Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Show začíná

Show začíná

200605121838 untitled2
200605121838 untitled2

Když neví­te co by…. pořiď­te si diva­dlo :-). Přesně to udě­la­la čer­stvá vdo­va Laura Henderson (Judi Dench), kte­rá je i přes svůj pokro­či­lý věk pří­liš vel­ký rebel na stan­dard­ní vdov­skou zába­vu v podo­bě háč­ko­vá­ní nebo cha­ri­ta­tiv­ních akcí. Takže si oprav­du poří­di­la diva­dlo a do něj své­ráz­né­ho šéfa Vivian Van Damma (Bob Hopkins).

Divadlo tedy spí­še revue pod vede­ním téhle dvoj­ky hod­ně dob­ře pro­spe­ru­je, až do doby než jejich styl začnou kopí­ro­vat jiná diva­dla. Dnešní mluvou řeče­no dosta­ne Laura stra­te­gic­ký nápad a revu­ál­ní před­sta­ve­ní jsou dopl­ně­na živý­mi obra­zy z obna­že­ných dívek. Díky začí­na­jí­cí dru­hé svě­to­vé vál­ce je Londýn plný mla­dých vojá­ků, kte­rým samo­zřej­mě pohled na lepé děvy uča­ru­je a o opě­tov­ný úspěch je tedy posta­rá­no.

Veškerý humor této tragi­ko­me­die ply­ne ze vzá­jem­né nevra­ži­vos­ti Laury a Viviana. Oba to s diva­dlem mys­lí dob­ře, ale oba jsou sil­né osob­nos­ti a ani jeden se nechce vzdát svých před­stav. Zejména Laura je člo­věk dost tvr­do­hla­vý až pano­vač­ný a to si Vivian jed­nak jako chlap a jed­nak jako ředi­tel samo­zřej­mě nechce nechat líbit. Dojde to tak dale­ko, že Lauru z diva­dla na něja­ký čas vyká­že. Ta se samo­zřej­mě nevzdá­vá a v růz­ných pře­vle­cích se stá­le do diva­dla sna­ží pro­pa­šo­vat (viz vel­ký bílý tan­čí­cí med­věd :-).

Kromě této ústřed­ní dvo­ji­ce, je pak malič­ko vět­ší pro­stor dán ješ­tě jed­né z dívek. Sympatické blon­dýně, kte­rá se na diva­del­ní prk­na dosta­la jen díky tomu, že ji Vivian málem pře­jel. Hvězda sou­bo­ru, za kte­rou se oto­čí kaž­dý chlap má ve fil­mu tra­gic­kou roli a je dokla­dem toho, že vál­ku nelze i přes buja­ré vese­lí v diva­dle igno­ro­vat…

Dějově film není nikterak sviž­ný, v pod­sta­tě se stří­da­jí zábě­ry z jed­not­li­vých před­sta­ve­ní (kte­ré jsou prav­da vcel­ku oku laho­dí­cí – zejmé­na jste-li muž­ské­ho rodu 🙂 s růz­ný­mi výmě­na­mi názo­rů mezi Laurou a Vivianem, kte­ří se z původ­ní nevra­ži­vos­ti pro­há­da­jí k závě­reč­né­mu smí­ře­ní. Na závěr se také dozví­dá­me, co Lauru k nezvykle pokro­ko­vé­mu nápa­du ved­lo… Rozhodně je tře­ba říct, že film nebu­de pro kaž­dé­ho, zejmé­na odpůr­ci muzi­ká­lů by z něj zřej­mě neby­li úpl­ně nad­še­ni.

O filmu:

Rok: 2005
Oficiální strán­ka fil­mu: Mrs Henderson pre­sents
Režie: Stephen Frears
Scénář: Martin Sherman

V hlav­ních rolích: Judi Dench, Bob Hopkins, Will Young, Kelly Reilly, Thelma Barlow, Christopher Guest
Délka: 103 minut


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,86100 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56626 KB. | 02.07.2022 - 13:33:14