Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 13. díl

Shingeki no Kyojin 13. díl

vlcsnap 2017 07 07 23h26m30s786

Základní potře­by: Obrana Trostu (9. část)

V oka­mži­ku, kdy se vzpa­ma­tu­je Eren ve své vlast­ní fan­ta­zii, dá se dohro­ma­dy i titán, kte­ré­ho ovlá­dá. Vstane ze země, ruce má celé a odhod­la­ně vydá moc­ný výkřik ze zaklo­ně­né­ho hrd­la.

My jsme od něj ale odve­de­ni na dru­hou stra­nu měs­ta, kde se Jeanovi neda­ří ode­pnout mrt­vé­mu vojá­ko­vi jeho výstroj, aby ji mohl pou­žít mís­to svo­jí roz­bi­té. Navíc se k němu blí­ží titán a zdá se, že to nemu­sí dopad­nout dob­ře. Vše ale z dál­ky sle­du­jí Connie, Annie a Marco a dora­zí Jeanovi na pomoc. Riskantní akcí mu zachrá­ní život, za což od něj dosta­nou poma­lu vyna­dá­no. Jean by totiž oprav­du radě­ji zemřel, než by kvů­li němu někdo ris­ko­val život. Stále se nemů­že vyrov­nat s myš­len­kou, že kvů­li němu, jakož­to veli­te­li týmu, umí­ra­jí lidé. To je ale jeho kama­rá­dům jed­no a nevzda­jí se sna­hy ho zachrá­nit.

Mikasa se zbyt­kem elit­ní jed­not­ky (mimo­cho­dem se uka­zu­je, že elit­ní jed­not­kou nejsou jen 4 jme­no­va­ní vojá­ci, ale ješ­tě něko­lik jim pod­ří­ze­ných) sle­du­je za stře­cha­mi domů pohy­bu­jí­cí se obrov­skou ská­lu. Erenův titán ji nese na svých rame­nech. Je fyzic­ky vel­mi vyčer­pa­ný a cítí bolest, ale v hla­vě se mu honí Arminova slo­va stří­da­ná vlast­ní­mi myš­len­ka­mi, kte­ré mu nedo­vo­lí pod­leh­nout. Úspěšně dosta­ne ská­lu až k brá­ně a umís­tí ji na své mís­to. Rico se slza­mi v očích vystře­lu­je žlu­tou dýmov­ni­ci.

Když spat­ří žlu­tý dým vojá­ci na dru­hé stra­ně, jsou ochro­me­ni doje­tím a úle­vou. Velitel Pixis se tvá­ří vel­mi spo­ko­je­ně. Nezapomíná ale na svou zod­po­věd­nost a oka­mži­tě posí­lá k brá­ně posi­ly, aby elit­ní jed­not­ce pomoh­ly vypo­řá­dat se s titá­ny.

V Erenově blíz­kos­ti se pohy­bu­je čím dál více titá­nů. Je nut­né dostat se do bez­pe­čí na zdi. Mikasa se ale nej­pr­ve vydá­vá k vyčer­pa­né­mu tělu Erenova titá­na. Na jeho rozříz­nu­té šíji už sedí Armin a pokou­ší se vypros­tit Erena. To se mu ale neda­ří, Eren je stá­le spo­jen s titá­no­vý­mi sva­ly. Situaci se roz­hod­ne řešit Rico a Erena odříz­nout. Erena se poda­ří uvol­nit z těla obra, ale nad čtve­ři­cí vojá­ků se tyčí dva titá­ni a oni nema­jí čas se jim brá­nit. Hledí do očí smr­ti, když v tom pada­jí oba titá­ni mrt­ví. Na zádech jed­né z mrt­vol při­sta­ne hrdá posta­va kapi­tá­na Leviho.

Průzkumná jed­not­ka, měst­ská hlíd­ka a dělo­stře­lec­tvo spo­ji­ly své síly v boji pro­ti titá­nům uvěz­ně­ným v Trostu. Brána byla zacpá­na, tak­že dal­ší titá­ni se do měs­ta nedo­sta­li. Během jed­no­ho dne byli všich­ni obři v Trostu mrt­ví, až na dva, kte­ré se poda­ři­lo zajmout živé.

Lidstvo osla­vu­je prv­ní vítěz­ství nad titá­ny. Ale přes 200 vojá­ků bylo zabi­to a přes 800 zra­ně­no. Ještě něko­lik dní po dokon­če­ní mise se v uli­cích měs­ta nachá­ze­jí nové mrt­vo­ly. Živí cho­dí mezi nimi s rouš­ka­mi kvů­li stra­chu z pro­puk­nu­tí moru. Jean nachá­zí a iden­ti­fi­ku­je tělo Marca Botta. Annie povo­lí uzdu svým dopo­sud pev­ně drže­ným citům nad jinou mrt­vo­lou. Jedná se o poně­kud depri­mu­jí­cí scé­ny dopl­ně­né nená­pad­ný­mi pole­tu­jí­cí­mi čás­teč­ka­mi, kte­ré tro­chu vypa­da­jí jako sně­ho­vé vloč­ky, ale nej­spíš se jed­ná o popel.

Vojáci uči­ní šoku­jí­cí objev veli­ké odpu­di­vé kou­le, kte­rou vyvr­hl titán. V ní se nachá­zí nestrá­ve­ná těla spo­ly­ka­ných vojá­ků. Ukáže se tedy, že titá­ni nezís­ká­va­jí z lidí žád­né živi­ny. Po napl­ně­ní vyprázd­ní žalu­dek a mohou pojí­dat lidi dál.

Eren se pro­bou­zí ve věze­ní. Na chod­bě před jeho celou je hlav­ní veli­tel prů­zkum­né jed­not­ky Erwin a kapi­tán Levi a díva­jí se na něj. Erwin uká­že Erenovi jeho klíč od piv­ni­ce a začne se ho vyptá­vat. Levi se pro­je­ví vůči Erenovi vel­mi pode­zří­va­vě. Erwinem je ale zasta­ven s odů­vod­ně­ním, že se prů­zkum­ná jed­not­ka shod­la, že Eren nemá důvod lhát a že mu tedy budou věřit. Oba dva zahá­jí struč­ný výslech Erena. Erwin mu vysvět­lí jeho důle­ži­tost v dal­ším postu­pu v boji pro­ti titá­nům. Aby se dosta­li do piv­ni­ce a zjis­ti­li tak prav­du o titá­nech, musí dobýt Shiganshinu. K tomu bude potře­ba uzavřít dal­ší roz­bi­tou brá­nu – tu ve zdi Maria. K tomu potře­bu­jí Erenovou titán­skou sílu. Samozřejmě se jed­ná o dal­ší veli­ce nároč­nou akci, kte­rá bude stát mno­ho živo­tů. A pro­to musí prů­zkum­ná jed­not­ka znát Erenův postoj a úmys­ly. Musí si být jis­tí, že je Eren nezra­dí. Eren s pev­ným pře­svěd­če­ním odha­lu­je svůj cíl: Stát se čle­nem prů­zkum­né jed­not­ky a zabít tolik titá­nů, kolik bude mož­né. Toto pro­hlá­še­ní se vel­mi zalí­bí kapi­tá­nu Levimu. Dává si sice zále­žet na tom, aby to nevy­pa­da­lo, že mu začal věřit, ale při­jí­má ho pod svým vele­ním do prů­zkum­né jed­not­ky a pře­bí­rá za něj zod­po­věd­nost.

Dosud zná­má fak­ta z 13. dílu

V tom­to dílu zápis­ní­ku se může­me dočíst o his­to­rii boje lidí pro­ti titá­nů. Podle zázna­mů se prv­ní titá­ni obje­vi­li před 107 lety a sněd­li vět­ši­nu lidí. Lidé se brá­ni­li pomo­cí děl, ale pro­ti síle a odol­nos­ti titá­nů to nesta­či­lo.

  • Shingeki no Kyojin 16. díl27. srpna 2017 Shingeki no Kyojin 16. díl Co budeme teď dělat: Předehra na protiútok (3. část) Mezi vojáky probíhá vyšetřování vraždy pokusných titánů. Je kontrolována 3D výstroj každého z nich, aby se poznalo, kdo ji použil v […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin - 8. díl30. června 2017 Shingeki no Kyojin - 8. díl Slyším tlouct něčí srdce: Obrana Trostu (4. část) Connie vezme Armina za ruku a všichni se rozebíhají k okraji střechy. Za nimi stále řádí ten zvláštní titán a Armin dostane nápad. […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 3. díl28. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 3. díl Jihovýchodní okres Connie stojí u domu své rodiny a zdrceně se smiřuje s tím, že jsou všichni mrtví. Přichází k němu Reiner, Gerger a další muž a jedna žena z průzkumné jednotky. Uslzený […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 25. díl12. září 2017 Shingeki no Kyojin 25. díl Zeď: Útok na Stohess (3. část) V chrámu Víry zdí probíhá mše. Kněz káže o svatosti zdí a o tom, že jejich víra posilní zdi a ochrání lidstvo před titány. V tom propadne střechou chrámu […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 23. díl10. září 2017 Shingeki no Kyojin 23. díl Úsměv: Útok na Stohess (1. část) Na vojenské základně ve městě Stohess za zdí Sina se probouzí Annie Leonhart ze snu o tom, jak ji její otec učil bojovat. Právě tímto městem má dnes […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 1. díl18. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 1. díl Titán bestie Vojáci z průzkumné jednotky stojí pod zdí a sledují, jak z ničeho nic odpadne kousek zdi a pod ním se objeví oko a část obličeje titána. Všichni přítomní jsou v šoku a […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 24. díl11. září 2017 Shingeki no Kyojin 24. díl Milost: Útok na Stohess (2. část) Nejprve zase jedna retrospektivní část. Několik dní před průchodem průzkumné jednotky Stohessem čeká kapitán Levi a Eren na základně průzkumné jednotky […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 11. díl18. července 2017 Shingeki no Kyojin 11. díl Vzor: Obrana Trostu (7. část) Eren, Armin a Mikasa mluví o veliteli Pixisovi. Armin jej považuje za šílence, že se chce pustit do takové mise. Shodnou se ale, že určitě ví, co dělá, a že […] Posted in Spoilery

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...