Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Shrek: Zvonec a konec

Shrek: Zvonec a konec

Tento čtvr­tý díl byl v poje­tí rodin­né­ho sou­ži­tí Shreka, Fiony, jejich 3 dětí a jejich dob­rých přá­tel. Některé pasá­že byly vtip­né a někte­ré byly hlav­ně v začát­ku fil­mu, bohu­žel pro malé­ho divá­ka doce­la nároč­né na pocho­pe­ní (nej­hor­ší co může být, když se v tichém sále začnou roz­lé­hat otáz­ky 4letých dětí „Proč je Shrek smut­ný?„. Ovšem nemu­sí­te se bát, pří­běh se tvůr­cům doce­la vyve­dl, občas něja­ké vti­py zazně­ly, hlav­ně když posta­vy, kte­ré jsme zna­li z před­cho­zích dílů, byli úpl­ně jiné. Shrekovo dob­ro­druž­ství po krát­kém nud­ném úvo­du moh­lo opět začít.Film nená­roč­né­ho divá­ka či děti vel­mi poba­ví. Co se musí oce­nit je, že se tvůr­cům pove­dl začá­tek, kde se sna­ži­li na úvod zastí­nit do pří­bě­hů z před­cho­zích dílů, pro­to­že celé poje­tí toho­to pokra­čo­vá­ní je úpl­ně naru­by a těž­ko bys­te jej pocho­pi­ly bez shléd­nu­tí před­cho­zích dílů, neče­kej­te ani moc zvlášt­ních efek­tů ve 3D a ten­to díl bohu­žel není tako­vý boom jako ty před­cho­zí díly.
Něco m


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78965 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56599 KB. | 02.07.2022 - 06:40:46