Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Shěhurka a sedm trpaslíků na Blu-ray

Shěhurka a sedm trpaslíků na Blu-ray

snehurkaSmall
snehurkaSmall

Rok se sešel z rokem a děti jdou zase do škol. Do pěti let a do dne vychá­zí nová ree­di­ce Sněhurky a sedm trpas­lí­ků. Jako kaž­dých pět let se Disney roz­ho­dl, že jsou zas nové děti, kte­ré tuto pohád­ku budou chtít vidět. Cením tuto sna­hu, aby se tako­vé fil­my uvá­dě­li do pro­de­je kaž­dých pět let a nemu­se­lo se čekat deset, dva­cet ... let, aby se něja­ký film uve­dl do pro­de­je na nosi­či, kte­rý si můžou fil­mo­ví fanouš­ci pus­tit na svých tele­vi­zích.

snehurka_bd_2014_cz_3d

Já osob­ně jsem popr­vé viděl ten­to nej­zná­měj­ší ani­mo­va­ný film už sko­ro před tři­ce­ti lety, kdy mne na něj pozva­li do kina  rodi­če. Dlouhá tři dese­ti­le­tí jsem čekal na to, až si budu moc film pus­tit, kdy­ko­liv budu chtít.

První vel­ký ani­mo­va­ný film už byl nato­čen v roce 1937, stá­ří na něm naštěs­tí vidět není. Je to kla­sic­ká ani­ma­ce slav­né­ho Walta Disneye, kte­rá je po celém svě­tě zná­má. Příběh také nemu­sím moc vyprá­vět, kaž­dý už jej po 77 let zná. Jak zlá čaro­děj­ni­ce chce zni­čit Sněhurku, kte­rou zachrá­ní sedm trpas­lí­ků. Nic víc o tom psát nemu­sím.

Digitální ver­ze Sněhurky je oprav­du nád­her­ná. Obraz, kte­rý digi­tál­ní restau­ra­té­ři opra­vi­li na celém fil­mu, je dob­ře reno­vo­ván. Je doko­na­lý. Zvuk je vyčiš­tě­ný a upra­ven do DTS 7.1 HD v ori­gi­nál­ním jazy­ce. Česká ver­ze, i dal­ší jazy­ky, jsou v Dolby Digital 5.1. K dabin­gu byl pou­žit 2. kino­da­bing z roku 1970. Je ze zla­té doby dabin­gu, tak na něm pra­co­va­li herec­ká esa té doby. Eduard Cupák, Soběslav Sejk a dal­ší. Byl to také jeden z prv­ních dabin­gu slav­né dabin­go­vé reži­sér­ky Olgy Walló, kte­rá asis­to­va­la své­mu otci, ješ­tě slav­něj­ší­mu K.M. Walló. Všichni jsme ale z kní­žek, kte­ré k tomu­to fil­mu vznik­li zvyklí na původ­ní jmé­na trpas­lí­ků, v dru­hém dabin­gu jsou jmé­na nová. Srovnání jmen trpas­lí­ků v 1. a 2. dabin­gu: Prófa=Doktor, Rejpal=Brumla, Kejchal=Hepčí, Stydlín=Pejpal, Dřímal=Klimba, Štístko=Hopla, Šmudla=Šmudla (zdroj: Dabingforum.cz)

První dabing z roku 1938 je veřej­ně nepří­stup­ný, ale v letoš­ním roce se obje­vil a to včet­ně obra­zo­vé­ho zázna­mu. Když totiž šel popr­vé ten­to kla­sic­ký film do kin, tak ame­rič­tí pro­du­cen­ti Československo doma­lo­va­li veš­ke­ré čes­ké tex­ty. Jako u ostat­ních jazy­ků. http://www.zk4.cz/4L Ukázku z prv­ní­ho dabin­gu najde­te http://www.zk4.cz/4M.

Veškeré tex­ty v obra­zu fil­mu jsou na tom­to Blu-ray v ori­gi­nál­ním zně­ní. Chápu výrob­ce dis­ku, že nemů­že obraz změ­nit pro kaž­dou jazy­ko­vou muta­ci. Jenom v kině (a na VHS před 20 lety) jsme si moh­li užít obra­zu v češ­ti­ně. To samé bylo i něko­li­ka dal­ších ani­mo­va­ných fil­mech i v sed­mi­díl­né sérii Harry Potter.

Disk obsa­hu­je i něko­lik bonu­sů. Něco ze záku­li­sí tvor­by Sněhurky a o tom, jak změ­ni­la svět. Dále jsou tam nikdy neu­ve­de­né scé­ny, kte­ré byly vystři­že­ny z původ­ní­ho sním­ku. A krát­ká infor­ma­ce o tom, že se plá­no­va­lo i pokra­čo­va­ní. Samozřejmostí jsou i Trailery na ostat­ní fil­my z pro­duk­ce Disneye, ukáz­ka z fil­mu Princezna a žabák a pís­nič­ka „Jednou při­jde můj princ“.

Určitě ti, kte­ří mají malé děti, nebo je plá­nu­jí, si musí Sněhurku na Blu-ray kou­pit, ti kdo nema­jí Blu-ray pře­hrá­vač, tak ale­spoň na DVD. Myslím, že urči­tě kou­pí nepro­hlou­pí­te. Zabavíte dítě na nece­lou hodi­nu a půl a Vaše dít­ka se pou­čí o zlu a pohád­kách.

Blu-ray k recen­zi posky­tl:

[adro­ta­te banner=„29“]

Můžete si jej rov­nou Koupit.

Bitrate

SNOWWHITED1LIC2-00084-bitrate-10s

Screen z Bluray

Screeny ve vět­ším roz­li­še­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,70121 s | počet dotazů: 215 | paměť: 56707 KB. | 24.05.2022 - 13:47:38