Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 17. díl

Shingeki no Kyojin 17. díl

vlcsnap 2017 08 29 21h07m29s797

Ženský titán: 57. expe­di­ce mimo zdi (1. část)

Dalekosáhlá prů­zkum­ná for­ma­ce je na začát­ku své ces­ty dopro­vá­ze­na pod­půr­ným týmem. Díky tomu se nemu­sí sta­rat o titá­ny a může jen mířit vpřed. Na hra­ni­ci měs­ta je ale pod­půr­ný tým opus­tí a na úze­mí titá­nů si for­ma­ce bude muset pora­dit sama.

Formace má tvar půl­kru­hu. Její sou­čás­tí jsou jed­not­li­ví jezd­ci, vozy s potra­vi­na­mi a jezd­ci, kte­ří s sebou vedou náhrad­ní koně.

Velitel Smith vytvo­řil pro­pra­co­va­ný způ­sob komu­ni­ka­ce pomo­cí dýmo­vých sig­ná­lů. Jakmile někdo z před­ní linie zahléd­ne titá­na, vystře­lí čer­ve­ný sig­nál. Každý dal­ší, kdo titá­na spat­ří, udě­lá totéž. Velitel díky tomu zjis­tí loka­ci titá­na a pomo­cí zele­né dýmov­ni­ce nasmě­ru­je celou for­ma­ci jiným smě­rem, aby se titá­no­vi vyhnu­la. Jednotka se totiž bude sna­žit vyhnout se stře­tům s titá­ny.

I přes to se může stát, že si titá­na nikdo nevšim­ne a on se dosta­ne do blíz­kos­ti vojá­ků. S tou­to situ­a­cí se setká Sasha. Titán ji pro­ná­sle­du­je sice po čtyřech, ale přes­to vel­mi rych­le. Na pomoc jí při­jdou dva dal­ší prů­zkum­ní­ci a titá­na zlik­vi­du­jí.

Červený sig­nál a násled­ná změ­na smě­ru jsou pou­ži­tel­né pou­ze u nor­mál­ních před­ví­da­tel­ných titá­nů. Čas od času se ale obje­ví tzv. abnor­mál­ní titán, kte­rý si nebu­de vší­mat prů­zkum­ní­ků v před­ní linii a pro­ra­zí si mezi nimi ces­tu do stře­du for­ma­ce. V tako­vém pří­pa­dě při­chá­zí na řadu čer­ná dýmov­ni­ce. S tím­to se setká­vá Armin a i jemu při­spě­cha­jí dva zku­še­něj­ší na pomoc. Je to veli­tel Ness a voják jmé­nem Shis. Na rovi­ně a bez budov je sice nemož­né pro­vést 3D mané­vr, ale přes­to se těm­to dvě­ma spo­leč­ně poda­ří titá­na zabít. Vzápětí se jim ale v patách obje­ví dal­ší titán, kte­rý tu nemá co dělat. Ness a Shis se chys­ta­jí zopa­ko­vat před­cho­zí akci. Titán je ale veli­kou rych­los­tí před­běh­ne a ani si jich nevšim­ne. Za to my si může­me všim­nout, že se jed­ná o titán­ku s blond vla­sy, kte­rá je už od pohle­du jiná, než nor­mál­ní titá­ni. Je spí­še podob­ná kolosál­ní­mu titá­no­vi, také nemá tělo pokry­té kůží, ale jen sva­ly a šla­cha­mi. Shis zasek­ne hák na lanu do její­ho krku a chys­tá se jí zatnout čepel do sla­bi­ny, ale titán­ka chyt­ne jeho lano a mrští Shisem o zem. Na chvi­lič­ku se zasta­ví a hned běží dál. Z její­ho cho­vá­ní Armin pozná, že se nejed­ná o běž­né­ho abnor­mál­ní­ho titá­na, ale že ten­to je inte­li­gent­ní. Uvědomí si podob­nost mezi tou­to titán­ku, kolosál­ním a opan­cé­řo­va­ným titá­nem a Erenem. Dojde pro­to k závě­ru, že všich­ni čty­ři jsou lidé pře­mě­ně­ní v titá­ny. Armin se při­pra­vu­je na smrt, pro­to­že titán­ka jej dohna­la a je prá­vě pří­mo nad ním.

Tento děj je ale pře­ru­šen pohle­dem na pole plné mrtvých a umí­ra­jí­cích čle­nů prů­zkum­né jed­not­ky. Jeden z těch, kte­ří jsou ješ­tě naži­vu, hovo­ří o titán­ce, kte­rá při­ved­la hor­du nor­mál­ních titá­nů, kte­ří je zma­sa­kro­va­li.

Jsme zpět u Arminova boje o pře­ži­tí. Titánka šláp­ne těs­ně před Arminova koně a ten vyho­dí Armina ze sed­la. Titánčina ruka se blí­ží k stra­chy se tře­sou­cí­mu Arminovi. Ale nevez­me jej do dla­ně, aby ho sněd­la. Nadzvedne Arminovu kapu­ci, podí­vá se do jeho obli­če­je a ode­jde. Běží dál. K Arminovi dora­zí Reiner s náhrad­ním koněm. Společně se dáva­jí do pro­ná­sle­do­vá­ní titán­ky. Armin Reinerovi vysvět­lí svůj závěr o této titán­ce. Když chce Armin vyslat nou­zo­vý sig­nál, doho­ní je Jean a sig­nál vysí­lá dřív. V tom oka­mži­ku se obje­ví něko­lik žlu­tých nou­zo­vých sig­ná­lů napra­vo od tro­ji­ce. Jean sdě­lu­je Reinerovi a Arminovi, že vojá­ci na pra­vi­ci byli napa­de­ni spous­tou rych­lých titá­nů a roz­prá­še­ni. Pravděpodobně mají tako­vé ztrá­ty, že nemo­hou dál bojo­vat. Armin se zamýš­lí, že i titán­ka při­šla z pra­vé stra­ny a že tudíž moh­la ostat­ní titá­ny vést. Vysvětluje i Jeanovi, co si o ní mys­lí. Potom ho napad­ne, že titán­ka hle­dá Erena. Jean upo­zor­ňu­je na to, že titán­ka brzy doho­ní oddíl veli­te­le Smithe a pokud ho pře­mů­že, for­ma­ce pad­ne. Navrhne pro­to, že musí upou­tat titá­no­vu pozor­nost, aby ho zdr­že­li a ostat­ní měli čas mu uprch­nout. Reiner nará­ží na nepo­dob­nost toho­to myš­le­ní tomu sobec­ké­mu Jeanovi kte­rý mys­lí jen na sebe. Jean se ale oprav­du změ­nil. Armin pora­dí kole­gům, aby si nasa­di­li kapu­ce a sám to také udě­lá. Předpokládá, že pokud titán­ka nebu­de vědět, kdo jsou, neza­bi­je je, pro­to­že nebu­de ris­ko­vat, že zabi­je Erena. Trojice zrych­lí a záro­veň si všim­nou, že titán­ka zpo­ma­li­la. To jim umož­ní ji dohnat a zahá­jit pokus o to ji zpo­ma­lit ješ­tě více. Vědí, že nemá cenu sna­žit se ji zabít. Chtějí ji pou­ze zdr­žet, napří­klad zasa­že­ním nohy. Jean pod­ra­zí titán­ce nohu a ta na chví­li ztra­tí rov­no­váhu. V podře­pu, do kte­ré­ho se dosta­ne, ale sejme Armina a sho­dí ho z koně. Zastaví se nad Arminem leží­cím na zemi a shý­bá se nad ním. Za titán­kou se obje­ví Jean a zasek­ne jí hák lana do lopat­ky. Když se k ní ale začne při­bli­žo­vat, titán­ka se oto­čí a po Jeanovi se ože­ne. Jednou rukou zachy­tí část Jeanovy 3D výstro­je a dru­hou rukou si kry­je sla­bi­nu. K boju­jí­cí dvo­ji­ci se blí­ží Reiner na koni. Jean pole­tu­je vzdu­chem kolem titán­ky a nemů­že vypros­tit svo­ji výstroj z její­ho sevře­ní. V tom začne Armin kři­čet. Volá na Jeana, aby pomstil jejich kama­rá­da, kte­ré­ho ten­to doby­tek zabil, rozšla­pal a má ho nale­pe­né­ho na cho­di­dle. Jedná se o dal­ší Arminův geni­ál­ní nápad. Titánka samo­zřej­mě nemá na cho­di­dle ničí tělo, ale má si mys­let, že zabi­la Erena, aniž by si toho všimla. To titán­ku roz­ru­ší a pře­sta­ne se sou­stře­dit na Jeana. Reiner chce vyu­žít titán­či­ny nepo­zor­nos­ti a blí­ží se k její šíji. Ta si jej ale všim­ne a chyt­ne ho do dla­ně. Stiskne a obje­ví se krev. Kamarádi si samo­zřej­mě mys­lí, že je to krev Reinera. Ten ale za oka­mžik vylét­ne z pora­ně­né ruky titán­ky, dopad­ne na zem, popad­ne Armina a utí­ká pryč od titán­ky, stej­ně tak Jean. Ten v duchu obdi­vu­je Reinerovu odva­hu a talent. Reiner si libu­je, že snad titán­ku zdr­že­li dosta­teč­ně dlou­ho, aby zachrá­ni­li zby­tek for­ma­ce. Titánka se zved­ne ze země a změ­ní směr. Najednou běží doza­du doprostřed. Do mís­ta, kde je upro­střed Leviho jed­not­ky Eren.

Dosud zná­má fak­ta ze 17. dílu

Dozvídáme se, že dale­ko­sáh­lá prů­zkum­ná for­ma­ce navr­že­ná veli­te­lem Erwinem Smithem za dobu své­ho pou­ží­vá­ní pomoh­la sní­žit úmrt­nost prů­zkum­ní­ků během misí mimo zdi. Formace fun­gu­je vlast­ně jako živý radar, kte­rý loka­li­zu­je titá­ny a umož­ňu­je prů­zkum­né jed­not­ce se jim vyhnout.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Shingeki no Kyojin 2 - 1. díl18. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 1. díl Titán bestie Vojáci z průzkumné jednotky stojí pod zdí a sledují, jak z ničeho nic odpadne kousek zdi a pod ním se objeví oko a část obličeje titána. Všichni přítomní jsou v šoku a […]
  • Shingeki no Kyojin 20. díl3. září 2017 Shingeki no Kyojin 20. díl Erwin Smith: 57. expedice mimo zdi (4. část) Eren a zbytek speciálního bojového komanda opouští místo, kde došlo k zajmutí titánky. I Erena už napadlo, že je tato titánka podobná […]
  • Shingeki no Kyojin 24. díl11. září 2017 Shingeki no Kyojin 24. díl Milost: Útok na Stohess (2. část) Nejprve zase jedna retrospektivní část. Několik dní před průchodem průzkumné jednotky Stohessem čeká kapitán Levi a Eren na základně průzkumné jednotky […]
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […]
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […]
  • Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl29. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl Voják Vracíme se v čase dvě hodiny před napadení ruiny Untgerd titány. Jižní a východní tým průzkumné jednotky sedí v hlavní místnosti hradu. Jejich členové jsou překvapeni, že se v této […]
  • Shingeki no Kyojin - 3. díl23. června 2017 Shingeki no Kyojin - 3. díl Slabé světlo uprostřed zoufalství: Znovuzrození lidstva (1. část) Výcvik nových vojáků začíná. Velitel Keith Shardis vyzývá jednoho po druhém, aby se představili a řekli, proč se do […]
  • Shingeki no Kyojin 14. díl25. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 14. díl Nemůžu se ti podívat do očí: Předehra na protiútok (1. část) Po celém území se šíří zvěsti o titánovi, který se přidal na stranu lidí. Uvnitř zdi Sina jsou reakce panické – obyvatelé se […]
  • Shingeki no Kyojin 2 - 3. díl28. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 3. díl Jihovýchodní okres Connie stojí u domu své rodiny a zdrceně se smiřuje s tím, že jsou všichni mrtví. Přichází k němu Reiner, Gerger a další muž a jedna žena z průzkumné jednotky. Uslzený […]
  • Shingeki no Kyojin 12. díl20. července 2017 Shingeki no Kyojin 12. díl Rány: Obrana Trostu (8. část) Další Erenova rána míří na Mikasu, která stihne uhnout. Přes varování Iana, ať jde od Erena dál, přistane Erenovi přímo na obličeji a mluví na něj. Snaží se […]