Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 13,5. díl

Shingeki no Kyojin 13,5. díl

vlcsnap 2017 07 26 11h48m29s410

Od toho dne

Přijde mi cel­kem vtip­ný nápad vlo­žit do pří­bě­hu díl obsa­hu­jí­cí v názvu dese­tin­né čís­lo, kte­rý nám nepři­ne­se nic nové­ho.

Tento díl se věnu­je pou­ze vzpo­mín­kám Erena Jaegera. Začíná v roce 845, kdy Eren usnul při sbě­ru dře­va a pro­bou­zí se, když u něj sedí Mikasa. Tuto scé­nu jsme moh­li vidět v prv­ním díle. Eren si nemů­že vzpo­me­nout, o čem se mu zdá­lo. Ze spán­ku pla­kal, ale neví proč. Co však v prv­ním dílu neby­lo a ve 13 a půl­tém ano, to je prá­vě sen, kte­rý se Erenovi zdál. Alespoň tedy jeho konec, kdy Eren pře­mě­ně­ný v titá­na nese na rame­nou ská­lu a ucpá­vá jí díru ve zdi. Jenže když se Eren pro­bu­dí, nikdo ješ­tě neví, že se již brzy lidé budou muset potý­kat s titá­ny a že jeden z nich pro­lo­mí zeď Maria.

Znovu pro­ží­vá­me prv­ní den úto­ku titá­nů v Shiganshině. Po tom všem, co už jsme s titá­ny zaži­li, je zvlášt­ní být zno­vu svěd­kem jejich prv­ní­ho setká­ní s lid­mi. Vše na mě najed­nou půso­bi­lo úpl­ně jinak. V posled­ních zhléd­nu­tých dílech byli titá­ni takřka běž­nou sou­čás­tí živo­ta. Navíc jsme sle­do­va­li hlav­ně pří­běhy vojá­ků vycvi­če­ných pro jejich zabí­je­ní. Titán pro ně tedy nebyl nic nezná­mé­ho. Najednou jsem ale zno­vu pro­ží­va­la tu hrů­zu z prv­ní­ho pohle­du na obra. Tu zma­te­nost lidí, kte­ří nemo­hou uvě­řit tomu, že se toto doo­prav­dy děje, že byla zeď pro­lo­me­na. Znovu jsem cíti­la jejich zou­fal­ství a bez­moc. Strach a bez­na­děj. A ten­to­krát jsem si to uvě­do­mo­va­la mno­hem více, než při sle­do­vá­ní prv­ní­ho dílu. Titán zno­vu zabí­jí Erenovu mat­ku, lidé ze Shiganshiny jsou eva­ku­o­vá­ní pře­pl­ně­ný­mi lodě­mi za zeď Rose, brá­na se zaví­rá dřív, než se všich­ni dosta­nou do bez­peč­ní a Eren sli­bu­je smrt všem titá­nům.

Dostáváme se do roku 850, do noci, kdy kade­ti 104. jed­not­ky slav­nost­ně ukon­ču­jí svůj výcvik závě­reč­ným cere­mo­ni­á­lem. Vzápětí sto­jí Eren na hrad­bě a během jeho myš­le­nek na to, že lid­stvo může koneč­ně zahá­jit pro­ti­ú­tok pro­ti titá­nům, se obje­ví kolosál­ní titán a roz­bi­je zeď Rose. Nechybí násled­né zábě­ry boje Erena pro­ti kolosál­ní­mu titá­no­vi a pár dal­ších. Potom už nastu­pu­je Erenův 34. tým na fron­tu. Titán žere Thomase, Eren je zra­něn, Armin je v titá­no­vu krku, Eren ho zachra­ňu­je a sám je sežrán. Eren v obro­vě žalud­ku dál vyhro­žu­je titá­nům a sám se v jed­no­ho z nich pro­mě­ňu­je. Eren-titán zabí­jí jiné obry a najed­nou už je u ská­ly a Mikasa k němu mlu­ví, aby mu při­po­me­nu­la, kdo je. Znovu jsme svěd­ky nefun­gu­jí­cí mise – uza­vře­ní díry v brá­ně. Eren-titán je zra­něn, Eren-člověk se pro­bou­zí doma, kde je vše v pořád­ku, k obě­ma pro­mlou­vá Armin, až dokud se Eren nevzpa­ma­tu­je. Mezitím se ode­všud blí­ží titá­ni a elit­ní jed­not­ka s nimi boju­je. Eren nese ská­lu, zacpe díru. To je opět konec Erenova snu na úpl­ném začát­ku a na chví­li se tak oci­tá­me zno­vu v Shiganshině v roce 845. Když ale Eren opět zavře a ote­vře oči, je v pod­zem­ním věze­ní a mlu­ví s veli­te­lem Erwinem a kapi­tá­nem Levim.

13,5. díl byl výbor­ně zpra­co­va­ným dva­ce­ti­mi­nu­to­vým shr­nu­tím všech před­cho­zích 13 dílů. Prostor obvykle věno­va­ný zápis­ní­ku se zná­mý­mi fak­ty ten­to­krát obsa­ho­val všech­ny obráz­ky, kte­ré byly v před­cho­zích dílech.

  • Shingeki no Kyojin 11. díl18. července 2017 Shingeki no Kyojin 11. díl Vzor: Obrana Trostu (7. část) Eren, Armin a Mikasa mluví o veliteli Pixisovi. Armin jej považuje za šílence, že se chce pustit do takové mise. Shodnou se ale, že určitě ví, co dělá, a že […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin - 10. díl6. července 2017 Shingeki no Kyojin - 10. díl Odpověď: Obrana Trostu (6. část) Mezi přeživšími kadety 104. jednotky v Trostu upadá morálka a objevuje se strach. Jean chválí jejich rozhodnutí udržet příběh o Erenově přeměně v titána v […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 14. díl25. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 14. díl Nemůžu se ti podívat do očí: Předehra na protiútok (1. část) Po celém území se šíří zvěsti o titánovi, který se přidal na stranu lidí. Uvnitř zdi Sina jsou reakce panické – obyvatelé se […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 22. díl7. září 2017 Shingeki no Kyojin 22. díl Poražení: 57. expedice mimo zdi (6. část) Levi a Mikasa pronásledují ženského titána. Levi se Mikasy ptá, zda je Eren naživu. Mikasa si je jistá, že je. Podle ní bylo cílem titánky Erena […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 2.díl22. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 2.díl Jsem doma Popis tohoto dílu pojmu netradičně. Nebudu vyprávět každou minutu od začátku do konce. Toto je totiž první díl, u něhož mám potřebu hovořit o něm jako o celku. Respektive si ho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 24. díl11. září 2017 Shingeki no Kyojin 24. díl Milost: Útok na Stohess (2. část) Nejprve zase jedna retrospektivní část. Několik dní před průchodem průzkumné jednotky Stohessem čeká kapitán Levi a Eren na základně průzkumné jednotky […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 13. díl21. července 2017 Shingeki no Kyojin 13. díl Základní potřeby: Obrana Trostu (9. část) V okamžiku, kdy se vzpamatuje Eren ve své vlastní fantazii, dá se dohromady i titán, kterého ovládá. Vstane ze země, ruce má celé a odhodlaně […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...