Shingeki no Kyojin 24. díl

vlcsnap 2017 09 11 20h06m35s573

Milost: Útok na Stohess (2. část)

Nejprve zase jed­na retrospek­tiv­ní část. Několik dní před prů­cho­dem prů­zkum­né jed­not­ky Stohessem čeká kapi­tán Levi a Eren na základ­ně prů­zkum­né jed­not­ky na veli­te­le Smithe. Eren se omlou­vá, že svým špat­ným roz­hod­nu­tím způ­so­bil selhá­ní mise. Levi mu však říká, že nikdo nikdy neví, jak se věci budou vyví­jet.

Přichází Erwin a s ním Mikasa, Armin, Jean a pár dal­ších vojá­ků. Erwin ozna­mu­je Erenovi a Levimu, že iden­ti­fi­ko­va­li oso­bu, kte­rá by moh­la být žen­ským titá­nem. Začne jim sdě­lo­vat jejich nový plán na její zaje­tí. Vše by mělo pro­běh­nout při jejich prů­cho­du měs­tem Stohess, kde oso­bu nalá­ka­jí do pod­zem­ní­ho tune­lu. I kdy­by se tam pro­mě­ni­la v titá­na, bude snad­né ji tam zne­hyb­nit. Pokud se pře­mě­ní ješ­tě před tím, než ji dosta­nou do tune­lu, pře­jdou na plán B, kdy se Eren také pře­mě­ní v titá­na a s žen­ským titá­nem bude bojo­vat. Eren se zají­má, o koho se jed­ná. Velitel mu pro­zra­dí jmé­no Annie Leonhart. Eren se na veli­te­le podí­vá jako na bláz­na. Pro něj tato infor­ma­ce nemů­že být prav­di­vá. Erwin dá ale slo­vo Arminovi, aby vysvět­lil, jak k tomu­to závě­ru došel. Armin hovo­ří o Marcově výstro­ji, kte­rou Annie před­lo­ži­la ke kon­t­ro­le mís­to své a také o tom,že pokus­né titá­ny mohl zabít jen někdo s výteč­ný­mi schop­nost­mi, jako je Annie. Potom při­po­me­ne oka­mžik, kdy spo­lu s Reinerem a Jeanem bojo­va­li se žen­ským titá­nem za zdí. Když Armin mlu­vil o jejich kama­rá­do­vi, kte­ré­ho titán­ka zabi­la, zmí­nil při­tom Erenovu pře­zdív­ku, kte­rou zna­jí jen absol­ven­ti ze 104. jed­not­ky, a titán­ka na ni rea­go­va­la. Mikasa při­dá fakt, že je obry­ně Annie dost podob­ná. To Erenovi nesta­čí. Stále se Annie zastá­vá a spo­lu s kapi­tá­nem Levim pou­ka­zu­je na nedo­sta­tek důka­zů k pro­ve­de­ní tako­vé akce. Mikasa při­po­me­ne Erenovi jeho sou­boj s žen­ským titá­nem a pou­ká­že na bojo­vý styl žen­ské­ho titá­na, kte­rý byl stej­ný jako styl Annie.

Teprve, když Eren vidí, jak se Annie pře­mě­ní pří­mo před ním, doká­že uvě­řit pode­zře­ní. Trojice začne utí­kat do hlou­bi tune­lu. Armin si vzpo­me­ne na Anniein prs­ten a uvě­do­mí si, že Annie od začát­ku vědě­la, že je to past. Jejich dal­ší postup by měl být setkat se v tune­lu s 3. jed­not­kou a dostat se ven z pod­ze­mí. Dále se pak držet plá­nu B a bojo­vat pro­ti žen­ské­mu titá­no­vi. Když se set­ka­jí s vojá­ky ze 3. jed­not­ky, Annieina noha pro­ra­zí strop tune­lu a oba vojá­ky zašláp­ne. Armin uva­žu­je, zda chce Annie Erena zabít nebo zajmout živé­ho. Vracejí se zpět k prv­ní­mu vstu­pu do tune­lu. Když si mys­lí, že jsou v bez­pe­čí, zasta­ví se a radí se. Podle Armina je jejich jedi­nou mož­nos­tí Erenova pře­mě­na. Eren se o to poku­sí, vykřik­ne boles­ti, když si pro­kous­ne kůži na prs­tu, ale nepře­mě­ní se. Zkouší to něko­li­krát, avšak bez úspě­chu. Mikasa vyslo­ví svo­ji teo­rii, že se Erenovi neda­ří pře­mě­nit, pro­to­že nechce bojo­vat pro­ti Annie. Připomíná mu, že to ona zabi­la jejich kama­rá­dy a že sám prá­vě viděl, jak se pře­mě­ni­la, že už nemů­že popí­rat, že je to prav­da. Jenže to k niče­mu není, Eren se přes­to nedo­ká­že pře­mě­nit. A tak při­jde Armin s nou­zo­vým plá­nem. On a Mikasa se vyda­jí kaž­dý k jed­no­mu výcho­du z tune­lu. U jed­no­ho z nich bude Annie čekat. Eren uvi­dí, kde došlo k boji, a dru­hou stra­nou ute­če. Eren to nechce dovo­lit, pro­to­že to zna­me­ná, že jeden z jeho kama­rá­dů zemře. Oni ale vybí­ha­jí k výcho­dům.

Jenže žen­ský titán jejich plán pře­ka­zí. Prorazí strop tune­lu pří­mo nad Erenem. Armin i Mikasa se dostá­va­jí ven z tune­lu. Annie zaú­to­čí na Mikasu a Armin se pokou­ší vypros­tit Erena ze sutin. Mikasa při svém boji kon­čí na zemi. V tu chví­li si jí Annie pře­sta­ne vší­mat a vydá se opač­ným smě­rem. Tam už na ni ale čeka­jí dal­ší čle­no­vé prů­zkum­né jed­not­ky s roz­ka­zy nesna­žit se ji zabít, ale zpo­ma­lit.

Velitel vojen­ské poli­cie si všim­ne, že se něco děje, a posí­lá Marlův tým zjis­tit situ­a­ci. Vzápětí na něj mlu­ví veli­tel Erwin a žádá si jeho jed­not­ky na pomoc. Informuje veli­te­le Nila, že se ve měs­tě mož­ná obje­vil titán. To Nile odmí­tá. Jean vysko­čí z vozu a sun­dá si tma­vou paru­ku. Řekne, že už se nebu­de vydá­vat za Erena. Hlásí se veli­te­li Smithovi a chce jít bojo­vat. Ten ho pošle pro jeho výzbroj. Nile se domá­há vysvět­le­ní, co se děje. Členové prů­zkum­né jed­not­ky se ozbro­ju­jí a Erwin velí, ať ho násle­du­jí. Nile ho ale zadr­ží, čle­no­vé vojen­ské poli­cie na něj zamí­ří svo­je zbra­ně a Smith je obvi­něn z vele­zra­dy. Do situ­a­ce se vlo­ží kapi­tán Levi se svý­mi uráž­ka­mi na adre­su veli­te­le Nila.

Civilisté cha­o­tic­ky pobí­ha­jí po měs­tě. Členové vojen­ské poli­cie nečin­ně sto­jí na stře­chách a domýš­lí si, že se asi mož­ná obje­vil titán. Jean v pláš­ti prů­zkum­né jed­not­ky uhá­ní uli­cí a opo­vr­hu­je flá­ka­či z vojen­ské poli­cie. Potom najde Armina a Erena. Eren je v bez­vě­do­mí a stá­le zasy­pán suti­na­mi. Armin vysvět­lu­je Jeanovi, že se Eren nemohl pře­mě­nit, a žádá ho o pomoc při jeho vyproš­ťo­vá­ní. Jean začne tím, že Erenovi vyna­dá za to, že na něj všich­ni spo­lé­ha­li, svě­ři­li do jeho rukou svo­je živo­ty i celý svět a on jim oplá­cí tím, že nic nedě­lá. Jenže žen­ský titán mezi­tím likvi­du­je vojá­ky a Jean tudíž usou­dí, že bude uži­teč­něj­ší v boji pro­ti němu. Armin tak zůstá­vá s Erenem opět sám a ani on už se s ním nechce zdr­žo­vat. Eren se čás­teč­ně pro­bí­rá, čehož Armin vyu­ži­je a pro­mlou­vá k němu. Říká mu, že kdo něco neobě­tu­je, ten nemů­že niče­ho dosáh­nout. Kdo chce pora­zit mon­stra, musí se vzdát svo­jí lid­skosti. Annie to doká­že a Eren ne. Kdo se doká­že vzdát svo­jí lid­skosti, ten vyhra­je. Potom odbí­há pomoct svým kole­gům v pří­mém boji s obrem.

Armin a Jean napa­da­jí titán­ku. Nedaleko čeká scho­va­ná na stře­še Hanji s dělem pro odchyt titá­nů. Jakmile se Annie dosta­ne do správ­né pozi­ce, Hanji spus­tí pal­bu a titán­ka je zasy­pá­na desít­ka­mi šípů s drá­ty. K tomu je na ni sho­ze­na síť opat­ře­ná hro­ty. Titánka leží pře­mo­že­na na zemi. Hanji nedo­ká­že odo­lat poku­še­ní a jde pří­mo k ní, aby si s ní pro­mlu­vi­la. Jenže během toho se Annie poda­ří uvol­nit z pas­ti a utéct.

Eren pocho­pí Arminova slo­va a začne se vra­cet ve vzpo­mín­kách zpět přes mrt­vé čle­ny Leviho jed­not­ky až k titá­no­vi, kte­rý v roce 845 zabil jeho mat­ku. Oživuje svo­ji pří­sa­hu, že zabi­je všech­ny titá­ny. Jeho vztek ros­te. Jako sebe­po­ško­ze­ní ten­to­krát nemů­že pou­žít kous­nu­tí do ruky, pro­to­že je zne­hyb­něn kame­ny. Má však pro­pích­nu­té rame­no dře­vě­ným kůlem, a tak zve­dá své tělo pro­ti kůlu, aby se zará­žel hlou­bě­ji a tím mu způ­so­bo­val vět­ší bolest. Je potře­ba ješ­tě chví­le nadá­vek a utr­pe­ní, ale nako­nec se jeho pře­mě­na poda­ří. Nad měs­tem se obje­ví zele­ná záře a bles­ky zna­čí­cí Erenovu pře­mě­nu. To vidí a pocho­pí i Annie a zůsta­ne nehnu­tě stát. Eren ji najde a jedi­nou sil­nou ranou pěs­tí ji sko­lí na zem. Annie leží v roz­bo­ře­né stav­bě a Eren se roze­bí­há k ní.

Dosud zná­má fak­ta z 24. dílu

Informace o zdi Sina, kte­rá obklo­pu­je hlav­ní měs­to. Za zdí Sina žije asi 200 000 lidí. Pro život v této oblas­ti je potře­ba zvlášt­ní povo­le­ní, kvů­li čemuž zde žijí v pod­sta­tě jen čle­no­vé a pří­buz­ní krá­lov­ské rodi­ny (upřím­ně, toto se mi nějak nezdá, pro­to­že nevě­řím tomu, že má krá­lov­ská rodi­na 200 000 čle­nů, i když sebe­víc vzdá­le­ných). Povolení žít za zdí Sina je mož­né zís­kat záslu­ha­mi v měst­ské hlíd­ce nebo vojen­ské poli­cii.

  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,92240 s | počet dotazů: 228 | paměť: 46882 KB. | 21.01.2021 - 16:35:52