Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Sherlock Holmes - verze od Guy Ritchieho

Sherlock Holmes - verze od Guy Ritchieho

Sherlock

Filmovým prů­mys­lem nej­čas­tě­ji recyklo­va­ná lite­rár­ní posta­va se vra­cí zpát­ky na začá­tek svých dob­ro­druž­ství. Britský guru kri­mi­nál­ní sati­ry Guy Ritchie upouš­tí od ztvár­ně­ní uhla­ze­né­ho gantle­ma­na ve sty­lu Petera Cushinga, a před­sta­vu­je nám Sherlocka Holmese jako extra­va­gant­ní­ho bohé­ma a Tonyho Starka vik­to­ri­án­ské éry.Nový Sherlock Holmes je vel­mi pří­jem­ným pře­kva­pe­ním pře­de­vším pro­to, že není tak „cra­zy“, jak se zdá­lo z jeho trai­le­rů. Viktoriánští Piráti z Karibiku se neko­na­jí, zejmé­na ruko­pis Joela Silvera i tu sebe­men­ší pachuť bruc­khe­i­me­rov­ské epi­ky totiž doko­na­le eli­mi­nu­je (kýč futu­ris­tic­kých udě­lá­tek prů­mys­lo­vé revo­lu­ce tu sice hra­je svou roli, ale drží se v při­ja­tel­ných mezích). Nový Sherlock je mís­to toho pocti­vou bud­dy movie s úder­ný­mi a per­fekt­ně nasá­ze­ný­mi akč­ní­mi scé­na­mi a bri­lant­ním herec­kým zastou­pe­ním, záro­veň však i doce­la pros­tým pří­bě­hem.

Robert Downey Jr. ani ten­to­krát nezkla­mal. Jeho podá­ní nej­slav­něj­ší­ho svě­to­vé­ho detek­ti­va je své­ráz­né tak doko­na­le fun­gu­jí­cím způ­so­bem, že zapí­rá­ní všech zaběh­lých (fil­mo­vých) ste­re­o­ty­pů nebi­je do očí zda­le­ka tolik, jak by se moh­lo zdát. A co je nej­dů­le­ži­těj­ší, pře­de­vším to vůbec neva­dí. Holmes jed­n­a­dva­cá­té­ho sto­le­tí je nespo­le­čen­ský, bez základ­ních hygi­e­nic­kých zásad a svých dedukč­ních schop­nos­tí nej­čas­tě­ji vyu­ží­vá v zápas­nic­kém rin­gu.

Nejpozoruhodnější však zůstá­vá Downeyova che­mie s Judem Lawem, kte­rý ztvár­nil Holmesova neod­mys­li­tel­né­ho sidekic­ka dok­to­ra Watsona. Ústřední dvo­ji­ce táh­ne celý film zna­me­ni­tě a beze­spo­ru by obstá­la i v dal­ších pokra­čo­vá­ních – kte­ré jsou nyní už jen otáz­kou času. To vše ale pou­ze za před­po­kla­du, že by se u kor­mi­d­la udr­žel i reži­sér Guy Ritchie.

Koho lep­ší­ho totiž mohl Hollywood povo­lat, než prů­kop­nic­ké­ho auto­ra syro­vých ang­lic­kých gan­gs­te­rek? V Ritchieově podá­ní je vik­to­ri­án­ský Londýn sku­teč­ně ponu­rý, špi­na­vý, a reži­sé­ro­vy kla­sic­ké vysvět­lo­va­cí rych­lofla­shbac­ky se k dedukč­ním okén­kům nové­ho Holmese per­fekt­ně hodí. Vlastně cel­ko­vě je mno­hem poho­dl­něj­ší a prak­tič­těj­ší, když zde počet zrych­le­ných zábě­rů pře­vlá­dá nad počtem zpo­ma­le­ných, než kdy­by tomu bylo nao­pak.

Ne se vším se ale reži­sér stre­fil takhle hez­ky. Pokud pomi­ne­me vcel­ku zby­teč­nou pří­bě­ho­vou linii s Watsonovými zásnu­ba­mi a odstě­ho­vá­ním od Holmese (proč roz­dě­lo­vat posta­vy, kte­ré, v jis­tém smys­lu, ješ­tě vůbec nezná­me?), film má pře­de­vším jeden zásad­ní fak­tic­ký nedo­sta­tek. Spousta Holmesových pří­pa­dů, a to včet­ně toho v novém fil­mu, je posta­ve­na na pro­ti­kla­du víry a vědy; magie a logic­ké­ho vysvět­le­ní. Pro nad­při­ro­ze­no ale nemá Guy Ritchie cit. Nedává divá­ko­vi mož­nost ale­spoň na chví­li zvá­žit, jest­li zde něja­ké nad­při­ro­ze­né síly svou úlo­hu sku­teč­ně nese­hrá­ly. Naopak jaký­ko­liv neob­vyk­lý jev má na sobě od začát­ku nálep­ku důmy­sl­ně vykon­stru­o­va­né­ho podfu(c)ku, kte­rý jen čeká na roz­ře­še­ní.

Nový Sherlock Holmes je tedy pře­de­vším ukáz­kou toho, do koli­ka mož­ných tva­rů lze poža­dav­ky holly­wo­od­ské­ho bloc­kbus­te­ru zfor­mo­vat pro úče­ly zpra­co­va­né lát­ky. Nemusí to mít cho­re­o­gra­fii zábav­ních atrak­cí v Disneylandu, high-tech dře­vá­ren­ské náči­ní ani vyuměl­ko­va­né kuli­sy. Sherlock Holmes neu­ra­zí. Je sice mož­ná až zby­teč­ně pros­tý, nicmé­ně záro­veň i veli­ce úder­ný a zábav­ný. Mimo jiné úpl­ně stej­ně jako jeho soun­d­track od Hanse Zimmera, v porov­ná­ní s nímž se mega­lo­man­ské cho­rá­ly Hornerova Avataru můžou jít vycpat.

  • Sherlock Holmes: Hra stínů - Sherlock Holmes vs. profesor Moriarty18. srpna 2019 Sherlock Holmes: Hra stínů - Sherlock Holmes vs. profesor Moriarty Další příběh akčního a důvtipného Sherlocka Holmese láká do kin obdivovatele netradičního zpracování režisérem Guy Ritchie. Bojovný intelektuál Sherlock Holmes( Robert Downey Jr.) se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Souboj Titánů19. června 2020 Souboj Titánů Perseus (Sam Worthington) – syn boha vychovávaný člověkem – neuspěje v záchraně své rodiny před Hádem (Ralph Fiennes), pomstychtivým bohem podsvětí. Když už nemá co ztratit, rozhodne se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Král Artuš - Nuda, nuda, nuda!9. května 2020 Král Artuš - Nuda, nuda, nuda! Král Artuš ve službách římského impéria? Tak tohle lze opravdu jen stěží strávit.Snad nikoho neurazím a nedotknu se jeho citů, když řeknu, že tento film je absolutní pič…..! Poslední dobou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Road to Perdition - První úspěšný film režiséra posledních dvou bondovek!21. srpna 2019 Road to Perdition - První úspěšný film režiséra posledních dvou bondovek! Malý Mike Sullivan náhodou u svého táty zahlédne pistoli. Do té doby on ani jeho mladší bráška netuší, čím si vlastně jejich táta vydělává. Rozhodne se to tedy vypátrat. Jeho zvědavost má […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jack a obři - Bryan Singer neměl v roce 2013 svůj den.1. března 2019 Jack a obři - Bryan Singer neměl v roce 2013 svůj den. Režisérem filmu je Bryan Singer (X-Men, Valkýra, Superman se vrací), který je znám i jako herec, produkční, producent a scénárista. Pod jeho taktovkou vznikl film, který řadím do kategorie […] Posted in Retro filmové recenze
  • Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)26. září 2017 Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray) Před půl rokem šel do kin, v září vyšel na Blu-ray. Král Artuš byl prvním plánovaným dílem z dlouhé sedmidílné série ze staré Anglie. No, po velkém neúspěchu se pokračovaní neuskuteční, […] Posted in Filmové recenze
  • Král Artuš: Legenda o meči - 85 %11. května 2017 Král Artuš: Legenda o meči - 85 % Tím, že jde dnes do kin další film z historické Anglie, tak bychom měli čekat velké historické drama s postavami, které známe. Očekáváme krále Artuše, kouzelníka Merlina a historické věci. […] Posted in Filmové recenze
  • JACK A OBŘI : O NATÁČENÍ1. února 2013 JACK A OBŘI : O NATÁČENÍ Režisér Bryan Singer s oblibou experimentuje s žánry. Svou kariéru zahájil kriminálním dramatem plným zvratů Obvyklí podezřelí, pustil se série filmů o superhrdinech X-Men a zpracoval […] Posted in Články
  • Král Artuš30. srpna 2004 Král Artuš Podle kdysi daného dědičného slibu museli rytíři kulatého stolu 15 let sloužit Římu. Příběh začíná právě po uplynutí této doby, kdy se Artuš se s vými rytíři vrací do pevnosti, aby od […] Posted in Filmové recenze
  • Král Artuš19. srpna 2004 Král Artuš Historikové si po staletí mysleli, že je král Artuš pouze mýtem, avšak tato legenda byla založena na skutečném hrdinovi, jehož život byl rozvrácen vnitřním bojem mezi osobními ambicemi a […] Posted in Filmové premiéry
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,75431 s | počet dotazů: 227 | paměť: 54032 KB. | 01.08.2021 - 19:32:03