Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 25. díl

Shingeki no Kyojin 25. díl

vlcsnap 2017 09 12 22h38m51s730

Zeď: Útok na Stohess (3. část)

V chrá­mu Víry zdí pro­bí­há mše. Kněz káže o sva­tos­ti zdí a o tom, že jejich víra posil­ní zdi a ochrá­ní lid­stvo před titá­ny. V tom pro­pad­ne stře­chou chrá­mu žen­ský titán. Chrám je totiž prá­vě ta budo­va, na kte­rou Eren sho­dil Annie. Většina věří­cích je mrt­vá a Annie se rych­le zve­dá a utí­ká pryč. Eren ji pro­ná­sle­du­je, oba pro­bí­ha­jí uli­ce­mi měs­ta.

Hanji, Armin a Jean sle­du­jí pro­bí­ha­jí­cí titá­ny ze stře­chy domu. Hanji kon­sta­tu­je, že si Eren ten­to­krát zřej­mě udr­žel kon­t­ro­lu. Armin se obá­vá, že Eren Anie nepo­ra­zí, pro­to­že se mu to dosud nikdy nepo­ved­lo. Jiní prů­zkum­ní­ci si všim­nou, že Annie smě­řu­je na ote­vře­né pro­stran­ství, kde nebu­dou moci pou­žít 3D výstroj. Hanji vydá­vá roz­ka­zy na vypo­řá­dá­ní se se situ­a­cí. I čle­no­vé vojen­ské poli­cie se chtě­jí zapo­jit do akce, ale než se sta­čí ozbro­jit, titá­ni se kolem nich pro­že­nou a jsou pryč.

Annie se zasta­ví a oto­čí se čelem k Erenovi. Eren pře­mýš­lí o jejím cho­vá­ní po celou dobu, co ji zná, a v myš­len­kách se jí ptá, za co boju­je. Potom ji napad­ne, což pře­jde v dal­ší tvr­dý sou­boj. Při něm jsou demo­lo­vá­ny domy a jeden z prů­zkum­ní­ků se obá­vá, že titá­ni zni­čí celé měs­to.

Marlova jed­not­ka se dosta­ne ne dohled sou­bo­je titá­nů a zůsta­ne stát v údi­vu. Zpráva o dění ve měs­tě se dosta­ne k veli­te­le vojen­ské poli­cie Nilovi. Ten začne vyslý­chat Erwina a zazlí­vá mu, že usku­teč­nil tako­vý plán ve měs­tě a způ­so­bil tím tako­vé ško­dy na majet­ku i na živo­tech. Erwin odpo­ví, že to bylo nut­né pro­to, aby při­ve­dl lid­stvo k vítěz­ství, což mu Nile samo­zřej­mě nevě­ří a chce Erwina hned na mís­tě zabít. Erwin se nebrá­ní, ale říká Nilovi, že tím pádem zís­ká jeho zod­po­věd­nost. Když mu začne sdě­lo­vat poky­ny k dal­ší­mu koná­ní prů­zkum­né jed­not­ky, Nile ho zara­zí. Začíná věřit tomu, že Erwin oprav­du dělá vše pro­to, aby zachrá­nil lid­stvo. Nakáže tedy svým pod­ří­ze­ným sklo­pit zbra­ně. Rozhodne se Erwina neza­bít ale zajmout. Potom pošle své muže, aby obsta­ra­li eva­ku­a­ci oby­va­tel.

Armin a dal­ší při­hlí­ží bit­ce mezi Erenem a Annie. Annie nechá­vá dle potře­by ztvrd­nout růz­né čás­ti své­ho těla, tak­že pro­ti ní Eren nic moc nezmů­že. Přitom vzpo­mí­ná na své­ho otce, kte­rý ji ujiš­ťu­je, že bude vždy na její stra­ně. Zatluče Erenovu hla­vu do zdi jed­né z budov a ten zůstá­vá ležet omrá­če­ný na zemi. Sám sobě při­tom opa­ku­je své odhod­lá­ní zabít všech­ny titá­ny. Nabude zpět svou sílu, zved­ne se ze země a když se dává do pro­ná­sle­do­vá­ní své soky­ně, jeho tělo žhne. Skolí Annie na zem a kle­čí nad ní. Na mís­to dora­zí Mikasa a chce jít za ním, ale Hanji ji zadr­ží, pro­to­že není jis­té, zda ji Eren pozná. Eren roz­máčk­ne dla­ní Annieinu hla­vu, jen­že ta se stá­le brá­ní a sil­ným úde­rem lok­te odho­dí Erena pryč. Potom nechá ztvrd­nout všech­ny své prs­ty na rukou a vysko­čí na zeď. Prsty se zary­jí do zdi a ona po ní špl­há naho­ru. Eren jí visí na nohou a když ho Annie skop­ne, jed­nu jí utrh­ne. Mikasa s pomo­cí 3D mané­v­ru při­lét­ne ke zdi a za letu pře­sek­ne Annie prs­ty přes­ně tam, kde kon­čí ztvrd­nu­tí. Annie padá dolů. Znovu si při­tom vyba­vu­je své­ho otce, jak říká, že se mýlil, a o něco ji pro­sí i za cenu toho, že si zne­přá­te­lí celý svět. Potom pad­ne na zem, kde už na ni čeká Eren a ura­zí jí hla­vu. Potom zuby odtrh­ne maso z její šíje. Někteří prů­zkum­ní­ci se při­tom bojí, že Annie seže­re.

Objeví se zvlášt­ní mod­rá záře, nikdo neví, co se děje. Kapitán Levi sko­čí Erenovi za krk a odsek­ne ho od těla titá­na. Když vše skon­čí, na zemi leží dvě titá­ní kost­ry a Annie ukry­tá v něja­kém vel­mi tvr­dém oba­lu. Jean se pokou­ší ho roz­bít, ale dosáh­ne jen toho, že zlo­mí svou čepel. Začne na Annie kři­čet. Levi ho zasta­ví. Hanji při­ká­že vytvo­řit síť z oce­lo­vých lan, kte­rou Annie omo­ta­jí a odne­sou ji do pod­ze­mí. Levi odchá­zí a míjí spou­ta­né­ho veli­te­le Smithe. Navzájem si vymě­ní názor, že tato mise neby­la moc úspěš­ná, ale ale­spoň snad zajis­ti­la pře­ži­tí prů­zkum­né jed­not­ky.

Erwin je vyslý­chán guver­né­rem ohled­ně jeho plá­nu. Musí mu vysvět­lit, že mohl své infor­ma­ce svě­řit jen něko­li­ka důvě­ry­hod­ným lidem, aby se nedo­sta­ly k nepří­te­li. Potom obha­ju­je zni­če­ní Stohessu tím, že kdy­by nic neu­dě­la­li, moh­li by být zni­če­né zdi a všich­ni lidé mrt­ví. Guvernér sice pocho­pí Erwinovo smýš­le­ní, ale upo­zor­ní i na fakt, že ope­ra­ce k niče­mu neby­la a od Annie se v nej­bliž­ší době nic nedo­zví.

Eren byl pře­mě­nou a bojem vel­mi vyčer­pán a teď se pro­bou­zí v poko­ji. Je u něj Mikasa, Armin a Jean. I oni hovo­ří o tom, že tou­to ope­ra­cí niče­ho nedo­sáh­li a že Annie byla ochot­ná obě­to­vat všech­no, aby před nimi uchrá­ni­la infor­ma­ce. Armin nad­ho­dí, že za to může Eren, a on to při­zná. Přizná, že pohled na Annie ho odzbro­jil. Do míst­nos­ti vstou­pí důstoj­ník vojen­ské poli­cie a před­vo­lá­vá Armina a Jeana k výsle­chu. Po jejich odcho­du z poko­je se Eren Mikase při­zná, že při bojo­vá­ní s Annie měl dob­rý pocit. Mikasa ho chyt­ne za ruku a řek­ne, že je ráda, že se vrá­til.

Cestou k výsle­chu se Jean ptá Armina, zda vzdát se lid­skosti je sku­teč­ně jedi­ný způ­sob, jak pora­zit mon­stra. Armin to potvr­dí a řek­ne, že si mys­lí, že to Eren doká­že.

Výjevy z Jeanovy a Arminovy ces­ty přes nádvo­ří, z poko­je, kde se Eren pouš­tí do jíd­la a sedí u něj Mikasa, a ze zase­da­cí míst­nos­ti, kde dis­ku­tu­je Erwin s guver­né­rem, se začnou pro­lí­nat. K tomu se při­da­jí poe­tic­ké zábě­ry na husy letí­cí přes zeď a slun­ce sví­tí­cí na Arminův obli­čej. Začíná hrát hud­ba a Erwin sebe­vě­do­mě vyklá­dá guver­né­ro­vi o veli­kém pokro­ku, kte­rý lid­stvo za posled­ních něko­lik let udě­la­lo a sli­bu­je mu, že pochy­ta­jí všech­ny titá­ny uvnitř zdí. Říká, že to sice nebu­de leh­ké, ale nastal čas zaú­to­čit.

Zbytek pří­bě­hu nám opět dovyprá­ví ano­nym­ní hlas. Říká nám, že před­vo­lá­ní Erena a prů­zkum­né jed­not­ky k sou­du bylo odlo­že­no na neu­r­či­to a že Annie byla pře­dá­na pod dohled prů­zkum­né jed­not­ky. Connie, Jean, Reiner, Sasha, Krista a ješ­tě jed­na dív­ka cvá­la­jí na koních bez uni­fo­rem. Mikasa odná­ší z Erenova poko­je prázd­ný tác od jíd­la. Eren spí a na hrud­ní­ku mu leží klíč od piv­ni­ce.

Konec 1. série

Dosud zná­má fak­ta z 25. dílu

V tom­to díle zápis­ní­ku si může­me pře­číst pří­běh. Jeho název je Zeď a vyprá­ví o hor­ní­ko­vi, kte­rý žil před zdí Sina a poku­sil se pro­ko­pat pod zdí, aby se dostal do pri­vi­le­go­va­né­ho úze­mí za ní. Po bez­vý­sled­né úmor­né dři­ně už se málem vzdal, ale jed­no­ho dne zmi­zel a už ho nikdy nikdo nevi­děl. Stejně tak i jeho pří­te­le, kte­ré­mu o svém plá­nu vyprá­věl. Nikdo dodnes neví, kde jsou.

  • Shingeki no Kyojin 16. díl27. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 16. díl Co budeme teď dělat: Předehra na protiútok (3. část) Mezi vojáky probíhá vyšetřování vraždy pokusných titánů. Je kontrolována 3D výstroj každého z nich, aby se poznalo, kdo ji použil v […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 24. díl11. září 2017 Shingeki no Kyojin 24. díl Milost: Útok na Stohess (2. část) Nejprve zase jedna retrospektivní část. Několik dní před průchodem průzkumné jednotky Stohessem čeká kapitán Levi a Eren na základně průzkumné jednotky […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin - 10. díl6. července 2017 Shingeki no Kyojin - 10. díl Odpověď: Obrana Trostu (6. část) Mezi přeživšími kadety 104. jednotky v Trostu upadá morálka a objevuje se strach. Jean chválí jejich rozhodnutí udržet příběh o Erenově přeměně v titána v […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 21. díl6. září 2017 Shingeki no Kyojin 21. díl Zničující úder: 57. expedice mimo zdi (5. část) Velitel Smith a major Zoe diskutují o možnosti, že člověk v těle titána měl v lese schovanou 3D výstroj a s její pomocí zmizel. Erwin říká, […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin - 8. díl30. června 2017 Shingeki no Kyojin - 8. díl Slyším tlouct něčí srdce: Obrana Trostu (4. část) Connie vezme Armina za ruku a všichni se rozebíhají k okraji střechy. Za nimi stále řádí ten zvláštní titán a Armin dostane nápad. […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 18. díl30. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 18. díl Les s obrovskými stromy: 57. expedice mimo zdi (2. část) Jean, Reiner a Armin jsou relativně v bezpečí. Reiner ošetřuje zraněného Armina a Jean se snaží pískáním přivolat svého koně. […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 23. díl10. září 2017 Shingeki no Kyojin 23. díl Úsměv: Útok na Stohess (1. část) Na vojenské základně ve městě Stohess za zdí Sina se probouzí Annie Leonhart ze snu o tom, jak ji její otec učil bojovat. Právě tímto městem má dnes […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 11. díl18. července 2017 Shingeki no Kyojin 11. díl Vzor: Obrana Trostu (7. část) Eren, Armin a Mikasa mluví o veliteli Pixisovi. Armin jej považuje za šílence, že se chce pustit do takové mise. Shodnou se ale, že určitě ví, co dělá, a že […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 20. díl3. září 2017 Shingeki no Kyojin 20. díl Erwin Smith: 57. expedice mimo zdi (4. část) Eren a zbytek speciálního bojového komanda opouští místo, kde došlo k zajmutí titánky. I Erena už napadlo, že je tato titánka podobná […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 13. díl21. července 2017 Shingeki no Kyojin 13. díl Základní potřeby: Obrana Trostu (9. část) V okamžiku, kdy se vzpamatuje Eren ve své vlastní fantazii, dá se dohromady i titán, kterého ovládá. Vstane ze země, ruce má celé a odhodlaně […] Posted in Spoilery

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...