Sezóna cuket je tady: Zavařujte, pečte, zamrazujte. Poradíme, jak cukety uchovat i na zimu

bigstock 142810094

Pěstování cuke­ty je vel­mi snad­né. Vypěstovat si cuk­í­nu, jak se jí jinak také říká, zvlád­ne i napros­tý zahrad­nic­ký anti­ta­lent. Plodina není nikterak nároč­ná, pro­to se jí nemu­sí­te bát zasa­dit do půdy, kte­rá je chudá na živi­ny, je těž­ká, hli­ni­tá. I zde se bude mít cuke­ta čile k svě­tu.

Ke své­mu růstu potře­bu­je spí­še dosta­tek slun­ce a pro­sto­ru. Cukety pro­to sázej­te dále od sebe. Nedostatek pro­sto­ru a svět­la vede ke vzni­ku plís­ní. Častým zalé­vá­ním pak cuke­ty mohut­ní.

Cukety sbí­rej­te mla­dé a malé. Ideální veli­kost cuke­ty je do 25 cen­ti­me­t­rů. Málokdo také ví, že čas­tý sběr cuket vede k její­mu dal­ší­mu plo­ze­ní.

Zdraví, které se ukrývá v cuketě

Cuketa je z 91 % tvo­ře­na vodou. Zbylá pro­cen­ta tvo­ří vlákni­na, sacha­ri­dy, mine­rál­ní lát­ky a vita­mí­ny A, B, C, K a E. Do jídel­níč­ku by ji urči­tě měli zařa­dit ti, kte­ří trpí cuk­rov­kou, rev­ma­tis­mem a lidé obéz­ní, kte­ří se sna­ží zhub­nout. Cuketa má totiž vel­mi níz­kou ener­ge­tic­kou hod­no­tu.

Cuketa je také výbor­ným zdro­jem kyse­li­ny lis­to­vé, kte­rá je důle­ži­tá zejmé­na pro těhot­né, pro správ­ný růst a vývoj plo­du.

Po kon­zu­ma­ci cuke­ty na sobě může­te zpo­zo­ro­vat mír­né pro­jí­ma­vé účin­ky těch­to plo­dů. Příčinou je vlákni­na, kte­rá je v cuke­tě obsa­že­na. Trpíte-li čas­to zácpou, její kon­zu­ma­ce vám může pomo­ci.

Než plo­dy cuke­ty doros­tou do ide­ál­ní veli­kos­ti pro skli­zeň, polož­te je na kus prkýn­ka nebo dlaž­di­ci, aby vám nehnily.Zdroj: www.bigstockphoto.com

Čím menší, tím lepší

K oka­mži­té kon­zu­ma­ci je vhod­ná cuke­ta, kte­rá je mla­dá a men­ší­ho vzrůstu. Slupka není tak tvr­dá, tudíž cuke­tu nemu­sí­te lou­pat, a cuke­ta neob­sa­hu­je ješ­tě téměř žád­ná seme­na. Větší cuke­ty je vhod­něj­ší zpra­co­vat. Můžete si ji ugri­lo­vat, usma­žit, podu­sit či kon­zer­vo­vat. Upéct ji může­te na sla­ný i na slad­ký způ­sob.

Cuketu se neboj­te hod­ně koře­nit. Je totiž schop­na nasát chu­tě jiných ingre­di­en­cí. Skvělou vol­bou se může stát napří­klad česnek.

Skladujte v suchu a chladu

Pokud cuke­ty dob­ře usklad­ní­te, může­te si jejich chuť dopřát i v zimě. Cukety, kte­ré jsou vel­ké, pře­rost­lé, s tvr­dou slup­kou a na poklep zní dutě, se nemu­sí­te bát ulo­žit do skle­pa, kde vám vydr­ží i šest měsí­ců. Uložte je však na suché mís­to, aby vám neshni­ly.

Draslík, kte­rý je v cuke­tě obsa­že­ný, vylu­ču­je z těla škod­li­vé lát­ky a tím napo­má­há k deto­xi­ka­ci organismu.Zdroj: www.bigstockphoto.com

Cukety, kte­ré jsou malé, ve skle­pě bohu­žel nevy­dr­ží. Vhodnější vari­an­tou usklad­ně­ní je jejich zamra­ze­ní. Cuketu roz­krá­jej­te na men­ší kous­ky a dej­te ji do dob­ře těs­ní­cí kra­bič­ky nebo do něko­li­ka ige­li­to­vých sáč­ků, aby do sebe nena­táh­la pachy z jiných potra­vin, kte­ré máte v mra­zá­ku. Takto zamra­ze­ná cuke­ta vám v mra­zá­ku může vydr­žet i do dal­ší cuke­to­vé sezó­ny.

Další a jed­no­du­chým způ­so­bem, jak si cuke­ty ucho­vat, je jejich zava­ře­ní. Cuketu posta­čí jen nakrá­jet či nastrou­hat na hrubém stru­ha­dle, chví­li podu­sit na kap­ce ole­je a zava­řit ve skle­ni­cích zhru­ba půl hodi­ny. Dochutit ji může­te až při pří­pra­vě kon­krét­ní­ho pokr­mu.

Vhodnou vari­an­tou může být tak výro­ba vlast­ní­ho cuke­to­vé­ho zelí, čat­ní nebo čala­má­dy.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Článek byl převzat z webu  Dnešnídoba.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

Další naše články...