Seznamte děti s největšími světovými vynálezci prostřednictvím knihy „Velcí vynálezci“

VV0

S kni­hou „Velcí vyná­lez­ci“ dosta­nou malí zví­da­ví čte­ná­ři pří­le­ži­tost hlou­bě­ji se sezná­mit s jed­not­li­vý­mi prů­kop­ní­ky a vyná­le­zy, bez nichž si už jen těž­ko doká­že­me před­sta­vit svůj kaž­do­den­ní život.

„Velcí vyná­lez­ci“ jsou pří­bě­hem něko­li­ka desí­tek osví­ce­ných moud­rých hlav. Příběh o géni­ích, kte­ří svý­mi vyná­le­zy změ­ni­li svět. Je to kni­ha o odváž­ných, roz­hod­ných a vytr­va­lých lidech, odhod­la­ných usku­teč­nit své sny a obě­to­vat jim celý život.

Některým z nich vyná­le­zy při­nes­ly téměř oka­mži­tě štěs­tí, slá­vu i jmě­ní. Jiné oce­ni­la až dal­ší poko­le­ní. Všechny vyná­lez­ce však spo­jo­va­la jed­na vlast­nost - byli to vizi­o­ná­ři, kte­ří doká­za­li pře­kro­čit pomy­sl­nou hra­ni­ci sou­čas­nos­ti, aby nahléd­li do budouc­na.“

Kniha vel­mi čti­vým a sro­zu­mi­tel­ným způ­so­bem před­sta­vu­je živo­ty tři­ce­ti čtyř nej­vět­ších svě­to­vých vyná­lez­ců a jejich nej­vět­ších obje­vů, kte­ré doslo­va pohnu­ly svě­tem. Samozřejmě nesmí chy­bět ani kuri­óz­ní lec­kdy i úsměv­né his­tor­ky, jež stá­ly na úpl­ném počát­ku pomy­sl­né­ho „vyna­lé­zá­ní“.

Tyto his­tor­ky v dětech nená­sil­ným způ­so­bem pro­bu­dí zájem o vědu jako tako­vou, a záro­veň je pří­jem­ně nala­dí na čte­ní a pro­hlí­že­ní této úchvat­né, ale i tak tro­chu nauč­né ency­klo­pe­dii pro děti. A nejen ony, ale i dospě­lí budou kni­hou napros­to pohl­ce­ni okouz­lu­jí­cí­mi ilu­stra­ce­mi a pou­ta­vým vyprá­vě­ním.

„Velcí vyná­lez­ci“ jsou uspo­řá­dá­ny do čtyř základ­ních oblas­tí a kni­ha postup­ně v kaž­dé oblas­ti před­sta­ví vybra­né „obje­vi­te­lé“.

V prv­ní kapi­to­le nazva­né „Průkopníci“ se tak bude­te moci sezná­mit s vyná­lez­ci a jejich vyná­le­zy, kte­ré doslo­va otřásly svě­tem. Jsou jimi Johannes Gutenberg, bez něhož by nee­xis­to­va­ly kni­hy, vyná­lez­ce par­ní­ho stro­je James Watt, nej­vět­ší a nej­ú­žas­něj­ší pisá­lek Jules Verne.

Alfred Nobel, kte­rý nám na svém živo­tě uka­zu­je, jak vel­kou roli v živo­tě hra­je náho­da, a že pokud oprav­du po něčem moc tou­ží­me a chce­me to zís­kat, je to jen a jen v našich rukách. Dále vyná­lez­ce prv­ní pet­ro­le­jo­vé lam­py a prů­kop­ník ve zpra­co­vá­ní naf­ty Ignacy Lukasiewicz. A v nepo­sled­ní řadě i Robert Oppenheimer, kte­rý sestro­jil prv­ní ato­mo­vou bom­bu.

VV1

Ve dru­hé kapi­to­le „Vládci svět­la a elektři­ny“ se sezná­mí­me s Benjaminem Franklinem, coby mužem, kte­rý napří­klad sestro­jil hro­mosvod a obje­vil, na jakém prin­ci­pu fun­gu­je elektři­na. Prostřednictvím prv­ní­ho elek­tric­ké­ho člán­ku, bez něhož bychom dnes jen těž­ko fun­go­va­li, se podí­vá­me na zou­bek Alessandru Voltovi. Samuel Morse vás zasvě­tí do své­ho písma, jež vyu­ží­val v tele­gra­fic­kých zprá­vách tzv. depe­ších.

Více na Kritiky.cz
Top 7/2017 Poslední aktualizace: 1.8.2017 7:08:33 Sagan vs. Cavendish - 801 zobr. Soutěž s filmem...
Zapomenuté komiksové pecky? - Medojed Reaguje na Vaše CSFD účty! ...
Nejlepší tipy na záporáka po THANOSOVI! ...
Aquaman – Recenze – 60% Komiksový superhrdina Aquaman v podání Jasona Momoy se poprvé objevil v Lize spravedlnosti, kde ...
Zkouškové 3 - Doma ...

Alexander Graham Bell před­sta­ví tele­fon, Guglielmo Marconi pro změ­nu rádio a bez­drá­to­vý tele­fon; nao­pak Nikola Tesla ve svém živo­tě plul pro­ti prou­du a celý jej zasvě­til elektři­ně. Díky Louisu Jacquesu Daguerreovi máme mož­nost své zážit­ky zachy­tit pro­střed­nic­tvím foto­gra­fie a ucho­vat je i pro dal­ší gene­ra­ce; bez brat­ří Augusta a Luise Lumiéra bychom nepo­zna­li zába­vu v podo­bě kina.

Ne všich­ni však navště­vu­je­me kino, a zába­vu si radě­ji dopřá­vá­me v tep­le a pohod­lí domo­va u tele­viz­ní­ho při­jí­ma­če, kte­rý vymys­lel John Logie Baird. Johnu Presperovi Exkertovi a Johnu Mauchlymu vdě­čí­me za sestro­je­ní prv­ní­ho funkč­ní­ho počí­ta­če. Spoustu věcí by v dneš­ní době však nefun­go­va­lo ani díky lase­ru od prů­kop­ní­ka Theodora Maimana.

VV3

Třetí kapi­to­la se zamě­ři­la na prů­kop­ní­ky v ces­to­vá­ní a na jejich „ďábel­ské stro­je“. Díky Gottliebu Daimlerovi, Wilhelmu Maybachu a Henrymu Fordovi začal celý svět jez­dit na čtyřech kolech. Sny o létá­ní a sestro­je­ní prv­ní­ho leta­dla usku­teč­ni­li dva brat­ři Orville a Wilbur Wrightovi. Charles Goodyear se pro změ­nu zaslou­žil o obje­ve­ní výrob­ní­ho pro­ce­su gumy - kau­ču­ku.

Příběh rada­ru bude vyprá­vět Robert Watson a Wernher von Braun kro­mě toho, že sestro­jil rake­tu smr­ti pro Hitlera, se pochlu­bí i tako­vou, co popr­vé vynes­la člo­vě­ka až na Měsíc.

Poslední kapi­to­la je věno­vá­na zdra­ví a třem léka­řům, jež se zasa­di­li v oblas­ti medi­cí­ny. Louis Pasteur, co by obje­vi­tel očko­va­cí lát­ky pro­ti vztekli­ně, Wilhelm Roentgen jako otec rent­ge­nu a Alexander Fleming jako muž, co obje­vil peni­ci­lin a dal tak základ pro vznik prv­ní­ho anti­bi­o­ti­ka.

VV2

Celá kni­ha je dopro­vá­ze­na vel­mi kou­zel­ný­mi, barev­ným obráz­ky od Marcieje Szymanowicze, kte­rý všem ilu­stra­cím doslo­va vdech­nul život. Každému vyná­lez­ci je krom pou­ta­vé­ho vyprá­vě­ní věno­vá­na a ilu­stro­va­ná dvou­strán­ka, na níž je zvěč­něn sám prů­kop­ník spo­lu se svý­mi vyná­le­zy.

Děti si tak mohou udě­lat živou a uce­le­nou před­sta­vu o těch­to úžas­ných lidech, bez kte­rých by naše živo­ty v dneš­ní době byly moc slo­ži­té a krko­lom­né.

V závě­ru této pou­ta­vé pub­li­ka­ce najde­te sro­zu­mi­tel­ný obsah všech vyná­lez­ců, a navíc jako třeš­nič­ka na dor­tu je ten­to obsah dopl­něn navíc nejen ilu­stra­cí vyzna­ču­jí­cí se kon­krét­ním vyná­lez­cem, ale u kaž­dé­ho tako­vé­ho jmé­na je sou­čas­ně dopl­ně­no, i kdy a kde se kon­krét­ní člo­věk naro­dil a zemřel.

Velcí vyná­lez­ci je kni­ha adre­so­vá­na dět­ské­mu čte­ná­ři, pro­pra­co­va­ná do posled­ní­ho detai­lu, tj. krás­né, živé obráz­ky, jež hla­dí doslo­va po duši, a nechy­bí ani pou­ta­vé čte­ní, jež malé­ho čte­ná­ře vtáh­ne do jed­not­li­vých živo­tů „Velkých vyná­lez­ců“. A kdo ví, mož­ná se i pou­smě­je­te nad tím, jaké para­do­xy a pohnut­ky někdy stá­ly za sestro­je­ním či obje­ve­ním leckte­ré­ho vyná­le­zu.

Možnost pro­lis­to­vá­ní si kni­hy na Velcí vyná­lez­ci

Velcí vyná­lez­ci

Autor: Marcin Jamkowski

Ilustrace: Maciej Szymanowicz

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2019

Vydání prv­ní

Počet stran: 128

ISBN 978-80-264-2814-5


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Štěpánův podivuhodný stroj - 12 kapitol ze života malého vynálezce26. listopadu 2019 Štěpánův podivuhodný stroj - 12 kapitol ze života malého vynálezce Máte doma malého zvídavého chlapce a hledáte pro něj knihu, která jej bude bavit? Zuzana Pospíšilová je autorkou další skvělé novinky s názvem Štěpánův podivuhodný stroj. Je v ní vše, co […]
  • Velcí vynálezci - velká kniha o velkých lidech19. února 2020 Velcí vynálezci - velká kniha o velkých lidech Velcí vynálezci, velká kniha s velkým námětem. Bez těchto vynálezů, moudrých hlav by byl dnešní svět naprosto chudý. Dokážete si představit běžný život bez elektřiny a elektrických […]
  • Šesté zastavení18. srpna 2019 Šesté zastavení Hledáte-li čtení podobné knihám Dana Browna či Steva Berryho, bude se vám tato kniha pod názvem "Šesté zastavení" zcela určitě líbit. Jedná se o velmi fascinující a pestré čtení, bravurně […]
  • Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením30. prosince 2019 Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením Znáte pyšnou ropuchu, která chtěla pořád jiné šaty? Víte, že moucha dokáže také neposlouchat? Hledáte laskavé příběhy o zvířátkách s ponaučením? Jana Jakubíčková je autorkou knihy Pohádky […]
  • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […]
  • Zombíci... Zubatí mazlíčci! - víc zásob, víc zombíků - půjde do tuhého17. února 2020 Zombíci... Zubatí mazlíčci! - víc zásob, víc zombíků - půjde do tuhého Komiksy měly v Československu a posléze i v České republice velkou tradici. Začal to tak nějak legendární Čtyřlístek a pokračuje s tím dodnes. Ale tentokrát o jiném, než o českém […]
  • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, které […]
  • Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě8. března 2017 Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě Koho by nepřitahovaly záhady okolo tzv. tajných řádů, jakými templáři a zednáři bezesporu jsou? Pokud vás ale nezajímají jen dohady a atraktivní výmysly okolo těchto společností a chcete […]