Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Seznamte se, Joe Black - Jednoho dne příjde Smrt.

Seznamte se, Joe Black - Jednoho dne příjde Smrt.

JoeBlack

Romantická, tro­chu tajem­ná podí­va­ná pro všech­ny obdi­vo­va­tel­ky (i obdi­vo­va­te­le) Brada Pitta. Vždy, když Brad nasa­dí naiv­ní výraz, plný nejis­to­ty a zmat­ku, buď­te si jis­ti, že prá­vě hra­je Smrt...

Krátce před svý­mi naro­ze­ni­na­mi začne mít Bill Parrish (Anthony Hopkins) pra­po­div­né slu­cho­vé halu­ci­na­ce a slý­chá klad­nou odpo­věď na jakousi otáz­ku, aniž by věděl o jakou otáz­ku vlast­ně jde. V při­bliž­ně téže době se jeho dce­ra Susan (Claire Forlani) v
kavár­ně sezná­mí se zají­ma­vým mla­dým mužem (Brad Pitt). Krátce poté, co se Susan s mla­dí­kem na uli­ci roz­lou­čí, dojde k doprav­ní neho­dě. A ješ­tě týž večer pozná Bill, od koho slý­chal ty zvlášt­ní otáz­ky a Susan při rodin­né veče­ři zjis­tí, že onen zají­ma­vý člo­věk z kavár­ny zná její­ho otce a navíc u něj i byd­lí.

Bill rodi­ně nové­ho hos­ta před­sta­ví jako Joe Blacka, s nímž bude nyní spo­lu­pra­co­vat na jakém­si pro­jek­tu. Tímto pro­jek­tem je sezná­me­ní Joa s pozem­ským živo­tem, o kte­rém Joe, jakož­to Smrt nebo posel Smrti, nemá ani poně­tí. Proto ten Joeův poně­kud vystra­še­ný a udi­ve­ný výraz. Uvědomíme-li si Bradovu ges­ti­ku­la­ci, se kte­rou se obvykle v jeho fil­mech setká­vá­me, je pak zvlášť dojem­ná milost­ná scé­na se Susan, kdy se Joe tvá­ří sko­ro až nešťast­ně, pro­to­že neví, o co v tu chví­li vlast­ně běží.

Hlavní záplet­ka fil­mu tedy řeší dile­ma: Joe musí spl­nit své poslá­ní a vypro­vo­dit ze svě­ta Willa, ale situ­a­ci mu poně­kud kom­pli­ku­je fakt, že se zami­lo­val do jeho dce­ry. Nebyl by to ale ame­ric­ký film, aby to pro všech­ny zúčast­ně­né nedo­padlo více­mé­ně dob­ře. Vlastně až na Joa...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: