Kritiky.cz > TV Recenze > Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %

Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %

attack on titan season 3 characters poster

V pro­duk­ci stu­dia Funanimation vznik­la již tře­tí řada seri­á­lu pod­le popu­lár­ní japon­ské man­gy Shingeki no Kyojin zná­mé­ho hlav­ně pod ang­lic­kým názvem Attack on Titan. Fanoušci se moh­li na pre­mi­é­ru seri­á­lu postup­ně při­pra­vo­vat. 3. série byla pre­zen­to­vá­na na výsta­vě Anime Expo 2018, kte­rá pro­bí­ha­la od 5. do 8. čer­ven­ce v Los Angeles. 10. a 11. čer­ven­ce byl v něko­li­ka vybra­ných diva­dlech v Kanadě a USA pro­mí­tán film reka­pi­tu­lu­jí­cí dru­hou sérii a prv­ní epi­zo­da nové série, nej­pr­ve v japon­ském zně­ní s ang­lic­ký­mi titul­ky, dru­hý den pak v ang­lic­kém dabin­gu. A 22. čer­ven­ce 2018 se koneč­ně dočka­li i všich­ni ostat­ní fanouš­ci z celé­ho svě­ta. Na inter­ne­tu se obje­vi­la prv­ní epi­zo­da onli­ne ke zhléd­nu­tí.

A co nám o tře­tí řadě napo­vě­dě­la?

Pokud bude vše pokra­čo­vat tak, jak to zača­lo, roz­hod­ně se toho během při­pra­ve­ných 24 dílů stih­ne ode­hrát vel­ká spous­ta. Už v prv­ní 24minutové epi­zo­dě došlo k mno­ha význam­ným a neo­če­ká­va­ným udá­los­tem a byli jsme svěd­ky něko­li­ka zají­ma­vých odha­le­ní a myš­le­nek. Seriál si tudíž zacho­vá­vá své uni­kát­ní tem­po, jako tomu bylo v prv­ních dvou řadách. Děj je nabi­tý k prask­nu­tí, ale přes­to se do něj vejdou ješ­tě myš­len­ky a úva­hy hlav­ních postav. Domnívám se tedy, že 3. série při­ne­se mno­ho zvra­tů a že všech­no skon­čí úpl­ně jinak, než si kdo teď trou­fá odha­do­vat.

Hlavní posta­vy půso­bí mno­hem dospě­le­ji. Od začát­ku pří­bě­hu moh­lo uply­nout zhru­ba tak 10 let a je to na nich znát. Už to nejsou děti s vel­ký­mi sny o hrdin­ství, ale hoto­ví vojá­ci, na jejichž bed­rech leží budouc­nost lid­stva. O to těž­ší je jejich úkol, že musí ope­ro­vat v uta­je­ní, neboť se jejich jed­not­ka na kon­ci před­cho­zí řady vinou intrik sta­la veřej­ným nepří­te­lem. Svoje síly tak teď musí roz­lo­žit mezi sna­hy o naji­tí způ­so­bu, jak zachrá­nit lid před titá­ny, a svou vlast­ní ochra­nu.

První díl mě roz­hod­ně nijak nezkla­mal, ale ješ­tě nesti­hl zís­kat mé srd­ce pro tře­tí pokra­čo­vá­ní seri­á­lu.

  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 17. díl29. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 17. díl Ženský titán: 57. expedice mimo zdi (1. část) Dalekosáhlá průzkumná formace je na začátku své cesty doprovázena podpůrným týmem. Díky tomu se nemusí starat o titány a může jen mířit […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl29. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl Voják Vracíme se v čase dvě hodiny před napadení ruiny Untgerd titány. Jižní a východní tým průzkumné jednotky sedí v hlavní místnosti hradu. Jejich členové jsou překvapeni, že se v této […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 13,5. díl26. července 2017 Shingeki no Kyojin 13,5. díl Od toho dne Přijde mi celkem vtipný nápad vložit do příběhu díl obsahující v názvu desetinné číslo, který nám nepřinese nic nového. Tento díl se věnuje pouze vzpomínkám Erena Jaegera. […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 13. díl21. července 2017 Shingeki no Kyojin 13. díl Základní potřeby: Obrana Trostu (9. část) V okamžiku, kdy se vzpamatuje Eren ve své vlastní fantazii, dá se dohromady i titán, kterého ovládá. Vstane ze země, ruce má celé a odhodlaně […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 22. díl7. září 2017 Shingeki no Kyojin 22. díl Poražení: 57. expedice mimo zdi (6. část) Levi a Mikasa pronásledují ženského titána. Levi se Mikasy ptá, zda je Eren naživu. Mikasa si je jistá, že je. Podle ní bylo cílem titánky Erena […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 18. díl30. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 18. díl Les s obrovskými stromy: 57. expedice mimo zdi (2. část) Jean, Reiner a Armin jsou relativně v bezpečí. Reiner ošetřuje zraněného Armina a Jean se snaží pískáním přivolat svého koně. […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 2.díl22. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 2.díl Jsem doma Popis tohoto dílu pojmu netradičně. Nebudu vyprávět každou minutu od začátku do konce. Toto je totiž první díl, u něhož mám potřebu hovořit o něm jako o celku. Respektive si ho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 15. díl26. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 15. díl Speciální bojové komando: Předehra na protiútok (2. část) Elita průzkumné jednotky vede Erena do bývalého sídla průzkumné jednotky. Je to zámek stojící uprostřed lesa daleko od zdí. […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin - 9. díl3. července 2017 Shingeki no Kyojin - 9. díl Kde je levé rameno: Obrana Trostu (5. část) Již v jednom z předchozích dílů jsme mohli vidět (ale já jsem vám to zatajila) elitu průzkumné jednotky, jak opouštěla město Trost. Nyní se k […] Posted in Spoilery

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...