. | 04.07.2022 - 07:00:12