Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Shadowrun Returns: Tančení v dešti?

Shadowrun Returns: Tančení v dešti?

Shadow
Shadow

Bravurně nakres­le­ná RPG hra, se kte­rou se dosta­ne­te do cen­t­ra Seatllu. Užijte si výběr posta­vy, povo­lá­ní, vizá­že, zje­vu, kte­rý bude ladit k vaší osob­nos­ti? Mágové, hac­ke­ři, šama­ni, vlád­nou­cí zví­řa­tům, může­te ovlá­dat dro­ny, vlád­nout růz­ný­mi ener­gi­e­mi. Ve hře je i funk­ce léče­ní, ale je ome­ze­ná, léče­ní je poměr­ně zdlou­ha­vé, tak­že oce­ní­te tře­ba i více­ro živo­tů. Je potře­ba tak tro­chu tan­čit v deš­ti, a to jak obraz­ně, tak někdy i ve sku­teč­nos­ti.

A pak se obrň­te nut­nou trpě­li­vos­tí, pro­to­že tady je svět ve vál­ce.

Ve hře a napě­tí vás udr­ží roz­ho­vo­ry s ostat­ní­mi posta­va­mi, mož­nos­ti odpo­vě­dí, kte­ré se také mění pod­le toho, jaké dosa­hu­je­te úrov­ně.  A také, jaký volí­te slang, nebo nala­dě­ní. Takový slang alá gang… no pro­sím… Do cel­ko­vé atmo­sfé­ry sedí jak zadek na hrnec.

Ta atmo­sfé­ra, na kte­rou se neza­po­mí­ná

Právem je tato hra mezi těmi, kte­ré se vypla­tí znát a o kte­rých se mlu­ví, ač názo­ry mohou být růz­no­ro­dé. Ocitáme se v pro­stře­dí, kte­ré lze nazvat jako pře­cho­dy mezi deš­ti­vou ponu­rou nos­tal­gií z cen­t­ra Londýna v době Jacka Rozparovače a mezi nej­mo­der­něj­ším Matrixem. V pod­sta­tě se v něčem podob­ném pohy­bu­je­me i v pří­bě­hu. Už jen to vytvá­ří pří­jem­né chvě­ní, pro­to­že neví­te, co bude v dal­ším zábě­ru a kam vás hra posu­ne. Nahrát se na ní dá zhru­ba 10 – 15 hodin, pod­le toho, kde se zdr­ží­te, nebo jak dlou­ho vám budou trvat úko­ly.

Jak moc si to všech­no bude­te chtít užít.

ZAPÁTRALI JSME: Dialogy pro­bí­ha­jí v ang­lič­ti­ně, ač by někdo rád češ­ti­nu uví­tal, zatím není k dis­po­zi­ci.

Předvídatelná, jed­no­du­chá hra

Záleží samo­zřej­mě na pova­ze kaž­dé­ho hrá­če a jeho zku­še­nos­tech s hra­ním podob­ných her, ale dá se říci, že hra má jed­no­du­ché tak­ti­ky, není slo­ži­tá a vět­ši­nou ze situ­a­cí lehce vybrus­lí­te. Někomu se může zdát až před­ví­da­tel­ná, ale pěk­né pro­stře­dí a sem tam moment pře­kva­pe­ní tohle jis­tě nahra­dí. Kdo má rád slo­ži­té záplet­ky, tomu se tohle líbit nebu­de. Ale kolon­ky, popis­ky, pře­hled­né infor­ma­ce o sta­vu hry a posta­vách je pros­tě doko­na­lé, všech­no na svém mís­tě napros­to ukáz­ko­vě.

Nedostatky? Ach ten cha­bý inven­tář

Inventář mohl být mož­ná pes­t­řej­ší, stej­ně jako občas dějo­vé akce, chop­nos­ti a zbra­ně pat­ří k zákla­du a díky za ně, ale pře­ce jen, tady se moh­li tvůr­ci vyřá­dit víc. Kouzla fun­gu­jí, jak již bylo řeče­no, funk­ce léče­ní je ome­ze­ná a není vše­moc­ná, to je taky tro­chu ško­da. Ale asi to k tomu vše­mu pat­ří, činí to hrá­če pozor­něj­ší­ho.

Co se na hře dá tedy oce­nit nej­víc je neo­pa­ko­va­tel­ná tem­ná atmo­sfé­ra, hez­ké gra­fic­ké roz­lo­že­ní a pře­hled­nost, kte­rá zjed­no­du­šu­je ori­en­ta­ci. A jed­no­du­chost, kte­rá bude pří­jem­ným zpes­t­ře­ním pro zku­še­né hrá­če, a nebu­de děsi­vá pro hrá­če méně zku­še­né.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80757 s | počet dotazů: 262 | paměť: 56586 KB. | 28.06.2022 - 04:38:16