Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Shortbus

Shortbus

Před prv­ním shléd­nu­tím fil­mu je člo­věk plný oče­ká­vá­ní – bude film lep­ší než  čekám? Bude to kata­stro­fa? Nezklame mě rozuz­le­ní? Někdy jsme při odcho­du spo­ko­je­ní, jin­dy vyve­de­ní z míry, zkla­ma­ní; a občas máme v hla­vě spous­tu otá­zek. Otázky jsou to, co si odne­se­te ze sle­do­vá­ní sním­ku Shortbus.

Shortbus je klub, ve kte­rém se schá­zí růz­né exis­ten­ce obý­va­jí­cí měs­to New York. Mají mož­nost zde ote­vře­ně pro­vá­dět činn­nos­ti, kte­ré je těší, kte­ré jsou sou­čás­tí jejich při­ro­ze­nos­ti, kte­ré „běž­ná“ popu­la­ce neak­cep­tu­je. Podotkněme, že se jed­ná veskr­ze o čin­nos­ti spo­je­né se sexu­a­li­tou. Nic není zaká­zá­no, kaž­dý si při­jde na své. Je libo se dívat, při­dat se či jen kon­ver­zo­vat? Hledáte spří­z­ně­né duše? Od toho jsme zde…

 

Propojením tří dějo­vých linií vzni­ká nád­her­ně uce­le­ný pří­běh, ve kte­rém jste stá­le zno­vu pře­kva­po­vá­ni. Sledujme pří­běh 1) hete­ro­se­xu­ál­ní­ho man­žel­ské­ho páru, 2) homose­xu­ál­ní­ho páru a 3) domi­ny. Osudy těch­to lidí se setká­va­jí a pro­tí­na­jí ve chví­li, kdy všich­ni řeší svá trá­pe­ní, pro­blémy. Neschopnost dosáh­nout orgas­mu, depre­se, bez­na­děj, potla­če­ní iden­ti­ty, hlu­chá komu­ni­ka­ce. Vítejte do spo­lečn­ství, kde nikdo není vlast­ně tak doce­la šťast­ný.

 

Tento film není ničím ori­gi­nál­ní a přes­to divá­ko­vi zůstá­vá dlou­ho v hla­vě – tedy pokud je nad ním ochot­ný pře­mýš­let. Shortbus nena­bí­zí totiž mno­ho odpo­vě­dí. Seznámí sice divá­ka s mužem, kte­rý se půl roku chys­tá na svou sebe­vraž­du a dělá opat­ře­ní, ať jeho part­ner není sám až on zemře, ale na závěr nepro­zra­dí de fac­to nic. Ukáže náznak mož­nos­ti inter­pre­ta­ce a pak – titul­ky. Také umož­ní divá­ko­vi sle­do­vat pří­běh Severin, kte­rá neu­mí žít se svým pra­vým jmé­nem (kte­ré vám nepro­zra­dímJ - doce­la sto­jí za to si počkat na jeho zně­ní) a tou­ží dělat mno­hem pro­s­těj­ší věci, než mlá­tit chla­py bičí­kem a podob­né úko­ny. A co mys­lí­te, dozví­te se zda se jí to pove­de? Tušíte správ­ně. Jakoby dopo­pře­dí celé­ho fil­mu se ovšem dere linie, kte­rá je kupo­di­vu nejmé­ně zají­ma­vá. Psychoterapeutka (odbor­ni­ce na part­ner­ské a sexu­ál­ní pro­blémy), kte­rá má za man­že­la muže se záli­bou v S/M, kte­rý ji to ovšem nikdy neřekl, pro­to­že se bojí, že by to nepo­cho­pi­la; a ona pro­změ­nu není schop­na dosáh­nout orgas­mu a tak se sta­ne, že občas nafac­ku­je své­mu kli­en­to­vi (což je sku­teč­ně ve fil­mu dáno do pří­mé sou­vis­los­ti). Tak se po vel­kou část doby fil­mu vedou řeči o sexu a orgas­mu, až se občas neu­brá­ní­te ušklíb­nu­tí, že to až snad tro­chu pře­há­ní. Musím se při­znat, že pro mě vyús­tě­ní této linie bylo lehce zkla­má­ním, pro­to­že na závěr došlo k sklouz­nu­tí k fád­nos­ti, kte­ré­ho jsme moh­li být ušet­ře­ni. A navíc mě napa­dá otáz­ka: Proč tato linie skon­či­la tak jas­ně, když ostat­ní zůsta­ly v mlze?? Je to Škoda.

 

Během fil­mu se také sezná­mí­te s mno­ha bizard­ní­mi posta­vič­ka­mi, kte­ré jsou ovšem vel­mi uvě­ři­tel­né a tak lid­ské! Nezapomenutelná je scé­na, kra­tič­ká – snad 3 minu­ty trva­jí­cí, ve kte­ré roz­prá­ví s mla­dým hochem sta­řič­ký býva­lý sta­ros­ta NY. Jeho mono­log pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co film nabí­zí. Další krás­nou posta­vou je „prů­vod­ce“ Shortbusem. Jeho vystou­pe­ní opět sní­mek pří­jem­ně osvě­žu­jí a navíc utvá­ří atmo­sfé­ru; až je uvi­dí­te, pocho­pí­te.

 

Ještě bych se zřej­mě měla zmí­nit o vel­mi „zají­ma­vých“ sexu­ál­ních scé­nách, kte­ré film pro­stu­pu­jí od prv­ních minut až do spuš­tě­ní závě­reč­ných titul­ků. Ale neu­dě­lám to. Jsou pros­tě sou­čás­tí fil­mu, kte­rou není potře­ba osvět­lo­vat. Snad jen podotknu, že pří­stup­nost od 18ti let je snad­no pocho­pi­tel­ná. A tak mě napa­dá, že mož­ná i pro­to bylo kino tak nezvykle zapl­ně­né.

 Takže na závěr jen toto: nechoď­te na Shortbus pokud vás zrov­na sužu­jí depre­se a jiné obtí­že, pokud nemá­te rádi nezvyk­lý sex, pokud se vám nechce pře­mýš­let, pokud nesne­se­te pohled na dva a více prak­ti­ku­jí­cí homose­xu­á­ly a pokud jde­te na prv­ní ran­de. Všem ostat­ním pře­ji ničím neru­še­nou podí­va­nou a dosta­tek pro­sto­ru na pře­mýš­le­ní po skon­če­ní pro­jek­ce.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Juraj Herz4. září 2014 Juraj Herz Režisér, scénárista a herec Juraj Herz se narodil 4. září 1934 ve slovenském Kežmaroku. Ke konci války byl spolu s rodiči deportován do koncentračního tábora. Po válce studoval na […] Posted in Profily osob
  • Das Filmfest - Jakub lhář22. října 2013 Das Filmfest - Jakub lhář Jedním z filmů, které se promítají na festivalu "Das Filmfest" je "Jakub lhář", který byl natočen v roce 1974 pod režisérským vedením Franka Bayera a ve spolupráci NDR/ČSSR. Film je […] Posted in Festivaly
  • Křest knihy Mise Haiti21. listopadu 2017 Křest knihy Mise Haiti V úterý 21.listopadu proběhl v Praze křest knihy MUDr. Tomáše Šebka Mise Haiti. Akce pořádala Mladá fronta ve spolupráci s Galerií Lucerna ve Štěpánské ulici od 17 hodin. Na programu byla […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Peter Brunner6. července 2018 The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Peter Brunner Posted in MFF Karlovy Vary
  • PlayStation 5 má být méně hlučný než doposud. V Sony...13. června 2020 PlayStation 5 má být méně hlučný než doposud. V Sony... PlayStation 5 má být méně hlučný než doposud. V Sony vynaložili velké úsilí na to, aby se problém s hlučným chlazením už neopakoval, prozradil Simon Rutter, vedoucí evropské divize […] Posted in Krátké aktuality
  • Bábovky – Recenze – 40%22. září 2020 Bábovky – Recenze – 40% Český film Bábovky je dalším z řady snímků, které se snaží působit jako změť nejrůznějších hořkosladkých příběhů ze života, ale přitom jsou dokonale odtržené od reality a jejich […] Posted in Filmové recenze
  • Orphan Black aneb Klony, vývoj a sebevědomí23. ledna 2017 Orphan Black aneb Klony, vývoj a sebevědomí Čekal jsem nějakou klonovou variaci na Brutální Nikitu. Celkem bych se jí ani nebránil, ale asi by nepřerostla vlastní hranice a byla by z toho  „jen“ další žánrová stylovka s několika […] Posted in TV Recenze
  • Underworld - Jiný pohled4. dubna 2006 Underworld - Jiný pohled Konec se blíží, po dlouhých staletích války se schyluje ke konečné bitvě… Dva rody, dvě děti noci – vampír a vlkodlak. Mýty tvrdící, že tyto dvě bytosti temna bojují bok po boku se […] Posted in Filmové recenze
  • Prokletí - Cursed21. června 2006 Prokletí - Cursed Wes Craven a Kevin Williamson. Hvězdné duo hororového žánru paradoxně dost často tento filmový styl paroduje. Daří se jim jak vyděsit, tak si pohrát s klišé hrůzu vyvolávajících titulů. […] Posted in Filmové recenze
  • Adaptace videohry Beyond Good and Evil pro Netflix se ujme...1. srpna 2020 Adaptace videohry Beyond Good and Evil pro Netflix se ujme... Adaptace videohry Beyond Good and Evil pro Netflix se ujme režisér Rob Letterman (Příběh žraloka, Monstra vs. Vetřelci, Pokémon: Detektiv Pikachu). Mělo by jít o hybrid animovaného a […] Posted in Krátké filmové aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,35531 s | počet dotazů: 219 | paměť: 55901 KB. | 22.05.2022 - 02:36:06