Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl

vlcsnap 2017 10 21 12h18m02s126

Bojovník

Tělo Ymir je na nosít­kách vyta­že­no prů­zkum­ní­ky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir neze­mře­la, jen je ve vel­mi váž­ném sta­vu, kte­rý by nepře­ži­la, kdy­by byla „nor­mál­ní“. Christa brá­ní Ymir před Hanji, pro­to­že Ymir hro­zí, že bude za svůj původ sou­ze­na. Christa při­pouš­tí, že od Ymir neby­lo správ­né, že taji­la infor­ma­ce důle­ži­té pro lid­stvo, ale hájí ji, že to děla­la kvů­li své vlast­ní ochra­ně. Hlavně před­ná­ší fakt, že se Ymir pře­mě­ni­la, aby je s nasa­ze­ním vlast­ní­ho živo­ta zachrá­ni­la. Hanji Christu uklid­ní, že roz­su­dek se bude řešit až poz­dě­ji. V prv­ní řadě se Hanji bude sna­žit s Ymir vychá­zet v dob­rém, pro­to­že dou­fá, že od ní zís­ka­jí cen­né infor­ma­ce. Potom pře­ve­de roz­ho­vor na Christino pra­vé jmé­no a ptá se, jest­li Reiss má něco spo­leč­né­ho se šlech­tic­kou rodi­nou Reissů. Christa sou­hla­sí.

Eren se zají­má o zdra­vot­ní stav Reinera. Ten pro­hlá­sí, že byl už podru­hé málem zabit titá­nem. Poprvé, když ho málem roz­dr­til žen­ský titán. Podruhé dnes, když mu titán pro­kou­sl ruku. Říká, že tímhle tem­pem brzy zemře.

Průzkumná jed­not­ka se vra­cí ke své­mu původ­ní­mu úko­lu a chys­tá se zkon­t­ro­lo­vat a opra­vit zeď. Na mís­to dora­zí Hannes se svou jed­not­kou a hlá­sí, že nikde nena­šli otvor ve zdi. Setkali se s vojá­ky z okre­su Krolva, kte­ří také nic nena­šli, a vrá­ti­li se zpět. To zna­me­ná, že mezi Trostem a Krolvou neby­la zeď poru­še­na a nikdo tudíž neví, kde se tu titá­ni vza­li.

Více na Kritiky.cz
EMILY WATSONOVÁ Během několika posledních desetiletí se EMILY WATSONOVÁ (Rosa Hubermannová) stala jednou nejuz...
Hastrman - Synopse & O filmu  SYNOPSE Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož lás...
The Filmmakers @ KVIFF 2018: Opening Ceremony / Slavnostní zahájení ...
57. ZFF Seminář Dítě v krizi - rozhovor Lenka Kubrichtová ...
Sarah Andersenová: Dospělost je mýtus Viděli jste někdy na Facebooku nebo Tumblru krátké černobílé komiksy s introvertní dívkou ...

Hanji zave­lí návrat do Trostu. Všichni odchá­zí, ale Reiner poprosí Erena, aby se ješ­tě zdr­žel, že si s ním on a Berthold potře­bu­jí pro­mlu­vit. Bez oba­lu na Erena vyba­lí, že on je opan­cé­řo­va­ný titán a Berthold je kolosál­ní titán. Před pěti lety zaú­to­či­li na zeď Maria, aby zni­či­lo lid­stvo. Teď už však zni­če­ní lid­stva prý není jejich cílem a pokud s nimi Eren ode­jde, všech­no skon­čí. Nechce mu ale říct, kam. Eren se zamys­lí.

Jsme o 12 hodin zpět, v Ehmrichu. Hanji má před sebou zprá­vu o vyšet­řo­vá­ní Annie Leonhart. Obeznámí pří­tom­né s tím, že vele­ní pode­zří­vá dal­ší dva kade­ty 104. jed­not­ky, že jsou titá­ny. Jsou to Reiner a Berthold. Prvním důvo­dem k pode­zře­ní je, že pochá­ze­jí ze stej­né oblas­ti jako Annie. Za dal­ší jsou jejich zázna­my pode­zře­lé. A nako­nec zís­ka­li i důka­zy. Při 57. expe­di­ci prů­zkum­né jed­not­ky mimo zdi dosta­li Reiner a Berthold klam­né infor­ma­ce, že Eren bude ces­to­vat v pra­vém kří­d­le. A žen­ský titán jako prv­ní napa­dl prá­vě pra­vé kří­d­lo. To nasvěd­ču­je tomu, že měl infor­ma­ci od nich. Armin zavzpo­mí­ná na onen den. Uvědomuje si, že se Reiner zají­mal o Erenovu pra­vou pozi­ci. Okamžik, kdy žen­ský titán Reinera málem roz­dr­til v ruce, dává Armin nej­pr­ve jako argu­ment pro­ti jejich spo­lu­prá­ci, ale potom si uvě­do­mí, že potom, co se Reiner vypros­til z Annieiny dla­ně, ona se na svou pora­ně­nou dlaň podí­va­la a vzá­pě­tí změ­ni­la svůj směr a roze­běh­la se k Erenově pozi­ci. To zna­me­ná, že Reiner mohl svý­mi čepe­le­mi vyrýt Annie na dlaň vzkaz. Hanji se ptá všech pří­tom­ných kade­tů, jak se Annie, Reiner a Berthold cho­va­li v prů­bě­hu výcvi­ku. Nikdo si nevzpo­mí­ná na to, že by se spo­lu nějak bavi­li, nebo na coko­li pode­zře­lé­ho.

Celé jed­not­ce je naká­zá­no se před Reinerem a Bertholdem cho­vat nená­pad­ně a nemlu­vit o Annie. Plánem je dostat je do pod­ze­mí a zne­hyb­nit.

Děj se vra­cí zpět na zeď o 12 hodin poz­dě­ji. Eren poklá­dá Reinerovi ruku na rame­no a konej­ší ho, že je prav­dě­po­dob­ně jen una­ve­ný a začí­ná bláz­nit ze vše­ho, co pro­žil. Obrací se při­tom na Bertholda, kte­rý od začát­ku nesou­hla­sil s tím, aby Reiner řekl Erenovi prav­du. Proto teď rád při­ta­ká­vá Erenově výmluvě. Reiner při­pus­tí, že se asi zbláz­nil. Zvedající se vítr sho­dí ze zdi pra­po­rek, což při­lá­ká pozor­nost všech k Erenovi, Reinerovi a Bertholdovi. Všichni tak mohou sly­šet pokra­čo­vá­ní Reinerovy řeči, během kte­ré se tvá­ří jako šíle­nec. Hovoří o tom, že strá­vil tři roky mezi hlu­pá­ky a že kdy­by nikdy nezjis­til, že exis­tu­jí tako­ví lidé, nestal by se tako­vou svi­ní. Dál říká, že už neví, co je správ­né, ale že teď chce čelit násled­kům svých činů a jako bojov­ník spl­nit svou povin­nost až do kru­té­ho kon­ce. Sundá si z ruky obvaz a z jeho jizvy po kous­nu­tí titá­nem se zve­dá pára. Berthold se panic­ky ptá Reinera, jest­li to udě­la­jí tady a teď. Reiner odpo­ví, že ano. V mži­ku se u nich obje­ví Mikasa a váž­ně zra­ní Bertholda. Ten leží na zemi a krvá­cí z krč­ní tep­ny. Přesto se ale oba začnou pře­mě­ňo­vat v titá­ny. Přímo na zdi se obje­ví opan­cé­řo­va­ný a kolosál­ní titán. Opancéřovaný titán – Reiner ucho­pí do ruky Erena. Kolosální – Berthold vez­me Ymir i s nosít­ky. Eren vzpo­mí­ná na chví­le, kte­ré s těmi­to dvě­ma pro­žil jako s kama­rá­dy. Probudí to v něm obrov­ský pocit zra­dy a vzte­ku, kte­rý mu spo­lu s kous­nu­tím do ruky umož­ní se pře­mě­nit.

Dosud zná­má fak­ta z 6. dílu

Informace o výta­zích, s jejichž pomo­cí byla Ymir vyta­že­na na zeď. Jedná se o výta­hy, kte­ré prů­zkum­ná jed­not­ka pou­ží­vá na pře­sun mate­ri­á­lu a před­mě­tů. Jsou snad­no sesta­vi­tel­né a pře­nos­né, navíc vel­mi leh­ké.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […]
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […]
  • Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl29. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl Voják Vracíme se v čase dvě hodiny před napadení ruiny Untgerd titány. Jižní a východní tým průzkumné jednotky sedí v hlavní místnosti hradu. Jejich členové jsou překvapeni, že se v této […]
  • Shingeki no Kyojin 19. díl31. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 19. díl Pokousání: 57. expedice mimo zdi (3. část) Kapitán Levi vystřelí ohlušující granát. Zbytku jednotky začne pískat v uších. Kapitán začne usměrňovat jejich emoce, kterými se v […]
  • Shingeki no Kyojin 13. díl21. července 2017 Shingeki no Kyojin 13. díl Základní potřeby: Obrana Trostu (9. část) V okamžiku, kdy se vzpamatuje Eren ve své vlastní fantazii, dá se dohromady i titán, kterého ovládá. Vstane ze země, ruce má celé a odhodlaně […]
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […]
  • Shingeki no Kyojin 16. díl27. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 16. díl Co budeme teď dělat: Předehra na protiútok (3. část) Mezi vojáky probíhá vyšetřování vraždy pokusných titánů. Je kontrolována 3D výstroj každého z nich, aby se poznalo, kdo ji použil v […]
  • Shingeki no Kyojin 25. díl12. září 2017 Shingeki no Kyojin 25. díl Zeď: Útok na Stohess (3. část) V chrámu Víry zdí probíhá mše. Kněz káže o svatosti zdí a o tom, že jejich víra posilní zdi a ochrání lidstvo před titány. V tom propadne střechou chrámu […]
  • Shingeki no Kyojin 17. díl29. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 17. díl Ženský titán: 57. expedice mimo zdi (1. část) Dalekosáhlá průzkumná formace je na začátku své cesty doprovázena podpůrným týmem. Díky tomu se nemusí starat o titány a může jen mířit […]
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […]