Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Sherlock: Přízračná nevěsta - 95 %

Sherlock: Přízračná nevěsta - 95 %

Sher02
Sher02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak vče­ra šel na České tele­vi­zi jubi­lej­ní desá­tý díl kri­mi série Sherlocka. Bylo to také Vánoční a záro­veň i novo­roč­ní spe­ci­ál a tak se všich­ni těši­li na to, až zase hlav­ní posta­va Sherlock, se svým part­ne­rem (jenom pra­cov­ním), vyře­ší dal­ší těž­ký pří­pad.

Sher01Před rokem jsme opus­ti­li moder­ní­ho Sherlocka v leta­dle, kte­rým byl emi­gro­ván z Velké Británie, pro­to­že se zacho­val jako správ­ný soci­o­pat, kte­rý jde za svým cílem bez žád­né­ho svě­do­mí.

Včerejší díl ale nepo­kra­ču­je v pří­bě­hu v moder­ní době, ale vrá­tí se na původ své posta­vy do dob jeho auto­ra na pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí. Zabývá se pří­pa­dem, kte­rý je, jak mis­te­ri­óz­ní, tak i vel­mi slo­ži­tý a samo­zřej­mě se věnu­je i jeho nej­vět­ší­mu pro­tiv­ní­ko­vi pro­fe­so­ru Moriartovi.

Jak to ale v dílech novo­do­bé­ho Sherlocka bývá, není to tak jed­no­du­ché, jak by se asi zdá­lo, všech­no se vším sou­vi­sí a vše je pro­tká­no tem­ný­mi pro­po­je­ný­mi nit­ka­mi, aby se na kon­ci dílu moh­li fanouš­ci uzí­rat na tele­vi­zi k smr­ti, jak to vlast­ně skon­čí.

Nebudu ale pro fanouš­ky uvá­dět spo­i­le­ry. V ČR den po brit­ské pre­mi­é­ře vidě­lo ten­to díl půl mili­ó­nu lidí. Já byl mezi nimi. Velmi se mi líbi­lo vel­mi pove­de­né pře­ne­se­ní moder­ní­ho detek­ti­va do času jeho vzni­ku. Všemožné pře­mě­ny hlav­ních postav do jejich his­to­ric­kých alter­na­tiv. Samozřejmě i pří­běh, kte­rý byl dob­ře zane­sen do správ­né­ho obdo­bí, kte­ré v té době mělo hod­ně nega­tiv­ních vlast­nos­tí, od nevy­lé­či­tel­ných nemo­cí po posta­ve­ní žen.

Nesmíme zapo­me­nout i na chytrou změ­nu z digi­tál­ní éry na papí­ro­vou, a tak není potře­ba žád­ná elektři­na, pou­ží­va­jí se pou­ze tech­no­lo­gie, kte­ré na kon­ci 19. sto­le­tí byly nej­do­stup­něj­ší. Jako papír, svíč­ky, optic­ké tri­ky…

Sher02Hlavní posta­vy se oblék­ly i do jejich cha­rak­te­ris­tic­kých oble­ků (dle knih) a veš­ke­ré ostat­ní posta­vy mají na sobě jenom to, co by mělo být ve správ­né době.

Jako kaž­dý díl Sherlocka je i ten­to vel­mi pove­de­ný. Hlavní her­ci Benedict Cumberbatch  a Martin Freeman už jsou hvězdy. Martin Freeman je už sám o sobě slav­ný. Nová herec­ká hvězda Benedict Cumberbatch  už má před sebou vel­kou budouc­nos­ti  jako Doctor Strange v fil­mo­vém svě­tě Marvelu.

Ostatní herec­ké brit­ské hvězdy, sám jeden z auto­rů  Mark Gatiss, pří­tel­ky­ně Martina Freemana Amanda Abbington i dal­ší her­ci z před­cho­zích deví­ti dílů seri­á­lu, jsou dob­ře umís­tě­ni do his­to­ric­kých sou­vis­los­tí. Celý díl je tem­ný, ale občas se najdou i oddycho­vé pasá­že, kde si fanouš­ci odfrk­nou od tem­ných his­to­ric­kých kou­tů a dob­ře se i zaba­ví.

Sher03Nechci Přízračnou nevěs­tu porov­ná­vat s dal­ší­mi deví­ti díly, je to samo­stat­né dílo, kte­ré spo­ju­je před­cho­zí i pokra­ču­jí­cí udá­los­ti. Pro dal­ší sle­do­vá­ní, kte­ré uvi­dí­me prav­dě­po­dob­ně až za rok, mož­ná za dva, nemu­sí­te novo­roč­ní epi­zo­du vidět. Je to jenom zábav­ný díl, ve kte­rém se tvůr­ci a her­ci vyřá­di­li s téma­tem, co kdy­by se moh­lo stát, kdy se moder­ní Sherlock ode­hrá­val v času jeho správ­né his­to­ric­ké doby.

Přestože jsou už lidé zvyklí na to, že se brit­ský seri­ál ode­hrá­vá na začát­ku v dru­hém dese­ti­le­tí 21. sto­le­tí, tak tato his­to­ric­ká odbočka je vel­mi pove­de­ná. Chválím scé­náris­ty za to, že se jim ten­to díl pove­dl.

Je ale vel­ká ško­da, že Sherlocka Česká tele­vi­ze zís­ka­la a na dru­hý kle­not Pána času zapo­mí­ná. Koncem loň­ské­ho roku byla v Británii dal­ší pove­de­ná Vánoční epi­zo­da, kte­rá by roz­hod­ně neuško­di­la i v ČR uvést spo­lu s nikdy u nás ve střed­ní Evropě neu­ve­de­ný­mi dvě­mi séri­e­mi s novým „sta­rým“ dok­to­rem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,60745 s | počet dotazů: 248 | paměť: 58287 KB. | 15.08.2022 - 23:38:34