Shingeki no Kyojin - 6- díl

vlcsnap 2017 06 27 23h14m53s328

Svět, kte­rý vidě­la: Obrana Trostu (2. část)

Po Erenově smr­ti zůstá­vá Armin sedět na stře­še a pod­lé­há úpl­né­mu psy­chic­ké­mu zhrou­ce­ní. Když ho najde Connie Springer, Armin ho ani nevní­má. S Conniem při­chá­zí jaká­si jíz­li­vá čer­no­vlás­ka a blon­dý­na jmé­nem Crista. Tito tři se dáva­jí do hád­ky. Connie chce Arminovi pomoct vstát a odvést ho na základ­nu, Armin se mu však vysmek­ne a s oči­vid­nou potře­bou samo­ty je opouš­tí vzduš­ným pro­sto­rem nad uli­ce­mi měs­ta.

Jsme svěd­ky dojem­né­ho výle­tu do Arminovy minu­los­ti i do jeho mys­li. Armin shr­nu­je svůj dosa­vad­ní život tím, že je a vždyc­ky byl sla­boch, že ho Eren a Mikasa chrá­ni­li a on se jim chtěl vyrov­nat, ale nedo­ká­zal to. Samozřejmě se viní z Erenovy smr­ti.

V jed­né z uli­ček Armin potká Hannah a bez­vlád­né tělo Franze - její­ho pří­te­le. Hannah se mar­ně pokou­ší Franze resus­ti­to­vat a žádá Armina o pomoc. Armin vidí, že to nemá cenu, a pře­mlou­vá Hannah, aby svou sna­hu ukon­či­la. I jí musí být jas­né, že Franz už nemá šan­ci, ale její odda­ná lás­ka jí nedo­vo­lí to vzdát.

My však neu­vi­dí­me, jak dlou­ho bude ješ­tě trvat, než Hannah nechá Franze odpo­čí­vat, pro­to­že naše pozor­nost je odve­de­na k brá­ně skrz zeď Rose, kde pro­bí­há eva­ku­a­ce oby­va­tel. V tuto chví­li spí­še nepro­bí­há. Jeden aro­gant­ní vel­mi boha­tý muž se totiž pokou­ší dostat skrz brá­nu celý svůj maje­tek. Náklad na povo­zu je ale tak vel­ký, že nemů­že brá­nou pro­jít. Boháč vyža­du­je pomoc od spo­lu­ob­ča­nů i od vojá­ků a nehod­lá se své­ho bohat­ství vzdát, nechat ho před zdí a uvol­nit brá­nu pro ostat­ní. Místo toho všech­ny pobí­zí k tla­če­ní, pro­to­že je pře­svěd­čen, že s pou­ži­tím vět­ší síly povoz bra­nou pro­jde. A ješ­tě více nalé­há na jejich pomoc, když se pří­mo k nim roze­běh­ne běs­ní­cí titán. Ten je sice pro­ná­sle­do­ván vojá­ky ze zad­ní­ho voje, ale ti mu nesta­čí. Mikase se poda­ří zasek­nout hák na svém laně pří­mo do obro­va krku a rych­lým navi­nu­tím se dosta­ne do jeho blíz­kos­ti. V letu zatne meč do titá­no­va zátyl­ku a zabi­je ho. Okamžitě skli­dí vděk a chvá­lu civi­lis­tů. I boháč jí struč­ně pro­je­ví uzná­ní, hned po ní ale poža­du­je, aby pře­svěd­či­la lidi, aby mu pomoh­li s nákla­dem. To Mikasa samo­zřej­mě neu­dě­lá a mís­to toho se pokou­ší bohá­čo­vi vysvět­lit pri­o­ri­ty této chví­le. Její pokus je zce­la mar­ný. Na řeči o umí­rá­ní vojá­ků kvů­li tomu, aby byla lidem umož­ně­na bez­peč­ná eva­ku­a­ce, kte­rou on maří, rea­gu­je vyjá­d­ře­ním, že pro­to tam vojá­ci jsou. Mikasa se blí­ží k bohá­čo­vi se slo­vy, že pokud si mys­lím, že je nor­mál­ní, aby jed­ni lidé umí­ra­li pro dru­hé, tak jis­tě nebu­de vadit, když zemře on, aby ostat­ní moh­li pro­jít. Pravděpodobně by ho oprav­du zabi­la, ale boháč v posled­ní chví­li ustou­pí a náklad nechá z brá­ny vycou­vat.

Mikasa je pochvá­le­na veli­te­lem, ale sama k sobě je kri­tic­ká. Velitelova otáz­ka na její minu­lost v ní vyvo­lá vzpo­mín­ky.

Rok 844. Mikasa jako ješ­tě malá hol­ka je doma se svý­mi rodi­či. Nejsou to Erenovi rodi­če, tak­že se nám potvr­zu­je, že Mikasa není Erenova sest­ra. Očekávají pří­chod dok­to­ra Jaegera. Přijde ale někdo jiný. Tři muži zabi­jí Mikasiny rodi­če a ji une­sou. Když při­jde dok­tor a jeho syn, kte­ré­ho při­ve­dl, aby se ska­ma­rá­dil s Mikasou, najde jen mrt­vo­ly man­že­lů Ackermanových. Doktor posí­lá Erena, aby na něj počkal, a jde pro pomoc. Jenže Eren se vydá jinam a poda­ří se mu najít cha­tu, kde je Mikasa hlí­dá­na svý­mi únos­ci. Eren vnik­ne do cha­ty a zabi­je dva zlo­du­chy. Když roz­va­zu­je Mikasu, upo­zor­ní ho, že je tu ješ­tě jeden. Jenže je poz­dě, ten se prá­vě obje­vil a chy­til Erena. Na zemi leží Erenův nůž a Mikasa má vol­né ruce. Eren ji nabá­dá, aby útoč­ní­ka zabi­la. Mikasa je však v tu chví­li nevin­né vystra­še­né dítě, kte­ré nedo­ká­že niko­mu ublí­žit. Pak si vyba­ví obráz­ky všech mrtvých zví­řat, kte­ré kdy vidě­la, a uvě­do­mí si, že smrt je všu­de kolem. Popadne nůž a muže zabi­je. Od té chví­le je Mikasa jiná. Na mís­to dora­zí poli­cie a děti jsou odve­de­ny k dok­to­ru Jaegerovi. Eren dosta­ne vyna­dá­no za své jed­ná­ní a Mikase je nabíd­nu­to nastě­ho­vat se k Jaegerovým. Tak zís­ká nový domov.

Více na Kritiky.cz
Expendables: Postradatelní 3 - POSTAVY A JEJICH DOTAZNÍKY ...
Chernobyl: Here We Are (Promo) | HBO ...
Výplata - Johnovi Woo dochází dech? Sci-fi thrillery podle románů a povídek zesnulého spisovatele Philipa K. Dicka (1928-1982) vykaz...
Forza Horizon Zdarma s Xbox live Gold - 01/09 - 15/09 na Xbox 360 a Xbox One....
Brian Tracy - Trefa do černého (97%) Podnadpis knihy „Jak dojít do cíle a nenechat se rozhodit“  znie v prvej chvíli ako riadne...

V Trostu je dokon­če­na eva­ku­a­ce, brá­na je zavře­na a vojá­kům je zave­len ústup.

Dosud zná­má fak­ta ze 6. dílu

Další expe­di­ce do vojen­ských zále­ži­tos­tí. Je nám před­sta­ve­na ruč­ní zbraň na zabí­je­ní titá­nů - jed­no­hran­ná čepel z extraka­le­né oce­li. Ocel se vyrá­bí ve vyso­kých pecích v prů­mys­lo­vých měs­tech.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […]
  • Shingeki no Kyojin 16. díl27. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 16. díl Co budeme teď dělat: Předehra na protiútok (3. část) Mezi vojáky probíhá vyšetřování vraždy pokusných titánů. Je kontrolována 3D výstroj každého z nich, aby se poznalo, kdo ji použil v […]
  • Shingeki no Kyojin 11. díl18. července 2017 Shingeki no Kyojin 11. díl Vzor: Obrana Trostu (7. část) Eren, Armin a Mikasa mluví o veliteli Pixisovi. Armin jej považuje za šílence, že se chce pustit do takové mise. Shodnou se ale, že určitě ví, co dělá, a že […]
  • Shingeki no Kyojin 2 - 2.díl22. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 2.díl Jsem doma Popis tohoto dílu pojmu netradičně. Nebudu vyprávět každou minutu od začátku do konce. Toto je totiž první díl, u něhož mám potřebu hovořit o něm jako o celku. Respektive si ho […]
  • Shingeki no Kyojin - 8. díl30. června 2017 Shingeki no Kyojin - 8. díl Slyším tlouct něčí srdce: Obrana Trostu (4. část) Connie vezme Armina za ruku a všichni se rozebíhají k okraji střechy. Za nimi stále řádí ten zvláštní titán a Armin dostane nápad. […]
  • Shingeki no Kyojin 13. díl21. července 2017 Shingeki no Kyojin 13. díl Základní potřeby: Obrana Trostu (9. část) V okamžiku, kdy se vzpamatuje Eren ve své vlastní fantazii, dá se dohromady i titán, kterého ovládá. Vstane ze země, ruce má celé a odhodlaně […]
  • Shingeki no Kyojin 24. díl11. září 2017 Shingeki no Kyojin 24. díl Milost: Útok na Stohess (2. část) Nejprve zase jedna retrospektivní část. Několik dní před průchodem průzkumné jednotky Stohessem čeká kapitán Levi a Eren na základně průzkumné jednotky […]
  • Shingeki no Kyojin 2 - 3. díl28. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 3. díl Jihovýchodní okres Connie stojí u domu své rodiny a zdrceně se smiřuje s tím, že jsou všichni mrtví. Přichází k němu Reiner, Gerger a další muž a jedna žena z průzkumné jednotky. Uslzený […]
  • Shingeki no Kyojin 18. díl30. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 18. díl Les s obrovskými stromy: 57. expedice mimo zdi (2. část) Jean, Reiner a Armin jsou relativně v bezpečí. Reiner ošetřuje zraněného Armina a Jean se snaží pískáním přivolat svého koně. […]
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […]