Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Sicario: Nájemný vrah - KATE MACER: HLEDÁNÍ HRANIC

Sicario: Nájemný vrah - KATE MACER: HLEDÁNÍ HRANIC

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Už nikdy se mě nepo­kou­šej­te dostat do situ­a­ce, kdy musím poru­šit zákon, abych zůsta­la naži­vu. Je to jas­né?“ - Kate

Když Kate Macer pře­kra­ču­je hra­ni­ce, zjiš­ťu­je, že je pře­kra­ču­je i v jiném smys­lu slo­va. Pedantka na pořá­dek a wor­ko­ho­lič­ka, kte­rá se pyš­ní tím, že vždy postu­pu­je přes­ně pod­le pra­vi­del, se najed­nou oci­tá ve svě­tě, kde se agen­ti řídí zása­dou „účel svě­tí pro­střed­ky“. Čím hlou­bě­ji se dostá­vá na úze­mí Mexika, tím více si začí­ná uvě­do­mo­vat, že ztrá­cí morál­ní zása­dy, kte­rý­mi se vždy řídi­la. Čím více se sna­ží mít situ­a­ci pod kon­t­ro­lou, tím více si uvě­do­mu­je, že kon­t­ro­lu nao­pak ztrá­cí.

Stejně jako u Alejandra bylo důle­ži­té o obsa­ze­ní této role. Filmoví tvůr­ci hle­da­li něko­ho, kdo by se doká­zal vypo­řá­dat s vel­kou akcí FBI a z koho by vyza­řo­va­la obrov­ská síla a záro­veň by doká­zal zajít až na pokraj hlu­bo­ké­ho žalu. „Potřebovali jsme hereč­ku, kte­rá by doká­za­la věro­hod­ně ztvár­nit agent­ku FBI, ale záro­veň by doká­za­la dát naje­vo lid­skost a poro­zu­mě­ní.“, pozna­me­ná­vá reži­sér Villeneuve. „Je to vel­mi těž­ká role, pro­to­že účas­tí na této ope­ra­ci se vše, v co Kate dosud věři­la, poma­lu roz­pa­dá. Vydává se na ces­tu, kte­rá ji hlu­bo­ce zasáh­ne.“

Producent Edward McDonnell dodá­vá, „Museli jsme najít něko­ho s fyzic­ký­mi, inte­lek­tu­ál­ní­mi a emoč­ní­mi před­po­kla­dy. Kdo by pocho­pil pro­ces, kte­rým Kate musí pro­jít, ale emoč­ně by ho roz­pol­cen tím, co Kate vidí a dělá. Potřebovali jsme něko­ho, kdo by byl po fyzic­ké strán­ce scho­pen ces­ty do toho­to svě­ta a obstál před ostat­ní­mi čle­ny týmu.“

Všechny tyto poža­dav­ky spl­ňo­va­la ang­lic­ká hereč­ka Emily Blunt, drži­tel­ka Zlatého gló­bu, kte­rá se prů­běž­ně obje­vu­je v celé řadě rolí. Nedávno jako člen­ka spe­ci­ál­ních jed­no­tek bojo­va­la po boku Toma Cruise ve sci-fi thrille­ru Na hra­ně zítř­ka, vydo­by­la si uzná­ní za muzi­kál Čarovný les a dobo­vé dra­ma Královna Viktorie a v kome­dii z nemi­lo­srd­ně tvr­dé­ho svě­ta módy Ďábel nosí Pradu si zahrá­la kon­ku­rent­ku pano­vač­né Meryl Streep.

„Kate je vlast­ně jakým­si morál­ním kom­pa­sem fil­mu Sicario.“, pozna­me­ná­vá Emily Blunt. „Zaujala mě její potře­ba dělat vše správ­ně, v sou­la­du se záko­ny a před­pi­sy. A najed­nou se oci­tá v těž­ko pocho­pi­tel­ném svě­tě agen­tů CIA a kar­te­lů, kte­rý je jí napros­to cizí. Zatímco ona vždy zod­po­ví­da­la za kaž­dou vystře­le­nou kul­ku, tady léta­jí kul­ky jed­na za dru­hou. Veškerá odpo­věd­nost, na kte­rou byla dosud zvyk­lá, v tom­to svě­tě nepla­tí, a ona je tím vším napros­to šoko­vá­na.“.

Svým zalo­že­ním nezá­vis­lý člo­věk a nedáv­no roz­ve­de­ná Kate se v tom­to svě­tě cítí nesmír­ně osa­mo­ce­ná. Kromě její­ho part­ne­ra z FBI, kte­rý nespat­řil to, co ona vidě­la v Juarezu, se nemá na koho obrá­tit. Když už je úpl­ně na dně, na chví­li se zdá, že Alejandro, kte­rý jí dokon­ce zachrá­nil život, je jedi­ný, ke komu se může obrá­tit. Ale jejich vztah není vůbec snad­ný.

Emily Blunt fas­ci­no­va­li Kateiny slo­ži­té vzta­hy s Alejandrem: „Alejandro je poně­kud tajem­ná posta­va a moc toho nena­mlu­ví. Je vůči němu ostra­ži­tá a tak úpl­ně mu nevě­ří. Zároveň si ale mys­lím, že on v Kate vidí něco, co sám v sobě dáv­no ztra­til.“, doha­du­je se Emily Blunt. „Existuje mezi nimi poně­kud zvlášt­ní, téměř mag­ne­tic­ká při­taž­li­vost, nad kte­rou v těch­to extrém­ních pod­mín­kách nikdy hlou­bě­ji nepře­mýš­lí. Jsou vzá­jem­ně při­ta­ho­vá­ni bez jakých­ko­liv dal­ších slov.“

Villeneuve rád sle­do­val postup­ně dout­na­jí­cí vztah mezi Emily Blunt a Del Torem. „Tento zvlášt­ní, ale zají­ma­vý vztah mezi nimi se zro­dil pří­mo před kame­ra­mi a ve fil­mu sehrál vel­mi důle­ži­tou roli.“, říká. „To, jak se Kate sna­ží toho­to muže lid­sky pocho­pit, je nád­her­ný a poe­tic­ký prvek upro­střed nási­lí.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Sicario: Nájemný vrah - ALEJANDRO: SPOJENEC ČI ZABIJÁK?11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - ALEJANDRO: SPOJENEC ČI ZABIJÁK? „Vašim americkým uším nebude nic dávat smysl a budete zpochybňovat vše, co děláme. Ale nakonec řeknete: ‚Ti chlapi měli pravdu.’“ – Alejandro Složitou duší filmu Sicario je jeho […] Posted in Speciály
  • Sicario: Nájemný vrah - VZNIK FILMU11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - VZNIK FILMU Scénáristu Taylora Sheridana, rodilého Texasana, který vyrůstal v době, kdy ještě bylo cestování jižně od hranic běžné, toto téma vždy lákalo. Sheridan proslul jako herec, zejména svou […] Posted in Speciály
  • Sicario: Nájemný vrah - THRILLER Z POHRANIČÍ11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - THRILLER Z POHRANIČÍ „Tady nepřežijete. Nejste vlk. Tohle je teď země vlků.“ – Alejandro                  Režisér Denis Villeneuve (Zmizení, Požáry) natočil kritický emoční thriller o pohraničních […] Posted in Speciály
  • Sicario: Nájemný vrah - V Mexiku SICARIO znamená nájemný vrah.11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - V Mexiku SICARIO znamená nájemný vrah. Idealistickou agentku FBI [Emily Blunt] pověří důstojník elitní vládní operační skupiny [Josh Brolin], aby v příhraniční oblasti mezi USA a Mexikem, kde neplatí žádné zákony, podpořila […] Posted in Speciály
  • Sicario: Nájemný vrah - deprese se stoprocentní zárukou22. února 2019 Sicario: Nájemný vrah - deprese se stoprocentní zárukou Za hranice vlastní země, za meze vlastních ideálů, na pokraji smrti a morálky. Depresivní těžkopádný film, který skopne diváka do nejhlubší deprese.      Americko-mexická hranice, kde […] Posted in Retro filmové recenze
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,76741 s | počet dotazů: 246 | paměť: 60115 KB. | 19.08.2022 - 22:55:59