Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 2 - 1. díl

Shingeki no Kyojin 2 - 1. díl

vlcsnap 2017 09 18 13h53m50s715

Titán bes­tie

Vojáci z prů­zkum­né jed­not­ky sto­jí pod zdí a sle­du­jí, jak z niče­ho nic odpad­ne kou­sek zdi a pod ním se obje­ví oko a část obli­če­je titá­na. Všichni pří­tomní jsou v šoku a nechá­pou, kde se titán ve zdi vzal. Mezi vojá­ky dora­zí Hanji a je žádá­na o roz­ka­zy. Jenže je stej­ně pře­kva­pe­ná jako její pod­ří­ze­ní. Zadýchaný páter Nick jí polo­ží ruku na rame­no a infor­mu­je ji, že musí zabrá­nit tomu, aby na titá­na sví­ti­lo slun­ce.

Velitel Smith s dvě­ma muži z prů­zkum­né jed­not­ky pro­chá­zí chod­bou. Podřízený hlá­sí veli­te­li, že zakry­li titá­na plach­tou a po zápa­du slun­ce pro­ve­dou dal­ší opat­ře­ní. Udiveně říká veli­te­li, že nevě­dě­li, že jsou ve zdi titá­ni. Erwin na to odpo­ví, že to nevě­děl nikdo z nich. Že byli lidé, kte­ří to vědě­li, a lidé, kte­ří ne.

Marlo a dív­ka z kra­je řady sto­jí v poni­če­ném měs­tě Stohess a nespo­ko­je­ně hovo­ří o tom, že jim nikdo neřek­ne, co se děje a co se bude dít dál.

Hanji Zoe sto­jí na zdi s páte­rem Nickem a chce po něm vysvět­le­ní, co dělá titán ve zdi a proč o tom nikdo neví. Nick jí ale odpo­vě­dět nechce. Hanji pře­jde k fyzic­ké­mu vyhro­žo­vá­ní, drží páte­ra za krk ve vzdu­chu ved­le zdi a v pří­pa­dě, že nepro­mlu­ví, hod­lá ho pus­tit dolů. Páter je ale zatvr­ze­lý a pobí­zí ji k tomu, aby ho zabi­la. Prosí Boha o spá­su své duše a dál odmí­tá coko­li říct. Hanji vytáh­ne páte­ra zpět na zeď a se sobě vlast­ním šíle­ným smí­chem pro­hlá­sí, že si dělal legra­ci. Nick kle­čí na zdi s obli­če­jem u země a kle­pe se šokem. Hanji se ho ptá, zda jsou všech­ny zdi vyro­be­né z titá­nů. Odpovědi se však nedo­čká a poví­dá jed­no­mu ze svých pod­ří­ze­ných o svých poci­tech, kte­ré jsou stej­né, jako když byla popr­vé na úze­mí mimo zdi. Cítí hrů­zu.

Městem zní zvuk zvo­nu a uli­ce­mi se řítí jez­dec na koni nalé­ha­vě vykři­ku­jí­cí, že musí ihned infor­mo­vat veli­te­le Erwina o tom, že titá­ni pro­nik­li za zeď Rose.

Obrázky se odví­je­jí pozpát­ku a děj se vra­cí do chví­le před 12 hodi­na­mi na základ­nu prů­zkum­né jed­not­ky sto­jí­cí již­ně od zdi Sina. Vidíme znudě­né kade­ty 104. jed­not­ky. Connie a Sasha se baví o tom, že neda­le­ko odsud jsou jejich domo­vy a že by se tam chtě­li podí­vat. Reiner vydá­vá na svět­lo podiv­nou sku­teč­nost, že jsou v poho­to­vos­ti, ale nesmí tré­no­vat a dokon­ce ani mít na sobě uni­for­my. Všichni ostat­ní jsou ale ozbro­je­ní. Dále Reiner zmi­ňu­je, že nejsou na fron­tě ale uvnitř zdi. Ptá se pro­to, pro­ti komu tu boju­jí. Connie a Sasha bez vět­ší­ho zájmu pro­hlá­sí, že je v oko­lí hod­ně med­vě­dů, tak mož­ná pro­ti nim. Potom Sasha polo­ží hla­vu na stůl, ale oka­mži­tě vsta­ne z lavi­ce s vydě­še­ným výra­zem. Vykřikne na celou míst­nost, že sly­še­la otře­sy, kte­ré zně­jí jako kro­ky. Reiner na to řek­ne, že pokud jsou tu titá­ni, zna­me­na­lo by to, že zeď Rose padla.

O kou­sek dál na stráž­né věži sto­jí Miche a vět­ří svým bys­trým čichem. Něco ucí­tí a roz­ká­že Thomasovi - muži, kte­rý je tu s ním - , ať si vez­me tři muže a oka­mži­tě se vydá na ces­tu, aby ozná­mil všem okre­sům, že se blí­ží titá­ni. V tu chví­li je už vidí při­chá­zet z jihu. Spolu s nimi je na věži ješ­tě jed­na žena. Ta za oka­mžik při­sta­ne zven­ku na okně míst­nos­ti, kde Sasha sto­jí, roz­ha­zu­je ruka­ma a pře­svěd­ču­je ostat­ní, že oprav­du sly­ší kro­ky titá­nů. Jedna dív­ka v míst­nos­ti oslo­ví ženu Nanaba. Nanaba ozná­mí kade­tům, že sem od jihu smě­řu­je vět­ší množ­ství titá­nů. Momentálně jsou asi 500 met­rů odsud. Rozkáže kade­tům, aby sed­li na koně a vyda­li se eva­ku­o­vat oby­va­te­le blíz­kých ves­nic. Není však čas na to, aby se ozbro­ji­li. Potom se Nanaba při­dá­vá k Michemu sto­jí­cí­mu na stře­še a hle­dí­cí­mu na při­chá­ze­jí­cí titá­ny. Je jich 9. Nanaba říká Michemu, že vzhle­dem k tomu, že titá­ni zno­vu pro­ra­zi­li zeď a lidé nestih­li odha­lit jejich tajem­ství, lid­stvo pro­hrá­lo. Miche ale tvr­dí, že dokud nepře­sta­ne bojo­vat posled­ní člo­věk, ješ­tě nepro­hrá­li.

Všichni cvá­la­jí na koních pryč ze základ­ny. Miche udě­lu­je roz­ka­zy: až se titá­ni při­blí­ží k lesu, vojá­ci se roz­dě­lí na 4 týmy, z nichž kaž­dý zamí­ří jiným smě­rem. Vojáci se mají sna­žit vyhnout se bojům a radě­ji se co nej­rych­le­ji dostat z mís­ta. Potom se Miche ptá, jest­li se někdo vyzná v této oblas­ti. Přihlásí se Sasha, jejíž rod­né měs­to leží sever­ně odtud. Říká, že se tu vyzná také Connie. Ten je ale myš­len­ka­mi mimo, pro­to­že mys­lí na svo­ji ves­ni­ci, kte­rá leží již­ně – smě­rem, odkud při­šli titá­ni. Connie navrh­ne Michemu, že může vojá­ky dovézt do nej­bliž­ší ves­ni­ce, ale potom žádá, aby mohl navští­vit tu svo­ji. Miche sou­hla­sí a při­dě­lí Conniemu vede­ní již­ní­ho týmu. Reiner a Berthold se při­hlá­sí, že půjdou s Conniem. Miche hlá­sí, že se titá­ni dosta­li k lesu, a roz­ká­že roz­dě­le­ní. Titáni, kte­ří dosud šli poma­lu, začnou utí­kat a brzy vojá­ky dohá­ní. Miche zaúko­lu­je vojá­ka jmé­nem Gerger, aby se posta­ral o již­ní tým, a sám otá­čí své­ho koně a vydá­vá se pří­mo mezi titá­ny. Další z vojá­ků chce jít Michemu pomo­ci, ale Gerger to zaká­že. Reiner řek­ne, že Micheho schop­nos­ti jsou hned po Leviho, tak­že se urči­tě vrá­tí živý. Zatímco zby­tek prů­zkum­ní­ků jede svým smě­rem, Miche začí­ná zabí­jet titá­ny.

Najednou se oci­tá­me v Shiganshině před prv­ním vpá­dem titá­nů. Paní Jaegerová jde věšet prádlo, násle­do­va­ná Mikasou. U prá­del­ních šňůr sto­jí Eren. Jeho mat­ka si všim­ne, že je zbi­tý, a ptá se ho, zda se zase pral. Eren se brá­ní, že si zača­li. Mikasa pře­vez­me prá­ci za paní Jaegerovou a ta jde Erenovi domlu­vit, aby řešil pro­blémy i jinak, než pra­ním se, pro­to­že momen­tál­ně ho neu­stá­le zachra­ňu­je Mikasa, ale musí tu být i on pro ni.

Eren se pro­bou­zí v poste­li se zavá­za­nou hla­vou. U jeho poste­le sedí Mikasa a v sedě spí. Na klí­ně má slo­že­ný šál, kte­rý jí Eren daro­val večer, kdy byli zabi­ti její rodi­če, a ona ho neu­stá­le nosí kolem krku jako sym­bol jejich přá­tel­ství. Vedle ní leží kra­bič­ka se šicí­mi potře­ba­mi. Eren vsta­ne z poste­le a jde k oknu. Mikasu vzbu­dí, jak jí šál spa­dl z klí­na. Eren jej zved­ne. Posílá Mikasu, ať si jde odpo­či­nout, ta ale řek­ne, že je v pořád­ku. Eren sto­čí roz­ho­vor na sta­rý potr­ha­ný šál. Slíbí Mikase, že jí kou­pí nový. Do poko­je vtrh­ne Armin a hys­te­ric­ky jim ozna­mu­je, že titá­ni jsou uvnitř zdi Rose.

I eli­ta prů­zkum­né jed­not­ky se vypo­řá­dá­vá s novým úto­kem titá­nů. Levi při­chá­zí do kan­ce­lá­ře veli­te­le Erwina a ten ho posí­lá do boje. Jiný voják, kte­rý sto­jí v míst­nos­ti, chvá­lí roz­hod­nu­tí svě­řit 104. jed­not­ku veli­te­li Michemu.

Právě k němu se v příš­tích zábě­rech vra­cí­me. Právě sko­lil 5. titá­na a roz­ho­dl se, že je na čase, aby se stá­hl. Zapíská pro­to na své­ho koně. Jeho plán však pře­ka­zí abnor­mál­ní titán pro­chá­ze­jí­cí se neda­le­ko od něj. Je vel­ký přes 17 met­rů, osrs­tě­ný a vypa­dá jako opi­ce. Navíc se i zvlášt­ně cho­vá, pro­to­že se Micheho vůbec nesna­ží napad­nout. Micheho kůň se vra­cí, což Miche uví­tá a chce nechat abnor­mál­ní­ho titá­na být. Jenže jeho kůň pro­bí­há prá­vě kolem toho­to obra a ten jej chyt­ne a hodí jím po Michem. Miche padá ze stře­chy pří­mo do rukou titá­na. Titán ote­vře ústa a začne Micheho kou­sat do nohou. Zastaví ho ale hlu­bo­ký hlas pra­ví­cí: „Počkej!“ Titán pře­sta­ne žvý­kat jeho nohy a Miche se podí­vá nad sebe. Tam sto­jí abnor­mál­ní titán.

Chlupatý obr se posa­dí na zem, dívá se na Micheho a usmí­vá se. Titán drží­cí Micheho v rukou zno­vu kous­ne. Abnormální ho slov­ně napo­me­ne hlu­bo­kým poma­lým hla­sem a roz­máčk­ne jeho hla­vu. Zraněný Miche padá na zem. Miche je šoko­va­ný a vydě­še­ný. Titán na něj ale klid­ně mlu­ví. Zajímá se, jak se nazý­vá jeho zbraň, díky níž létá. Miche není scho­pen vypra­vit ze sebe slo­vo. Titán trpě­li­vě mlu­ví dál. Když str­nu­lý Miche stá­le neod­po­ví­dá, titán uká­že na své ucho a řek­ne, že si je jis­tý, že mlu­ví stej­nou řečí. Potom mlu­ví o čepe­lích a o tom, že Miche urči­tě ví, že má tnout do zátyl­ku titá­nů. Protože Miche stá­le mlčí, titán se natáh­ne pro jeho 3D výstroj a chce si ji vzít. Miche si zakrý­vá hla­vu, pro­to­že se bojí, že ho titán zabi­je. Ten však oprav­du vez­me jen výstroj, zve­dá se a odchá­zí. Miche se vzpa­ma­to­vá­vá z čer­stvé­ho zážit­ku. Opakuje svou myš­len­ku, že lid­stvo pro­hra­je, tepr­ve až pře­sta­ne bojo­vat posled­ní člo­věk. Zvedá ze země svou čepel a je odhod­la­ný bojo­vat. Postaví se a výhruž­ně zařve. Abnormální titán se zasta­ví a oto­čí se na něj. Podotkne, že už se Miche umí hýbat. To je jako povel pro tři nor­mál­ní titá­ny scho­va­né v oko­lí, kte­ří oka­mži­tě po Michem vystar­tu­jí. Miche kři­čí „Ne! Přestaňte!“, z čehož titán „zjis­tí“, že Miche umí i mlu­vit. Potom se oto­čí a odchá­zí. Miche je roz­tr­hán tře­mi titá­ny.

Dosud zná­má fak­ta z 1. dílu

Dočítáme se něco málo infor­ma­cí o titá­nech uvnitř zdí. Pravděpodobně fun­gu­jí na stej­ném prin­ci­pu, jako tvr­dý obal, kte­rý kolem sebe vytvo­ři­la Annie v posled­ním dílu prv­ní řady seri­á­lu. Vůdcové sek­ty víra zdí zna­jí prav­du, ale tají ji.

  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...