Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Shrek 2 - recenze

Shrek 2 - recenze

Image126
Image126

Po krát­ké týden­ní odml­ce způ­so­be­né nefunkč­nos­tí domé­ny se vrhám na psa­ní dal­ší recen­ze a dal­ší­ho člán­ku pro můj ser­ver. Před něko­li­ka dny jsem vyra­zil s kamoš­kou na dlou­ho oče­ká­va­ný fil­mo­vý hit – Shrek 2, kte­rý byl také na kar­lo­var­ském fes­ti­va­lu. A obě­ma se, tedy mě a kama­rád­ce, se film dost líbil.

Před něko­li­ka lety prv­ní díl Shreka skon­čil kla­sic­kou frá­zí: „Žili krás­ně dlou­ho až do smr­ti“, tedy pro Zlobra a Zlobrkyni: „A žili ošk­li­vě až do kru­té smr­ti“ a na scé­náris­tech bylo, aby na ten­to fil­mo­vý konec narou­bo­va­li nový pří­běh, kte­rý se dal pou­žit pro dal­ší díl. Vymysleli jed­no­du­chý pří­běh, co se sta­ne, když Shrek a jeho druž­ka musí navští­vit rodi­če Fiony, kte­ří Fionu zaslí­bi­li prin­ci Krasonovi, kte­rý je tak krás­ný, až oči pře­chá­ze­jí. Do toho se ple­te ješ­tě Kocour v botách, Pinokio, slav­ný per­ní­ček: „Vyliž mi pole­vu“ (Viz prv­ní díl) a jeho vel­ký bra­tr, a ješ­tě dal­ší zná­mé i pro nás nezná­mé pohád­ko­vé bytos­ti. I Šípková Růženka. Tento pří­běh je sice dost jed­no­du­chý, ale pro­tkán růz­ný­mi fór­ky, napří­klad v čes­kém zně­ní: „Tento keř vypa­dá jako Halina Pawlovská“, nebo: „Nejsme Srstka s Kubišovou, nechá­me ho vykas­t­ro­vat“, a tak je ten film nejen pro děti, jsou tam tři pís­nič­ky, ale i pro dospě­lé. Každý si kus své­ho oblí­be­né­ho humo­ru najde. Je u vyu­ži­to mno­ho cita­cí z růz­ných slav­ných fil­mů, jako je Mission: Impossible, Desperado, Zoroo a dal­ší…

Už od začát­ku fil­mu, i během pěti minut, co se dá vol­ně na inter­ne­tu stáh­nout, je vidět, že počí­ta­čo­vá tech­no­lo­gie vytvá­ře­ní fil­mů a počí­ta­čo­vých postav od prv­ní­ho dílu pokro­či­la, posta­vy mají lep­ší mimi­ku, lep­ší pro­por­ce těla, lep­ší tvar těla. Mají i někte­ré věci, kte­ré při vývo­ji prv­ní­ho dílu nemoh­li vznik­nout, jako je ohry­zek lid­ských postav, chlu­py na hrud­ní­ku Shreka a dal­ší detai­ly, kte­ré film zdo­ko­na­lu­jí. Je doce­la zají­ma­vé, kam se tvůr­ci vrh­nou, až začnou pra­co­vat, pokud už neza­ča­li, na dílu tře­tím, jaký bude roz­díl od dílu prv­ní­ho.

Měl jsem mož­nost vidět film v čes­kém zně­ní, a tak nemůžu vychut­nat ori­gi­nál­ní hla­sy Cameron Diaz, Mike Myerse (Shrek), Eddie Murphyho (osel), , Johna Cleese (Fionin otec), Julie Andrewsové (Fionina mat­ka) a Antonio Banderase, a tak mís­to nich nastou­pi­li čes­ké hla­sy. Čeští her­ci se vrh­li do dabo­vá­ní a vzni­kl kupo­di­vu dob­rý dabing, ale hlav­ně mě zkla­ma­lo, že opro­ti prv­ní­mu dílu, kte­rý jsem měl mož­nost vidět v tele­vi­zi, neda­bo­va­li ti samí her­ci, a tak byl pro­blém si na dabé­ry zvyk­nout. Ale zvyklo se, a fil­mu to neu­dě­la­lo ostu­du. Spíše dabing prv­ní­ho dílu v čes­ké tele­vi­zi byl nekva­lit­ní. Bohužel v ČT je snad už pra­vi­dlem, že ani­mo­va­né fil­my odflák­nou, a z kle­no­tů svě­to­vé ani­mo­va­né tvor­by Shrek, Princezna Mononoke, udě­la­jí napros­tou „Slátaninu“ pou­ze s dabin­gem, a s ome­ze­ním hudeb­ní slož­ky, kte­rá dělá film fil­mem.

Když už jsme u hud­by, tak Harry Gregson-Williams, slo­žil něko­lik základ­ních moti­vů. Převážnou vět­ši­nu hudeb­ních sek­cí, i někte­ré pís­ně, bylo pře­vza­to od jiných auto­rů, jako je David Bowle, Kathleen Brennan a dal­ší hudeb­ní tvůr­ci. Prostě celá hudeb­ní slož­ka neby­la o jed­no­ho auto­ra, a tak se poda­ři­lo hud­bu neu­dě­lat mono­tón­ně, ale kva­lit­ně, téma mění téma, a je vidět, že se auto­ři sna­ži­li.

Nesmíme zapo­me­nout i na konec fil­mu, kte­rý kon­čí jako před­cho­zí díl, pís­nič­kou, dost cool v podá­ní kocou­ra v botách a osla. A dopo­ru­čo­val bych neod­chá­zet před kon­cem fil­mu, obje­ví se i part­ner­ka osla s potom­ky..


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,19372 s | počet dotazů: 218 | paměť: 55873 KB. | 24.05.2022 - 07:43:13