Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl

Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl

vlcsnap 2017 11 26 13h52m43s091

Boj zblíz­ka

Eren se pře­mě­ňu­je v titá­na, dopa­dá spo­lu s Reinerem na zem a pouš­tí se s ním do pěst­ní­ho sou­bo­je. Mikasa, během toho, co při­hlí­ží sou­bo­ji, litu­je, že Reinerovi i Bertholdovi hned neu­sek­la hla­vy, když měla mož­nost. Berthold drží v jed­né ruce Ymir a ve dru­hé dal­ší­ho vojá­ka. Potom si je oba hází do úst a poly­ká.

Hanji dává povel k napad­nu­tí kolosál­ní­ho titá­na. Průzkumníci pole­tu­jí vzdu­chem kolem něj a on se jen neo­hra­ba­ně ohá­ní obrov­ský­mi paže­mi. Vojáci vzpo­mí­na­jí na zprá­vy, kte­ré o kolosál­ním titá­no­vi čet­li. Stálo v nich, že je poma­lý. To teď vidí na vlast­ní oči a ujiš­ťu­jí sami sebe, že nebu­de pro­blém ho zabít. Jenže Berthold své pro­tiv­ní­ky pře­kva­pí. Ve chví­li, kdy se jim naskyt­ne prv­ní šan­ce napad­nout jeho šíji, začne vypouš­tět vel­ké množ­ství žha­vé páry. Vojáci se sta­hu­jí do bez­peč­né vzdá­le­nos­ti. Je roz­hod­nu­to, že dokud nepře­sta­ne sálat tep­lo, nemů­že být zno­vu napa­den. Hanji ale věří, že jed­nou sálat pře­sta­ne. Budou jen čekat, kdy. Druhá jed­not­ka pod vede­ním vojá­ka Laudy má čekat na mís­tě. Třetí a čtvr­tá jed­not­ka s veli­te­lem Rashadem má zaujmout pozi­ce za kolosál­ním titá­nem. Hanji sama se se svou prv­ní jed­not­kou vydá­vá za Erenem a opan­cé­řo­va­ným titá­nem.

Connie vyná­ší z hor­ké­ho dýmu zra­ně­né­ho vojá­ka. Přidává se ke Christě, kte­rá také ošet­řu­je jed­no­ho zra­ně­né­ho. Ptá se, kde jsou Reiner a Berthold, upo­zor­ňu­je, že nema­jí 3D výstroj, a pro­sí, aby je někdo našel a zachrá­nil. On vlast­ně dosud neví, co jsou jeho přá­te­lé zač. Předchozí dobu trá­vil s nimi, pro­to se k němu nedo­nes­la infor­ma­ce o jejich pode­zří­vá­ní. A v době, kdy se pře­mě­ni­li, byl Connie už na ces­tě pryč ze zdi, tak­že jejich pře­mě­nu nevi­děl.

Eren v boji s opan­cé­řo­va­ným titá­nem momen­tál­ně pro­hrá­vá. Přišel o někte­ré ze svých kon­če­tin, má pora­ně­nou tvář a byl odmrš­těn do dál­ky, teď leží na zádech a nemů­že se pohnout. Jeho mozek ale pra­cu­je na plno. Stále v duchu nadá­vá Reinerovi do svi­ní. Vzpomíná na jeho zod­po­věd­né a uvě­do­mě­lé cho­vá­ní, na jeho sta­teč­nost a sílu, kte­ré vždy obdi­vo­val. Reiner se blí­ží k Erenovi. Mikasa se ho poku­sí napad­nout, ale její čepe­le na jeho pan­cé­ři neza­ne­cha­jí žád­né sto­py. Eren se postup­ně zota­vu­je, dorůs­ta­jí mu kon­če­ti­ny, a hla­vou mu stá­le běha­jí myš­len­ky a vzpo­mín­ky na vše, co Reiner a Berthold způ­so­bi­li. Na napa­de­ní Shiganshiny, na umí­rá­ní lidí, na smrt jeho mat­ky. Opovrhuje Reinerovým pokry­tec­tvím, říká, že se nikdy necí­til tak hroz­ně, jako teď, a že je mu z Reinera na zvra­ce­ní. Mikasa zatím dře­pí Reinerovi na rame­ni a bez­vý­sled­ně buší do jeho kůže čepe­lí. Pak vidí, že se Eren zve­dá a chys­tá se opan­cé­řo­va­né­ho titá­na napad­nout. Proto rych­le uhý­bá. Bohužel, prv­ní z boju­jí­cí dvo­ji­ce, kdo schy­tá ránu pěs­tí, je Eren a opět odlé­tá něko­lik desí­tek met­rů dale­ko. Při dopa­du si Eren vyba­vu­je svůj sou­boj s Annie při výcvi­ku boje z blíz­ka. Annie při něm Erenovi vysvět­li­la, že tech­ni­ka, kte­rou pou­ží­vá, je vhod­ná pro boj se sil­něj­ším sou­pe­řem. Eren se sna­ží od Annie něco nau­čit a při­chá­zí i Mikasa, kte­rá též pro­sí Annie, aby ji nau­či­la svou tech­ni­ku. Dívky se sta­ví pro­ti sobě a mezi kade­ty pro­bí­ha­jí sáz­ky, kte­rá vyhra­je. Eren si nevzpo­mí­ná, jak sou­boj dopa­dl. Také neví, proč se mu prá­vě teď vyba­vu­jí tako­vé věci. Nicméně opus­tí vzpo­mín­ky a vra­cí se do sou­čas­nos­ti. Zvedá se na nohy a sta­ví se pro­ti Reinerovi. Armin na něj volá, ať utí­ká, že nemá pro­ti opan­cé­řo­va­né­mu titá­no­vi šan­ci. Jenže Eren zařve, nazna­čí ránu pěs­tí, na což Reiner odpo­ví stej­nou řečí, Eren uhne jeho ráně, chyt­ne Reinera do sevře­ní a sva­lí ho na zem, kde ho drží v pev­ném úcho­pu. Armin pozná­vá Aniienu tech­ni­ku. Eren mlu­ví k Reinerovi a vytý­ká mu nedo­stat­ky v jejich plá­nu, napří­klad to, že ho nau­či­li tak­to bojo­vat. Změní úchop a drží Reinerovu hla­vu mezi svý­mi kole­ny. Když se Reiner pokou­ší vypros­tit ze sevře­ní, Eren ho dosta­ne do páky a po chví­li úsi­lí mu utrh­ne ruku. Potom ho pus­tí. Reiner bez ruky sedí na zemi a Eren sto­jí nad ním. Armin na něj volá, aby ute­kl. Armin a Mikasa poslech­nou roz­kaz ke stáh­nu­tí a ode­be­rou se na zeď. Za nimi dora­zí i Eren. Reiner se ale také blí­ží ke zdi. Hanji při­sta­ne Erenovi na rame­ni a mlu­ví k němu. Ptá se ho, zda doká­že Reinerovi dal­ší pákou zlo­mit nohu. Vysvětluje mu, že na něj nefun­gu­jí čepe­le, a tak musí Eren vymys­let co nej­lep­ší akci. Když Eren kýv­ne na sou­hlas, Hanji se začer­ve­ná a nad­še­ně zavýsk­ne. Potom odle­tí z Erenova rame­ne. Opancéřovaný titán se pře­kva­pi­vě rych­le roze­bí­há k Erenovi. Nárazem ho sra­zí na zem a ude­ří ho pěs­tí. Eren chyt­ne Reinerovu nohu. Arminem je pobí­zen, aby se zve­dl ze země. Eren odstr­čí Reinera a posta­ví se. Uvědomuje si, ze nebu­de tak leh­ké ho pře­mo­ci. Hanji mlu­ví s Mikasou a při­rov­ná­vá tělo opan­cé­řo­va­né­ho titá­na ke stře­do­vě­ké­mu brně­ní. Aby se v něm rytí­ři moh­li hýbat, neby­ly někte­ré čás­ti kovo­vé. Stejně tak tomu musí být u Reinera. Například pod­pa­ží, sla­bi­ny a mís­ta za kole­ny by měly být měk­ké. Reiner zaú­to­čí na Erena a sva­lí ho opět na zem, jen­že Eren při­tom obe­jme jeho tělo noha­ma a pev­ně ho drží. Mikasa se při­blí­ží a čepe­lí pře­tne jed­no Reinerovo kole­no. Vypadá to, že ho Eren pře­mů­že, ale Reiner zary­je prs­ty svých rukou do země a odra­zí se. Posouvá svo­je i Erenovo tělo po zemi. Potom zasta­ví. Průzkumníci si všim­nou, že se Reiner a Eren momen­tál­ně nachá­zí pří­mo pod kolosál­ním titá­nem. Potom Reiner něko­li­krát zakři­čí. Hanji si mys­lí, že svo­lá­vá titá­ny. Vojáci se opan­cé­řo­va­né­mu titá­no­vi vysmí­va­jí, že v oko­lí žád­ní titá­ni nejsou a sna­ží se zby­teč­ně. Eren pokra­ču­je ve sna­ze poško­dit tělo opan­cé­řo­va­né­ho titá­na, dokon­ce z něj začnou odpa­dá­vat kous­ky a vojá­ci se radu­jí, že se opan­cé­řo­va­ný titán roz­pa­dá. Jenže kolosál­ní titán sesko­čí ze zdi a padá pří­mo na Reinera s Erenem.

Dosud zná­má fak­ta ze 7. dílu

Dozvídáme se něco o bojo­vých tech­ni­kách titá­nů. Hlavně to, že pou­ží­va­jí chva­ty a hody, kte­ré jsou efek­tiv­něj­ší než úde­ry.

  • Shingeki no Kyojin 22. díl7. září 2017 Shingeki no Kyojin 22. díl Poražení: 57. expedice mimo zdi (6. část) Levi a Mikasa pronásledují ženského titána. Levi se Mikasy ptá, zda je Eren naživu. Mikasa si je jistá, že je. Podle ní bylo cílem titánky Erena […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 11. díl18. července 2017 Shingeki no Kyojin 11. díl Vzor: Obrana Trostu (7. část) Eren, Armin a Mikasa mluví o veliteli Pixisovi. Armin jej považuje za šílence, že se chce pustit do takové mise. Shodnou se ale, že určitě ví, co dělá, a že […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 24. díl11. září 2017 Shingeki no Kyojin 24. díl Milost: Útok na Stohess (2. část) Nejprve zase jedna retrospektivní část. Několik dní před průchodem průzkumné jednotky Stohessem čeká kapitán Levi a Eren na základně průzkumné jednotky […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 2.díl22. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 2.díl Jsem doma Popis tohoto dílu pojmu netradičně. Nebudu vyprávět každou minutu od začátku do konce. Toto je totiž první díl, u něhož mám potřebu hovořit o něm jako o celku. Respektive si ho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin - 10. díl6. července 2017 Shingeki no Kyojin - 10. díl Odpověď: Obrana Trostu (6. část) Mezi přeživšími kadety 104. jednotky v Trostu upadá morálka a objevuje se strach. Jean chválí jejich rozhodnutí udržet příběh o Erenově přeměně v titána v […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 13,5. díl26. července 2017 Shingeki no Kyojin 13,5. díl Od toho dne Přijde mi celkem vtipný nápad vložit do příběhu díl obsahující v názvu desetinné číslo, který nám nepřinese nic nového. Tento díl se věnuje pouze vzpomínkám Erena Jaegera. […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 19. díl31. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 19. díl Pokousání: 57. expedice mimo zdi (3. část) Kapitán Levi vystřelí ohlušující granát. Zbytku jednotky začne pískat v uších. Kapitán začne usměrňovat jejich emoce, kterými se v […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 13. díl21. července 2017 Shingeki no Kyojin 13. díl Základní potřeby: Obrana Trostu (9. část) V okamžiku, kdy se vzpamatuje Eren ve své vlastní fantazii, dá se dohromady i titán, kterého ovládá. Vstane ze země, ruce má celé a odhodlaně […] Posted in Spoilery

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...