Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin - 8. díl

Shingeki no Kyojin - 8. díl

vlcsnap 2017 06 30 08h17m23s101

Slyším tlouct něčí srd­ce: Obrana Trostu (4. část)

Connie vez­me Armina za ruku a všich­ni se roze­bí­ha­jí k okra­ji stře­chy. Za nimi stá­le řádí ten zvlášt­ní titán a Armin dosta­ne nápad. Zastaví své kole­gy a před­ne­se jim svůj plán – nalá­kat toho­to titá­na k cen­t­rá­le a nechat ho poza­bí­jet titá­ny kolem ní.

Jean stá­le pochy­bu­je o svých veli­tel­ských schop­nos­tech. Stojí s ostat­ní­mi neda­le­ko cen­t­rá­ly a všim­ne si šan­ce, jak se dostat dovnitř. Zavelí a všich­ni ho násle­du­jí. Cesta není tak úpl­ně bez­peč­ná a jeden nebo dva vojá­ci při­jdou o život. Ostatní ale pro­ni­ka­jí do cen­t­rá­ly. Jeana tro­chu pod­po­ří Marco, kte­rý mu ces­tou děku­je za záchra­nu živo­ta.

V cen­t­rá­le nachá­ze­jí vojá­ci scho­va­né čle­ny pod­půr­né jed­not­ky. Jean se s nimi dá do hád­ky, ta je ale pře­ru­še­na titá­no­vou hla­vou, kte­rá pro­nik­ne zdí cen­t­rá­ly, jako­by byla z papí­ru. Zatímco vojá­ci pani­ka­ří a shá­ně­jí se po Mikase, pro­to­že v ní mají jedi­nou nadě­ji, zatím­co Jean pře­mí­tá o rea­li­tě a snech a zatím­co se dírou ve zdi díva­jí dovnitř dvě usmí­va­jí­cí se obří hla­vy, obje­ví se zatnu­tá pěst, kte­rá ude­ří jed­no­ho z titá­nů do tvá­ře. Jean a ostat­ní vidí titá­na, jak napa­dl jiné dva. O chví­li poz­dě­ji pro­le­tí oknem dovnitř Mikasa, Connie a Armin. Vysvětlují vojá­kům v cen­t­rá­le, že ten­to titán zabí­jí ostat­ní titá­ny a je jejich nadě­jí na přežití.

Titáni ven­ku jsou likvi­do­vá­ni svým dru­hem, ale uvnitř v pří­ze­mí skla­du s ply­nem, je něko­lik men­ších, kte­rých je také potře­ba se zba­vit. Armin při­chá­zí s dal­ším plá­nem a ostat­ní s ním sou­hla­sí. Dojde sice k pár kom­pli­ka­cím, ale nako­nec se poda­ří titá­ny ve skla­du zabít a vojá­ci si mohou dopl­nit plyn. A zno­vu je tu Jean a jeho nejis­to­ta. Využívá chví­li kli­du, aby navá­zal roz­ho­vor s Marcem, kte­rý ho opět ujiš­ťu­je, že je dob­rý vůd­ce.

Vojáci s dopl­ně­ným ply­nem opouš­tě­jí cen­t­rá­lu a chys­ta­jí se dostat k hlav­ní jed­not­ce. Několik z nich se ale zdr­ží a sle­du­je, jak titá­ni okou­sá­va­jí liší­cí­ho se titá­na a zaži­va jedí kusy jeho těla. Poblíž se obje­ví obr, kte­rý sežral Thomase. Jakmile ho liší­cí se titán uvi­dí, pře­mů­že svo­je utr­pe­ní a vrh­ne se na něj. Titáni, kte­ří ho oku­su­jí, mu při­tom urvou ruce, ale on se své kořisti zakous­ne do krku a zabi­je ji. Potom sám padá mrt­vý k zemi. V jeho zádech se obje­ví díra a z ní vyle­ze Eren.

Dosud zná­má fak­ta z 8. dílu

V 1. čás­ti zápis­ní­ku vidí­me nákres dal­ší čás­ti výzbro­je na 3D mané­vr. Ve 2. čás­ti roz­dě­le­ní titá­nů do tříd pod­le veli­kos­ti.

  • Shingeki no Kyojin 18. díl30. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 18. díl Les s obrovskými stromy: 57. expedice mimo zdi (2. část) Jean, Reiner a Armin jsou relativně v bezpečí. Reiner ošetřuje zraněného Armina a Jean se snaží pískáním přivolat svého koně. […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 16. díl27. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 16. díl Co budeme teď dělat: Předehra na protiútok (3. část) Mezi vojáky probíhá vyšetřování vraždy pokusných titánů. Je kontrolována 3D výstroj každého z nich, aby se poznalo, kdo ji použil v […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 21. díl6. září 2017 Shingeki no Kyojin 21. díl Zničující úder: 57. expedice mimo zdi (5. část) Velitel Smith a major Zoe diskutují o možnosti, že člověk v těle titána měl v lese schovanou 3D výstroj a s její pomocí zmizel. Erwin říká, […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 25. díl12. září 2017 Shingeki no Kyojin 25. díl Zeď: Útok na Stohess (3. část) V chrámu Víry zdí probíhá mše. Kněz káže o svatosti zdí a o tom, že jejich víra posilní zdi a ochrání lidstvo před titány. V tom propadne střechou chrámu […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 13. díl21. července 2017 Shingeki no Kyojin 13. díl Základní potřeby: Obrana Trostu (9. část) V okamžiku, kdy se vzpamatuje Eren ve své vlastní fantazii, dá se dohromady i titán, kterého ovládá. Vstane ze země, ruce má celé a odhodlaně […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 11. díl18. července 2017 Shingeki no Kyojin 11. díl Vzor: Obrana Trostu (7. část) Eren, Armin a Mikasa mluví o veliteli Pixisovi. Armin jej považuje za šílence, že se chce pustit do takové mise. Shodnou se ale, že určitě ví, co dělá, a že […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin - 10. díl6. července 2017 Shingeki no Kyojin - 10. díl Odpověď: Obrana Trostu (6. část) Mezi přeživšími kadety 104. jednotky v Trostu upadá morálka a objevuje se strach. Jean chválí jejich rozhodnutí udržet příběh o Erenově přeměně v titána v […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 19. díl31. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 19. díl Pokousání: 57. expedice mimo zdi (3. část) Kapitán Levi vystřelí ohlušující granát. Zbytku jednotky začne pískat v uších. Kapitán začne usměrňovat jejich emoce, kterými se v […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin - 6- díl28. června 2017 Shingeki no Kyojin - 6- díl Svět, který viděla: Obrana Trostu (2. část) Po Erenově smrti zůstává Armin sedět na střeše a podléhá úplnému psychickému zhroucení. Když ho najde Connie Springer, Armin ho ani nevnímá. S […] Posted in Spoilery

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...