Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Shazam! - Recenze - 85%

Shazam! - Recenze - 85%

MV5BMzA5MDg4MTA4MV5BMl5BanBnXkFtZTgwNjYyMjgxNzM@. V1 SY1000 CR0013331000 AL

Shazam! Tohle slo­vo usly­ší­te hod­ně­krát. A zapo­meň­te na to, že DC neu­mí točit fil­my.
Nejprve si řek­ně­me, proč zrov­na Shazam, tako­vý div­ný jmé­no....
Je to totiž slo­že­ni­na prv­ních pís­men báj­ných bohů a hrdi­nů - Šalamoun/Solomon; Herkules; Atlas; Zeus; Achilles; Merkur.
Billy Batson (Asher Angel) je oby­čej­ný kluk, co nemá rodi­če a stá­le utí­ká od pěs­tou­nů. A mys­lí si, že ten­to­krát to bude stej­né.
Ale Shazam (Djimon Hounsou), sta­rý kou­zel­ník si ho vyvo­lí jako své­ho šam­pi­ó­na k tomu, aby svět brá­nil před sed­mi smr­tel­ný­mi hří­chy. Ne ani tak těmi bib­lic­ký­mi, zde jsou ztě­les­ně­ni oprav­du odpor­ný­mi démo­ny, kte­ří mají tu sílu udě­lat oprav­do­vou paseku, když k tomu dosta­nou pří­le­ži­tost. A oprav­du sta­čí říct jed­no slo­vo - Shazam! a mla­dý 14letý chla­pec zdě­dí sílu moc­né­ho kou­zel­ní­ka. Jakou ale sílu přes­ně? Jeho ado­p­tiv­ní bra­tr Freddy (Jack Dylan Grazer) mu nyní pomů­že zjis­tit, jaké všech­ny super­schop­nos­ti Billy zís­kal. Kromě toho, že je v dospě­lém těle (Zachary Levi) se ve spous­tě dis­ci­plí­nách vyrov­ná slav­né­mu Supermanovi.
Avšak jaké má schop­nos­ti bude muset zjis­tit veli­ce rych­le. Na scé­nu totiž při­chá­zí Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong). Toho si chtěl moc­ný kou­zel­ník zvo­lit také jako šam­pi­o­na, ale neu­spěl v jeho tes­tu ryzos­ti cha­rak­te­ru. Bohužel díky tomu­to Thaddeus zjis­til o exis­ten­ci kou­zel a moci, kte­rou může díky démo­nům zís­kat. A nako­nec jí také vypá­t­rá a zís­ká. Když se teď z Billyho sta­ne Shazam, je Sivana upo­zor­něn, že exis­tu­je moc­něj­ší oso­ba než je on, a že by měl šam­pi­o­na vyhle­dat než obje­ví svůj poten­ci­ál a Dr. Sivanu pora­zí.
A tak k prv­ní­mu jejich vzá­jem­ném stře­tu dochá­zí vel­mi záhy a Billy je nucen vel­mi rych­le zachrá­nit nejen svůj nác­ti­le­tý zadek, ale i zadek jeho ado­p­tiv­ních sou­ro­zen­ců a konec­kon­ců i svě­ta! A to už brzy v našich kinech!

MV5BMjE4NDMyNDA4OF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzcxMjgxNzM@. V1 SX1500 CR001500999 AL
Zdroj: Imdb.com

Probuďte v sobě mlad­ší ver­ze! Ty, kte­ré sni­ly o tom, jaké by to bylo, kdy­by se z vás nejed­nou stal super­hr­di­na. Tenhle film je přes­ně o tom, jak by se drti­vá vět­ši­na z nás ve 14 letech cho­va­la. Se samot­ných Shazamem je to cel­kem slo­ži­té, jak už to u komik­sů DC vs. Marvel bývá. Shazam se totiž jme­no­val Kapitán Marvel a byl tu s námi už od 40. let. Jenže pak se komiksá­ci roz­há­da­li, Marvel vytvo­řil své­ho Kapitána, pak vyhrál sou­dy a od té doby u DC zná­te tuhle posta­vu pod jmé­nem Shazam! Ale to jen tak okra­jo­vě, aby divák byl obra­ze, proč je náš Billy Batson tak sil­ná posta­va.
Film je vlast­ně slo­žen ze dvou čás­tí. Ta prv­ní se věnu­je prá­vě tomu, jak Billy spo­leč­ně s Freddym zjiš­ťu­jí, jaké všech­ny schop­nos­ti vlast­ně zís­kal. Téhle čás­ti jsem se bál, ale nako­nec jsem fakt parád­ně pře­kva­pe­ný. Je tu spous­ta humo­ru, vtip­né scé­ny, spous­ta nará­žek na svět DC, do kte­ré­ho je děj fil­mu zasa­zen. Takže nepři­jde­te o naráž­ky na Batmana, Supermana a dal­ší fil­my. Ve dru­hé čás­ti už jde o střet se super­pa­dou­chem a o tom, že i tako­vé síle se někdo vyrov­ná. Dr. Sivana má navíc náskok v tom, že ví, jaké jsou jeho mož­nos­ti a dopla­tí na pod­ce­ně­ní Billyho poten­ci­á­lu (pšš spo­i­ler, ne jen jeho poten­ci­á­lu). Obě čás­ti se dopl­ňu­jí, prv­ní pře­jde ply­nu­le do dru­hé, tak­že nic neru­ší záži­tek.
Film Shazam! je vlast­ně ten správ­ný ori­gin movie, kde se dozví­te spous­tu o samot­ném cha­rak­te­ru posta­vy a celé je to zaba­le­né do vtip­né­ho oba­lu.
Ale není to jen o humo­ru. Shazam! je více rodin­ný film, kte­rý obsa­hu­je spous­tu posel­ství a uka­zu­je nejed­no zrca­dlo dneš­ní výcho­vě dětí. Nic tu není samo­ú­čel­né a před­klá­dá tak všech­ny téma­ta cit­li­vě ze stra­ny nác­ti­le­té­ho hocha, kte­rý je nucen tro­chu dospět, aby nikdo nepři­šel k újmě na zdra­ví. Jednotlivá téma­ta a scé­ny jsou na sebe cel­kem dob­ře navá­za­né, a i když zpo­čát­ku je to jen sou­čet vtip­ných scé­nek, tak to drží svo­je tem­po a udr­ží divá­ko­vu pozor­nost. Už jenom tím, že Billy pře­chá­zí v Shazama tak snad­no a rych­le. To hlav­ně v tom ohle­du herec­ké­ho je obdi­vu­hod­né. Mladý Asher hra­je Billyho solid­ně, ale Zachary Levi se tady fakt našel a jemu oprav­du věří­te, že v tom těle je 14letý kluk.

MV5BZjgxOWI5NDMtNDMwMC00MzNkLWIyMjAtYmU5MzgzYjRiMmU4XkEyXkFqcGdeQXVyNDQxNjcxNQ@@. V1
Zdroj: Imdb.com

Kde Wonderwoman kon­či­la s cha­rak­te­rem a zača­la akce, tady reži­sér David F. Sandberg pokra­ču­je humo­rem a odka­zem na rodi­nu. Akce tu nako­nec není tolik, kolik jsem čekal, ale nejsem zkla­mán. Záporák je sice tro­chu slab­ší, ale roz­hod­ně má i svo­je úmys­ly, kte­ré chá­pe­te a pat­ří do tako­vé té sta­ré ško­ly, tak­že víte jak to dopad­ne, ale i tak si to uží­vá­te. Prostě jako když jste jako malí čet­li komiksy, nebo kou­ka­li na něja­ký ani­má­ky v tele­vi­zi, než jste utí­ka­li do ško­ly.
Malé drob­né výtky jdou na vrub CGI něko­li­ka tri­ků, kde byla vidět hor­ší kva­li­ta. A také tro­chu hud­bě. Hudební pod­kres není pří­liš ori­gi­nál­ní, tak­že si nevy­ba­vím žád­né nos­né hudeb­ní téma. Ještě, že to dopl­ňu­jí dal­ší son­gy od méně či více zná­mých auto­rů (Queen tady byli fakt dob­rý jako). Když tedy minu drob­ný digi­bor­del, tenhle film drží herec­ké výko­ny. Mark Strong snad koneč­ně dá zapo­me­nout své roli Sinistra v Green Lantern. A hlav­ně Zachary Levi udě­lá ze Shazama dal­ší oblí­be­né­ho akč­ní­ho hrdi­nu na pul­tech hrač­kář­ství. A mož­ná se na kon­ci kro­mě poti­tul­ko­vých scén (ano jsou 2, jak je teď zvy­kem) dočká­te milé­ho pře­kva­pe­ní.

MV5BOGE5ZWUyODctMmVhYy00MmUxLTg5N2MtMjcyNjE5NDExOTZjXkEyXkFqcGdeQXVyNDQxNjcxNQ@@. V1
Zdroj: Imdb.com

Ty dvě hodi­ny v kině utek­ly fakt rych­le. Náramně jsem se poba­vil a uvě­řil jsem, že Shazam má své mís­to ved­le ostat­ních hrdi­nů, kte­ré nám v nedáv­né době DC před­sta­vi­lo. Shazam! nicmé­ně může být vní­mán hod­ně samo­stat­ně a je jen otáz­ka, jest­li bude vyu­žit i dál (názna­ky tu jsou neboj­te). Kdo tu čekal dospě­lou ver­zi Shazama od DC, tak bude pře­kva­pen, pro­to­že DC uka­zu­je, že umí nato­čit ori­gin movie, kde se všich­ni baví jako děc­ka u prv­ní­ho vysí­lá­ní Kačeří roty. Já dávám 85%, pro­to­že vizu­ál šel ješ­tě uhla­dit. A už se těším na dal­ší spo­lu­prá­ci s tímhle pošu­kem. Vždyť je to tak snad­né - sta­čí jed­no slo­vo. SHAZAM!

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,58703 s | počet dotazů: 212 | paměť: 54381 KB. | 28.01.2022 - 21:02:30