Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sexuální praktiky pozemšťanů

Sexuální praktiky pozemšťanů

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V neko­neč­ném vesmí­ru žije mno­ho oby­va­tel, leč nikdo z nich nepro­ží­vá roz­mno­žo­va­cí pro­ces tak celist­vě, tak bolest­ně a tak tra­gic­ky nád­her­ně jako lid­ské bytos­ti.

Sexuální prak­ti­ky pozemš­ťa­nů jsou jedi­neč­nou kom­bi­na­cí kome­die a doku­emn­tár­ní­ho fil­mu. Hlavními posta­va­mi je jed­na lid­ská samič­ka Jenny a same­ček Bill, kte­ří se na začát­ku pod vli­vem kva­še­né­ho zrna sezná­mí na sva­té půdě zasvě­ce­ní (dis­co klub). Na nich si mimo­zemš­ťa­né uka­zu­jí vývoj sexu­ál­ních prak­tik lidí od sezná­me­ní až po roz­mno­žo­va­cí akt. Předem jsme varo­vá­ni, ž ne kaž­dý lid­ský pár je v roz­mno­žo­va­cím pro­ce­su úspěš­ný, ale vzá­pě­tí jsme ujiš­tě­ni, že pokud naše pozo­ro­vá­ní nebu­de úspěš­né, uká­že­me si jiný pár.

Po dějo­vé strán­ce se jed­ná o lehce lech­ti­vou kome­dii s jed­no­du­chým pří­bě­hem, kte­rý nemá smy­sl šíře­ji popi­so­vat, pro­to­že na něm film nesto­jí. To, co dělá z toho­to sním­ku jedi­neč­ný, je pro­lí­ná­ní kla­sic­ké­ho děje s doku­men­tár­ní­mi komen­tá­ři mimo­zemš­ťa­nů. Záchvaty smí­chu bude­te dostá­vat z jejich napros­to suché­ho raci­o­nál­ní­ho způ­so­bu, jakým nato­če­né zábě­ry popi­su­jí. Když dá tře­ba hol­ka klu­ko­vi tele­fon­ní čís­lo, ufó­ni to popí­šou jako: Samička naškrá­be nume­ric­ký sym­bol na plá­tek jem­né stro­mo­vé kůry a dou­fá, že její obrá­zek sameč­ka uspo­ko­jí.

Řekl jsem vám už, že film není pozem­ské­ho půvo­du? Natočila ho mezi­ga­lak­tic­ká fil­mo­vá spo­leč­nost Nekonečno na tře­tí a přes­to­že je určen blí­že nespe­ci­fi­ko­va­ným mimo­zemš­ťa­nům, nej­spíš se vám bude líbit také.

O filmu:

USA, 1999, 88 min
Původní název: The Mating Habits of the Earthbound Human
Režie: Jeff Abugov
V hlav­ních rolích: David Hyde Pierce, Mackenzie Astin, Carmen Electra, Lucy Liu, Marc Blucas, Jeff Abugov


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19123 s | počet dotazů: 265 | paměť: 61658 KB. | 21.09.2023 - 23:42:46