Shingeki no Kyojin 22. díl

vlcsnap 2017 09 07 13h40m29s716

Poražení: 57. expe­di­ce mimo zdi (6. část)

Levi a Mikasa pro­ná­sle­du­jí žen­ské­ho titá­na. Levi se Mikasy ptá, zda je Eren naži­vu. Mikasa si je jis­tá, že je. Podle ní bylo cílem titán­ky Erena zajmout a zís­kat ho živé­ho. Levi však při­pouš­tí mož­nost, že cílem bylo Erena zabít. Říká, že by bylo lep­ší vychá­zet z toho, že je mrt­vý. Mikasa podráž­dě­ně zopa­ku­je, že je Eren živý. Potom zkri­ti­zu­je Leviho jed­not­ku, že Erena dosta­teč­ně neoch­ra­ňo­va­la. Na to Levi nere­a­gu­je, jen z toho vyvo­dí, že jeho dopro­vod je Erenova blíz­ká pří­tel­ky­ně, kte­rá byla u jeho pře­mě­ny.

Kapitán vysvět­lí Mikase svůj plán. Nepokusí se titán­ku zabít, pro­to­že kvů­li její schop­nos­ti nechat ztvrd­nout svou kůži je to nemož­né. Podle Leviho roz­ka­zu se Mikasa sna­ží zaujmout titán­či­nu pozor­nost. Díky tomu se Levi nepo­zo­ro­va­ně dosta­ne k její hla­vě a když se titán­ka oto­čí, opět jí vypích­ne oči. Pak jí ješ­tě pod­ře­že šla­chy na nohou a titán­ka kon­čí v sedě opře­ná zády o strom. I ten­to­krát si rukou zakrý­vá záty­lek. Stejně tak, jako před­tím čle­no­vé spe­ci­ál­ní­ho koman­da, i Levi zase­ká­vá své čepe­le do titán­či­na rame­ne, čímž ji donu­tí spus­tit paži a odkrýt sla­bi­nu. Toho se chys­tá vyu­žít Mikasa, kte­rá se nachá­zí nad obry­ní. Zasekne hák do její­ho rame­ne a blí­ží se k ní s napřa­že­nou zbra­ní. Neposlouchá Leviho pří­kaz, ať toho nechá. Titánka zve­dá neo­sla­be­nou ruku, aby se jí po Mikase ohna­la. Levi při­sta­ne na titán­či­ně ruce, potom z ní pře­sko­čí k její­mu obli­če­ji a zra­ní ji. To obry­ni donu­tí otevřít ústa a z nich vypad­ne Erenovo tělo oba­le­né stej­ným vakem, jako těla obě­tí, kte­rá vyvr­hl titán v Trostu. Levi ucho­pí Erenovo tělo do pod­pa­ží a řek­ne Mikase, že ustu­pu­jí.

V Calanes se roz­ší­ří zprá­va o návra­tu prů­zkum­né jed­not­ky. Lidé dis­ku­tu­jí, zda byla mise úspěš­ná a kolik mrt­vol s sebou ten­to­krát prů­zkum­ní­ci při­ve­zou. Zprávy o návra­tu prů­zkum­né jed­not­ky se dosta­nou i do rodin zemře­lých čle­nů spe­ci­ál­ní­ho bojo­vé­ho koman­da, kte­ří však ješ­tě nevě­dí, že jsou jejich blíz­cí po smr­ti.

Eren očiš­tě­ný od titá­ních sekre­tů a s ová­za­nou hla­vou leží v bez­vě­do­mí na voze. Mikasa je u něj. Armin se Jeanem a Connie se Sashou se baví o smr­ti, kte­rá pro­vá­zí výpra­vy prů­zkum­né jed­not­ky, a o tom, jak dlou­ho pře­ži­jí oni. Členové prů­zkum­né jed­not­ky na okra­ji lesa s obrov­ský­mi stro­my naklá­da­jí na vozy těla svých kole­gů. Některé z nich se nepo­da­ři­lo vypros­tit. Erwin roz­hod­ne, že se jejich rodi­nám řek­ne, že zmi­ze­li v boji. Potom je infor­mo­ván, že v blíz­kos­ti lesa se vysky­tu­je něko­lik titá­nů. To vede veli­te­le k tomu, aby ihned vydal roz­kaz k odcho­du. Dva z prů­zkum­ní­ků se ale na Erwina obrá­tí a trva­jí na tom, aby vypros­ti­li mrt­vo­lu jejich kama­rá­da Ivana. Podle veli­te­le je to ris­kant­ní. Jeden z Ivanových přá­tel se ale nevzdá­vá, mlu­ví o Ivanových rodi­čích a říká, že chce dovézt jeho tělo domů. Objeví se kapi­tán Levi a chlad­ně ukon­čí jejich roz­ho­vor větou, že to, jest­li při­ve­zou mrt­vo­lu nebo ne, nemě­ní nic na tom, že je člo­věk mrt­vý. Erwin a Levi mají tuto dis­ku­zi za ukon­če­nou a odchá­ze­jí. Jsou pro­vá­ze­ni zlost­ný­mi výkři­ky prů­zkum­ní­ka Dietera, že v sobě nema­jí žád­nou lid­skost.

Průzkumná jed­not­ka uhá­ní ke Calanes. Najednou si všim­nou něko­li­ka titá­nů, kte­ří je pro­ná­sle­du­jí. Za jed­not­kou jede na koni Dieter a s sebou veze Ivanovu mrt­vo­lu. Jeden z prů­zkum­ní­ků vystře­lu­je čer­ve­ný sig­nál. Na rovi­ně je těž­ké s titá­ny bojo­vat, pro­to Erwin roz­hod­ne, že musí pokra­čo­vat v jízdě co nej­vyš­ší rych­los­tí a poku­sit se titá­nům utéct. Dietera jeden z obrů dože­ne a Ivanovu mrt­vo­lu mu sho­dí ze zad. Dieter se vydá­vá na pomoc prů­zkum­ní­ko­vi, kte­ré­ho titán chy­til do dla­ně, ale nestih­ne ho zachrá­nit. Místo toho se sám ocit­ne v ohro­že­ní. Má ale to štěs­tí, že titá­na, kte­rý ho chce sežrat, někdo zabi­je. Jean vidí, že je titá­ni dohá­ní a že nema­jí šan­ci jim utéct. Myslí si, že budou muset bojo­vat. Armin odpo­ru­je, že na rovi­ně nemo­hou pou­žít 3D výstroj. Když se Jean zeptá, co budou tedy dělat, Armin se podí­vá na mrt­vá těla ve voze ved­le nich. Kapitána Leviho prav­dě­po­dob­ně napad­ne totéž, co Armina, a dvě­ma vojá­kům na voze roz­ká­že, aby vyklo­pi­li mrt­vo­ly z vozu. Vojáci ote­vřou boč­ni­ci a začnou házet těla pod nohy titá­no­vi, kte­rý běží pří­mo za nimi. Ve chví­li, kdy letí vzdu­chem tělo Petry, v očích kapi­tá­na Leviho, kte­rý se na to po očku kou­ká, je vidět zármu­tek. Vzdálenost mezi vozy a titá­ny se zvět­šu­je.

Průzkumníkům se poda­ří dostat se do bez­pe­čí, jen nevě­dí, kde jsou. Zdrcený Dieter opět pro­mlou­vá ke kapi­tá­nu Levimu. Ten mu pře­dá kří­d­la svo­bo­dy, kte­rá odří­zl z Ivanovy uni­for­my. Říká, že je to důkaz toho, že Ivan žil. Dieter se roz­plá­če.

Erenovi se v myš­len­kách vra­cí vzpo­mín­ky na to, jak v Shiganshině viděl roz­dr­ce­nou prů­zkum­nou jed­not­ku vra­ce­jí­cí se z výpra­vy a jak oby­va­te­lé Shiganshiny rem­ca­li, že prů­zkum­ná jed­not­ka utrá­cí pení­ze z jejich daní. Potom se pro­bí­rá z bez­vě­do­mí. Leží na voze prů­zkum­né jed­not­ky, u něj sedí Mikasa. Eren se jí ptá, co se sta­lo s žen­ským titá­nem.

Průzkumná jed­not­ka vjíž­dí do Calanes. Sklízí kri­ti­ku oby­va­tel ohled­ně kata­stro­fál­ní­ho výsled­ku mise. Eren se sna­ží zved­nout a jít si to s nimi vyří­kat. Mikasa ho zadr­ží, pro­to­že je sla­bý. Všichni dal­ší čle­no­vé jed­not­ky se poní­že­ně díva­jí do země.

V čele krá­če­jí­cí­ho kapi­tá­na Leviho doho­ní jaký­si muž. Vypráví mu, že je otec Petry, že mu Petra psa­la o důvě­ře, jakou v ní Levi vlo­žil, a že je do Leviho zami­lo­va­ná, pro­to ho chtěl poznat.

Další měš­ťa­né se obo­řu­jí na veli­te­le Smithe. Vyčítají mu mrt­vo­ly a pta­jí se, jest­li vůbec něče­ho dosáh­li.

Anonymní hlas dokon­ču­je pří­běh o návra­tu prů­zkum­né jed­not­ky. Neúspěšná mise měla za násle­dek vytvo­ře­ní špat­né pověs­ti oddě­le­ní, kte­ré pod­po­ru­je prů­zkum­nou jed­not­ku. Erwin a dal­ší lidé zod­po­věd­ní za misi byli před­vo­lá­ni do hlav­ní­ho měs­ta. Bylo roz­hod­nu­to, že Eren bude vyda­ný do rukou před­sta­vi­te­lů hlav­ní­ho měs­ta.

Dosud zná­má fak­ta z 22. dílu

Jsou nám popsá­ny vozy prů­zkum­né jed­not­ky se svým důmy­sl­ným sys­té­mem odpru­že­ním z extraka­le­né oce­li. Jsou taže­né koň­mi a jejich prů­měr­ná rych­lost je 20 km/h, kte­rou si udr­žu­jí na růz­ných teré­nech.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […]
  • Shingeki no Kyojin 19. díl31. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 19. díl Pokousání: 57. expedice mimo zdi (3. část) Kapitán Levi vystřelí ohlušující granát. Zbytku jednotky začne pískat v uších. Kapitán začne usměrňovat jejich emoce, kterými se v […]
  • Shingeki no Kyojin 11. díl18. července 2017 Shingeki no Kyojin 11. díl Vzor: Obrana Trostu (7. část) Eren, Armin a Mikasa mluví o veliteli Pixisovi. Armin jej považuje za šílence, že se chce pustit do takové mise. Shodnou se ale, že určitě ví, co dělá, a že […]
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […]
  • Shingeki no Kyojin 13,5. díl26. července 2017 Shingeki no Kyojin 13,5. díl Od toho dne Přijde mi celkem vtipný nápad vložit do příběhu díl obsahující v názvu desetinné číslo, který nám nepřinese nic nového. Tento díl se věnuje pouze vzpomínkám Erena Jaegera. […]
  • Shingeki no Kyojin 2 - 2.díl22. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 2.díl Jsem doma Popis tohoto dílu pojmu netradičně. Nebudu vyprávět každou minutu od začátku do konce. Toto je totiž první díl, u něhož mám potřebu hovořit o něm jako o celku. Respektive si ho […]
  • Shingeki no Kyojin - 10. díl6. července 2017 Shingeki no Kyojin - 10. díl Odpověď: Obrana Trostu (6. část) Mezi přeživšími kadety 104. jednotky v Trostu upadá morálka a objevuje se strach. Jean chválí jejich rozhodnutí udržet příběh o Erenově přeměně v titána v […]
  • Shingeki no Kyojin 24. díl11. září 2017 Shingeki no Kyojin 24. díl Milost: Útok na Stohess (2. část) Nejprve zase jedna retrospektivní část. Několik dní před průchodem průzkumné jednotky Stohessem čeká kapitán Levi a Eren na základně průzkumné jednotky […]
  • Shingeki no Kyojin 13. díl21. července 2017 Shingeki no Kyojin 13. díl Základní potřeby: Obrana Trostu (9. část) V okamžiku, kdy se vzpamatuje Eren ve své vlastní fantazii, dá se dohromady i titán, kterého ovládá. Vstane ze země, ruce má celé a odhodlaně […]
  • Shingeki no Kyojin 18. díl30. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 18. díl Les s obrovskými stromy: 57. expedice mimo zdi (2. část) Jean, Reiner a Armin jsou relativně v bezpečí. Reiner ošetřuje zraněného Armina a Jean se snaží pískáním přivolat svého koně. […]