Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Shark Week 2019 se záplavou nových pořadů o žralocích začíná v neděli 28. července na Discovery Channel

Shark Week 2019 se záplavou nových pořadů o žralocích začíná v neděli 28. července na Discovery Channel

word image

Nejdéle vysí­la­ná tele­viz­ní a nej­o­če­ká­va­něj­ší let­ní akce je zpět s ješ­tě vět­ší­mi žra­lo­ky a kous­nu­tí­mi od nedě­le 28. čer­ven­ce do 4.srpna. Shark Week ve více než 20 hodi­nách pořa­dů nabíd­ne nové, mimo­řád­né pří­běhy o žra­lo­cích a pozo­ru­hod­ný pohled do tajem­né­ho svě­ta těch­to úžas­ných tvo­rů. Po kro­ce­ní žra­lo­ků s Shaquem při pří­le­ži­tos­ti 30. výro­čí pod­nik­ne Rob Riggle s něko­li­ka slav­ný­mi přá­te­li zno­vu ten nej­ú­žas­něj­ší „výlet za žra­lo­ky“ do hlu­bin oce­á­nu.

Kanál Discovery pokra­ču­je ve spo­lu­prá­ci s téměř dvě­ma desít­ka­mi svě­to­vě uzná­va­ných moř­ských bio­lo­gů a vědec­kých insti­tu­cí, aby divá­kům při­ne­sl nej­no­věj­ší, ino­va­tiv­ní výzkum­nou tech­no­lo­gii a půso­bi­vý pohled na nej­uni­kát­něj­ší dru­hy žra­lo­ků na svě­tě. Shark Week 2019 vez­me divá­ky do hlu­bin oce­á­nu po sto­pách žra­lo­ka pře­zdí­va­né­ho Deep Blue, vyu­ži­je dro­nem taže­nou tule­ní návna­du a otes­tu­je někte­ré z nej­skvě­lej­ších a nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií pro sle­do­vá­ní žra­lo­ků.

Discovery neza­po­me­ne na žád­né žra­lo­čí fanouš­ky a záži­tek ze Shark Weeku při­ne­se divá­kům na všech plat­for­mách digi­tál­ních a soci­ál­ních médií. Nová part­ner­ství s exper­ty na žra­lo­ky a nezisko­vý­mi sku­pi­na­mi před­sta­ví 360°multiplatformní záži­tek, v rám­ci kte­ré­ho odha­lí nej­no­věj­ší žra­lo­čí obje­vy a aktu­ál­ní žra­lo­čí téma­ta z celé­ho svě­ta.

Oceana a Discovery letos spo­jí síly v boji za ochra­nu žra­lo­ků ohro­že­ných celo­svě­to­vým obcho­dem se žra­lo­čí­mi ploutve­mi, kte­rý se týká ploutví až ze 73 mili­o­nů žra­lo­ků roč­ně. Boj pro­ti těm­to bru­tál­ním, zby­teč­ným prak­ti­kám je také pod­po­řen spo­lu­pra­cí s vel­ký­mi znač­ka­mi, kte­ré zís­ká­va­jí pení­ze pro kam­pa­ně Oceany a učí fanouš­ky, jak jsou žra­lo­ci pro zdra­vé oce­á­ny důle­ži­tí. Discovery bude letos zno­vu pra­co­vat s Ocean Conservancy na čiš­tě­ní plá­ží a vni­t­ro­zem­ských vod­ních cest v celé zemi, aby byla voda čis­tá pro žra­lo­ky a jiné moř­ské živo­či­chy, kte­ří tam žijí. Více než 8 mili­o­nů met­ric­kých tun plas­tu při­by­dou kaž­do­roč­ně v oce­á­nu. Skupina Ocean Conservancy pra­cu­je po celém svě­tě na zasta­ve­ní pří­li­vu plas­tů do oce­á­nu do roku 2030 a orga­ni­zu­je svě­to­vě nej­vět­ší dob­ro­vol­nic­kou akci, Mezinárodní úklid pobře­ží (the International Coastal Cleanup). Svou nej­bliž­ší úkli­do­vou akci může­te najít zde www.signuptocleanup.org.

Minulý rok, kdy Shark Week sla­vil 30. naro­ze­ni­ny, se na žeb­říč­ku sle­do­va­nos­ti pěk­ně vymrš­til s cel­ko­vým počtem 34,9 mili­o­nů divá­ků během celé­ho dne. Kanál Discovery byl v prů­bě­hu Shark Weeku na prv­ním mís­tě ze všech TV v hlav­ním vysí­la­cím čase – pora­zil i line­ár­ní tele­vi­ze – mezi M18-49 a M18-34 a dosá­hl své­ho 4. nej­vyš­ší­ho hod­no­ce­ní v his­to­rii ve věko­vých sku­pi­nách 25-54 a 18-49. Kanál Discovery obsa­dil prv­ní mís­to v kabe­lo­vých tele­vi­zích v hlav­ním vysí­la­cím čase ve sku­pi­nách 25-54, 18-49 a 18-34, při­čemž Shaq dělá Shark Week byl na prv­ním mís­tě mezi tele­cas­ty v kabe­lo­vé tele­vi­zi během Shark Weeku v P25-54 & M25-54**. Shark Week 2018 navíc zau­jal fanouš­ky na růz­ných plat­for­mách a zasá­hl 48 mili­o­nů uži­va­te­lů Facebooku a Instagramu. Během týd­ne se také nashro­máž­di­lo 3,5 mili­o­nů stre­a­mů napříč vše­mi digi­tál­ní­mi plat­for­ma­mi Discovery GO (DGO).


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...