Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Technika > Sharp Aquos LC-46LE630E – nadupaná novinka na českém trhu

Sharp Aquos LC-46LE630E – nadupaná novinka na českém trhu

Doby, kdy si lidé kupo­va­li LED tele­vi­ze za vel­ké pení­ze a ješ­tě je muse­li mít někde, kde potře­bo­va­li malou tele­vi­zi, jsou už dáv­no pryč. Dnes již výrob­ci tech­no­lo­gii zvlád­li na jed­nič­ku, a pro­to si teď může­me vychut­ná­vat obrov­ské tele­vi­ze s pře­krás­ným obra­zem za jedi­neč­né ceny. Jednou z těch­to tele­vi­zí je i Sharp Aquos LC-46LE630E.

Sharp Aquos LC-46LE630E dis­po­nu­je jak jinak, než Full HD roz­li­še­ním s 1920x1080 body a s vel­mi ost­rý­mi detai­ly. Vysoký dyna­mic­ký kon­trast s jasem 450 cd/m² dává efek­tům neza­po­me­nu­tel­nou kva­li­tu, kte­rá nechá vaší pusu do kořán po dlou­hou dobu. Tato LED tele­vi­ze má také doko­na­lé pozo­ro­va­cí úhly, a to 176° / 176°.

Opravdový záži­tek nastá­vá, pokud do tele­vi­ze při­po­jí­te něja­kou hra­cí kon­zo­ly. Pak se při­prav­te na jedi­neč­ný záži­tek z hra­ní her, pro­to­že moder­ní kon­zo­le s doko­na­lou LED tele­vi­zí doká­žou vytvo­řit tak rea­lis­tic­ký svět, že po chví­li hra­ní oprav­du zapo­me­ne­te, jest­li hra­je­te, nebo jest­li se dívá­te na film. Až tak je tato tele­vi­ze vyni­ka­jí­cí!

Sharp Aquos LC-46LE630E má také mno­ho funk­cí, jako zob­ra­zo­vá­ní foto­gra­fií, HD+ režim, apod. Za cenu kolem 20 000,-Kč je tato tele­vi­ze oprav­do­vou jed­nič­kou, kte­rá roz­hod­ně musí oslo­vit kaž­dé­ho nároč­né­ho divá­ka, kte­rý pro­se­dí u tele­vi­ze desít­ky hodin den­ně. Pokud nemá­te dosta­teč­ný obnos, pak si vez­mě­te tele­vi­zi na splát­ky. Opravdu za to sto­jí!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,51612 s | počet dotazů: 240 | paměť: 51481 KB. | 23.10.2021 - 03:13:26