Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Shrek 2: The Game

Shrek 2: The Game

1138
1138

Shrek 2 není pou­ze názvem nové­ho fil­mu nava­zu­jí­cí­ho na skvě­lý ani­mo­va­ný pří­běh o zlo­b­ru Shrekovi, zrov­na tak se totiž jme­nu­je i hra. Shrek 2: The Game vás osob­ně sezná­mí s hlav­ním hrdi­nou fil­mu Shrekem a jeho sta­rý­mi i nový­mi přá­te­li. Bude oplý­vat humo­rem Shrekovi vlast­ním. Vydáte se za dob­ro­druž­stvím, v jehož rám­ci zaví­tá­te na růz­né klí­čo­vé loka­ce z fil­mu, ale záro­veň také obje­ví­te úpl­ně nová mís­ta a posta­vič­ky. Hra kom­bi­nu­je prv­ky týmo­vé akce s tra­dič­ní­mi prv­ky akč­ních adven­tur. Hráč bude ovlá­dat tým čtyř posta­vi­ček a hrát za Shreka nebo jaké­ho­ko­liv z jeho sed­mi přá­tel (někte­ří z nich budou popr­vé před­sta­ve­ni až v novém fil­mu). Mezi jed­not­li­vý­mi čle­ny sku­pi­ny se bude­te moci pře­pí­nat, abys­te co nej­lé­pe vyu­ži­li jedi­neč­né schop­nos­ti kaž­dé­ho z nich při řeše­ní háda­nek, při sou­bo­jích s mon­st­ry, pros­tě při sna­ze zdár­ně pře­žít nebez­peč­ná a napí­na­vá dob­ro­druž­ství. Hra obsa­hu­je také mul­tipla­yer s pod­po­rou až čtyř hrá­čů.

 

Objednávejte ZDE


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,16262 s | počet dotazů: 233 | paměť: 55763 KB. | 24.05.2022 - 01:45:21