Kritiky.cz > Recenze > Sex ve městě

Sex ve městě

Čtveřice kama­rá­dek z New Yorku, kte­ré se kdy­si roz­hod­ly, že si budou uží­vat sex stej­ně nevá­za­ně jako muži, se po šes­ti úspěš­ných sezó­nách v tele­vi­zi vra­cí – a rov­nou na plát­na kin. Jsou star­ší, klid­něj­ší, ztra­ti­ly tro­chu ze své­ho sar­kas­mu a nad­hle­du, ale pořád jim to slu­ší.
Sex ve měs­tě je zná­mý seri­ál HBO, kte­rý se pre­mi­é­ro­vě vysí­lal v letech 1998–2004, ale od té doby zazna­me­nal celou řadu repríz, mj. běží aktu­ál­ně na České tele­vi­zi. Na úvod musím pře­de­slat, že mám seri­á­lo­vý Sex ve měs­tě ve vel­ké obli­bě a uvě­do­mu­ji si, že je tím můj pohled na film sil­ně ovliv­něn, pro­to­že dojmů, jež ve mně něko­li­ka­ná­sob­né sle­do­vá­ní seri­á­lu zane­cha­lo, se v tom­to pří­pa­dě nelze opros­tit. Proto tuto recen­zi ber­te pře­de­vším jako pohled od fanouš­ka seri­á­lo­vé před­lo­hy, pro­to­že je v tom­to ohle­du vel­mi sub­jek­tiv­ní a není pochyb o tom, že názo­ry na film se budou v závis­los­ti na vzta­hu k seri­á­lu znač­ně lišit.

Seriál o ženách po tři­cít­ce, kte­rý se zapsal do tele­viz­ní his­to­rie svým ote­vře­ným pohle­dem na žen­skou sexu­a­li­tu, pepr­ným slov­ní­kem, něja­kou tou naho­tou, ale také svým neo­po­me­nu­tel­ným důra­zem na nej­no­věj­ší módu, pro­vá­ze­jí roz­po­ru­pl­né ohla­sy, kte­ré v zása­dě může­me shr­nout do dvou kate­go­rií. Na jed­né stra­ně jsou věr­ní divá­ci (v drti­vé vět­ši­ně ženy) milu­jí­cí svůj seri­ál s jeho vti­pem a roman­ti­kou, zatím­co na dru­hé stra­ně je sku­pi­na lidí (pře­váž­ně mužů), pro něž je Sex ve měs­tě malým peklem se čtyř­mi nesne­si­tel­ný­mi sle­pi­ce­mi.
Stejným způ­so­bem se budou vět­vit i názo­ry na fil­mo­vé pokra­čo­vá­ní. Pokud nemá­te seri­ál rádi, roz­hod­ně na film nechoď­te, a pokud pat­ří­te do sku­pi­ny osob, jež se s ním dosud nepo­tka­li, nechoď­te také, pro­to­že film o ženách po čty­ři­cít­ce úrov­ně seri­á­lu nedo­sa­hu­je, jakož­to samo­stat­ný útvar nefun­gu­je a uži­jí si ho jen a pou­ze fanouš­ci (přes­ně­ji řeče­no fanyn­ky) čtyř Newyorčanek.

Dějová linie Sexu ve měs­tě není nikterak závrat­ná. Vychází v pod­sta­tě ze situ­a­ce, kte­rou byla zakon­če­na šes­tá řada seri­á­lu, ako­rát se posou­vá v čase o tři roky kupře­du. Ačkoli se domní­vám, že pří­běhy všech hrdi­nek byly uza­vře­ny vel­mi dob­ře a oprav­du neby­lo nut­no je dále roz­ví­jet, uzná­vám, že pokud už tu ta potře­ba roz­pitvá­vat jejich osu­dy byla, dopadlo to cel­kem dob­ře.
To je dal­ší bod, proč nedo­po­ru­ču­ji ten­to film divá­kům seri­á­lem nedo­tče­ným. Pro pocho­pe­ní roz­hod­ně zna­lost před­cho­zích udá­los­tí nepo­tře­bu­je­te, ale s ní to fun­gu­je mno­hem lépe. Občas jsou zmi­ňo­vá­ny růz­né udá­los­ti a oso­by zná­mé pou­ze divá­kům seri­á­lu a dohro­ma­dy to tvo­ří vcel­ku kom­plex­ní celek. Navíc veš­ke­rý pozi­tiv­ní efekt pra­me­ní hlav­ně z nos­tal­gie, kdy se po letech setká­vá­me se sta­rý­mi zná­mý­mi hrdin­ka­mi.

Scénář nava­zu­je na udá­los­ti posled­ní­ho dílu. Carrie žije ve spo­ko­je­ném vzta­hu s Božským a chys­tá svat­bu, což se pocho­pi­tel­ně neo­be­jde bez kom­pli­ka­cí. Miranda pro­ží­vá prv­ní vět­ší man­žel­skou kri­zi. Samatha má sice zdán­li­vě všech­no, co by si moh­la žena blí­ží­cí se k pade­sát­ce přát, ale tak tro­chu jí chy­bí její sta­ré já. Snad jedi­ná Charlotte může být zce­la spo­ko­je­ná – man­žel­ství je bez­pro­blé­mo­vé a vycho­vá­vá ado­p­to­va­nou hol­čič­ku.
A to je vlast­ně celá záplet­ka fil­mu, osu­dy jed­not­li­vých žen se pro­lí­na­jí, do ces­ty se jim sta­ví urči­té pře­káž­ky a ony je pře­ko­ná­va­jí. Z pří­bě­hu je tro­chu cítit seri­á­lo­vost v tom smys­lu, že někte­ré situ­a­ce jsou jen tak naho­ze­ny bez vět­ší­ho význa­mu, někte­ré pro­blémy mohou půso­bit pří­liš umě­le (jen aby se něco dělo) a jsou tu nápad­né oslí můst­ky. Zkrátka jako bys­te sle­pi­li něko­lik epi­zod dohro­ma­dy, což je neškod­né pro fanouš­ka seri­á­lu, ale pro ostat­ní se tím­to z fil­mu stá­vá nefun­gu­jí­cí cha­tr­ný útvar.

V někte­rých aspek­tech se ovšem film od seri­á­lu liší. Především jsou hrdin­ky star­ší, což se jed­nak čás­teč­ně odrá­ží v jejich cha­rak­te­rech a cho­vá­ní a záro­veň to posky­tu­je živ­nou půdu pro nos­ný motiv stár­nu­tí. Další roz­díl spo­čí­vá v tom, že zna­tel­ně uby­lo na humo­ru, nad­hle­du a sar­kas­mu. Filmový Sex ve měs­tě je pře­de­vším roman­tic­kou zále­ži­tos­tí, kte­rá se vás čas­tě­ji sna­ží dojmout než roze­smát, v čemž se nej­vý­raz­ně­ji pro­je­vu­je urči­tý pokles kva­li­ty.
Problematickou může být také dél­ka, pro­to­že film má neu­vě­ři­tel­ných 150 minut. Já osob­ně jsem si sice na čas nevzpo­mně­la ani jed­nou (ostat­ně sle­do­vat pět epi­zod seri­á­lu za sebou mi nedě­lá nejmen­ší pro­blém), ale nepo­chy­bu­ji o tom, že mno­zí to tak zkrát­ka cítit nebu­dou.

Hodně sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní, mám ráda seri­ál Sex ve měs­tě a i když si mys­lím, že byl zakon­čen oprav­du dob­ře, pokra­čo­vá­ní ve fil­mo­vé podo­bě mu nijak výraz­ně neu­blí­ži­lo. Jako samo­stat­ný útvar sice moc nefun­gu­je, chy­bí tu sil­něj­ší záplet­ka a pro­myš­le­něj­ší pospo­jo­vá­ní někte­rých scén, uby­lo na kome­di­ál­nos­ti a při­by­lo na roman­tic­ké usl­ze­nos­ti, ale nos­tal­gie ze setká­ní s mými oblí­be­ný­mi hrdin­ka­mi fun­gu­je doko­na­le. Určitě film pou­ze pro urči­tou kate­go­rii lidí – fanouš­ky seri­á­lu.

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

Recenze: Koralína a svět za taj­ný­mi dveř­mi

Recenze: Noc v muzeu 2

Recenze: Andělé a démo­ni

Recenze: Dvojí hra

Recenze: Krvavý Valentýn

Recenze: Pátek tři­nác­té­ho

Recenze: Gran Torino

Recenze: Rychlí a zbě­si­lí

Recenze: JCVD

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
16. June 2008 - 23:00 — Andrea Zahradníková

  • Sex ve městě / [field_orig_nazev_hl-raw]31. května 2009 Sex ve městě / [field_orig_nazev_hl-raw] Čtveřice kamarádek z New Yorku, které se kdysi rozhodly, že si budou užívat sex stejně nevázaně […] Posted in Recenze
  • Sex ve městě - Má Charlotte šanci konečně otěhotnět?4. července 2019 Sex ve městě - Má Charlotte šanci konečně otěhotnět? Čtveřice kamarádek z New Yorku, které se kdysi rozhodly, že si budou užívat sex stejně nevázaně jako muži, se po šesti úspěšných sezónách v televizi vrací – a rovnou na plátna kin. Jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 218. června 2011 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimojiné hlavní postava této komedie, za sebou nemá příliš vydařené období co se kasovních titulů týče. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru […] Posted in Recenze
  • Bobule23. března 2010 Bobule Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži. Vykřesnutá jiskra přeskočí z vína do oka degustéra, který číši přitiskne k ústům a nápoj, dosud pouze zraku a čichu […] Posted in Recenze
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Chlapec v pruhovaném pyžamu1. května 2009 Chlapec v pruhovaném pyžamu Příběh filmu je zasazen do kontroverzní doby 2. světové války.  Ovšem nečekejte vlnu drastických scén, jako jste možná zvyklí z ostatních válečných filmů, kde […] Posted in Recenze
  • Objevuj s námi! VRUUM A VŽUUM!8. června 2018 Objevuj s námi! VRUUM A VŽUUM! Tak touhle knížkou do ruky je můj dvouletý syn úplně nadšený. Prochází zrovna bouřlivým obdobím poznávání, a to hlavně stavebních a dopravních prostředků – čím hlučnějších, tím lépe. Na […] Posted in Recenze knih
  • Kronika rodu Spiderwicků11. listopadu 2010 Kronika rodu Spiderwicků Už to tady párkrát bylo – dětská fantasy na motivy světového bestselleru, o kterém u nás doposud téměř nikdo neslyšel. V poslední době se díla tohoto typu […] Posted in Recenze
  • Po přečtení spalte15. listopadu 2009 Po přečtení spalte Nový film Coenů, to jsou vždycky druhé vánoce v roce. Máme jistotu, že to nebude špatné, a že se u něj vždycky alespoň trochu zasmějeme, i když bývá drsnější. […] Posted in Recenze
  • Předčítač27. srpna 2010 Předčítač  Film je natočený režisérem Stephenem Daldrym, který vždy byl a snad i nadále zůstane zárukou kvality pro nenechavé Hollywoodské producenty. Snímek vychází z […] Posted in Recenze

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...