Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Sex ve městě - Má Charlotte šanci konečně otěhotnět?

Sex ve městě - Má Charlotte šanci konečně otěhotnět?

SexVeMeste
SexVeMeste

Čtveřice kama­rá­dek z New Yorku, kte­ré se kdy­si roz­hod­ly, že si budou uží­vat sex stej­ně nevá­za­ně jako muži, se po šes­ti úspěš­ných sezó­nách v tele­vi­zi vra­cí – a rov­nou na plát­na kin. Jsou star­ší, klid­něj­ší, ztra­ti­ly tro­chu ze své­ho sar­kas­mu a nad­hle­du, ale pořád jim to slu­ší.

Sex ve měs­tě je zná­mý seri­ál HBO, kte­rý se pre­mi­é­ro­vě vysí­lal v letech 1998–2004, ale od té doby zazna­me­nal celou řadu repríz. Na úvod musím pře­de­slat, že mám seri­á­lo­vý Sex ve měs­tě ve vel­ké obli­bě a uvě­do­mu­ji si, že je tím můj pohled na film sil­ně ovliv­něn, pro­to­že dojmů, jež ve mně něko­li­ka­ná­sob­né sle­do­vá­ní seri­á­lu zane­cha­lo, se v tom­to pří­pa­dě nelze opros­tit. Proto tuto recen­zi ber­te pře­de­vším jako pohled od fanouš­ka seri­á­lo­vé před­lo­hy, pro­to­že je v tom­to ohle­du vel­mi sub­jek­tiv­ní a není pochyb o tom, že názo­ry na film se budou v závis­los­ti na vzta­hu k seri­á­lu znač­ně lišit.
Seriál o ženách po tři­cít­ce, kte­rý se zapsal do tele­viz­ní his­to­rie svým ote­vře­ným pohle­dem na žen­skou sexu­a­li­tu, pepr­ným slov­ní­kem, něja­kou tou naho­tou, ale také svým neo­po­me­nu­tel­ným důra­zem na nej­no­věj­ší módu, pro­vá­ze­jí roz­po­ru­pl­né ohla­sy, kte­ré v zása­dě může­me shr­nout do dvou kate­go­rií. Na jed­né stra­ně jsou věr­ní divá­ci (v drti­vé vět­ši­ně ženy) milu­jí­cí svůj seri­ál s jeho vti­pem a roman­ti­kou, zatím­co na dru­hé stra­ně je sku­pi­na lidí (pře­váž­ně mužů), pro něž je Sex ve měs­tě malým peklem se čtyř­mi nesne­si­tel­ný­mi sle­pi­ce­mi.

Stejným způ­so­bem se budou vět­vit i názo­ry na fil­mo­vé pokra­čo­vá­ní. Pokud nemá­te seri­ál rádi, roz­hod­ně na film nechoď­te, a pokud pat­ří­te do sku­pi­ny osob, jež se s ním dosud nepo­tka­li, nechoď­te také, pro­to­že film o ženách po čty­ři­cít­ce úrov­ně seri­á­lu nedo­sa­hu­je, jakož­to samo­stat­ný útvar nefun­gu­je a uži­jí si ho jen a pou­ze fanouš­ci (přes­ně­ji řeče­no fanyn­ky) čtyř Newyorčanek.
Dějová linie Sexu ve měs­tě není nikterak závrat­ná. Vychází v pod­sta­tě ze situ­a­ce, kte­rou byla zakon­če­na šes­tá řada seri­á­lu, ako­rát se posou­vá v čase o tři roky kupře­du. Ačkoli se domní­vám, že pří­běhy všech hrdi­nek byly uza­vře­ny vel­mi dob­ře a oprav­du neby­lo nut­no je dále roz­ví­jet, uzná­vám, že pokud už tu ta potře­ba roz­pitvá­vat jejich osu­dy byla, dopadlo to cel­kem dob­ře.

To je dal­ší bod, proč nedo­po­ru­ču­ji ten­to film divá­kům seri­á­lem nedo­tče­ným. Pro pocho­pe­ní roz­hod­ně zna­lost před­cho­zích udá­los­tí nepo­tře­bu­je­te, ale s ní to fun­gu­je mno­hem lépe. Občas jsou zmi­ňo­vá­ny růz­né udá­los­ti a oso­by zná­mé pou­ze divá­kům seri­á­lu a dohro­ma­dy to tvo­ří vcel­ku kom­plex­ní celek. Navíc veš­ke­rý pozi­tiv­ní efekt pra­me­ní hlav­ně z nos­tal­gie, kdy se po letech setká­vá­me se sta­rý­mi zná­mý­mi hrdin­ka­mi.
Scénář nava­zu­je na udá­los­ti posled­ní­ho dílu. Carrie žije ve spo­ko­je­ném vzta­hu s Božským a chys­tá svat­bu, což se pocho­pi­tel­ně neo­be­jde bez kom­pli­ka­cí. Miranda pro­ží­vá prv­ní vět­ší man­žel­skou kri­zi. Samatha má sice zdán­li­vě všech­no, co by si moh­la žena blí­ží­cí se k pade­sát­ce přát, ale tak tro­chu jí chy­bí její sta­ré já. Snad jedi­ná Charlotte může být zce­la spo­ko­je­ná – man­žel­ství je bez­pro­blé­mo­vé a vycho­vá­vá ado­p­to­va­nou hol­čič­ku.

A to je vlast­ně celá záplet­ka fil­mu, osu­dy jed­not­li­vých žen se pro­lí­na­jí, do ces­ty se jim sta­ví urči­té pře­káž­ky a ony je pře­ko­ná­va­jí. Z pří­bě­hu je tro­chu cítit seri­á­lo­vost v tom smys­lu, že někte­ré situ­a­ce jsou jen tak naho­ze­ny bez vět­ší­ho význa­mu, někte­ré pro­blémy mohou půso­bit pří­liš umě­le (jen aby se něco dělo) a jsou tu nápad­né oslí můst­ky. Zkrátka jako bys­te sle­pi­li něko­lik epi­zod dohro­ma­dy, což je neškod­né pro fanouš­ka seri­á­lu, ale pro ostat­ní se tím­to z fil­mu stá­vá nefun­gu­jí­cí cha­tr­ný útvar.
V někte­rých aspek­tech se ovšem film od seri­á­lu liší. Především jsou hrdin­ky star­ší, což se jed­nak čás­teč­ně odrá­ží v jejich cha­rak­te­rech a cho­vá­ní a záro­veň to posky­tu­je živ­nou půdu pro nos­ný motiv stár­nu­tí. Další roz­díl spo­čí­vá v tom, že zna­tel­ně uby­lo na humo­ru, nad­hle­du a sar­kas­mu. Filmový Sex ve měs­tě je pře­de­vším roman­tic­kou zále­ži­tos­tí, kte­rá se vás čas­tě­ji sna­ží dojmout než roze­smát, v čemž se nej­vý­raz­ně­ji pro­je­vu­je urči­tý pokles kva­li­ty.

Problematickou může být také dél­ka, pro­to­že film má neu­vě­ři­tel­ných 150 minut. Já osob­ně jsem si sice na čas nevzpo­mně­la ani jed­nou (ostat­ně sle­do­vat pět epi­zod seri­á­lu za sebou mi nedě­lá nejmen­ší pro­blém), ale nepo­chy­bu­ji o tom, že mno­zí to tak zkrát­ka cítit nebu­dou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Gran Torino13. dubna 2022 Gran Torino Eastwood zraje jako víno. Jeho vrstevníci by už dávno podlehli senilitě a ve svých snímcích by si – obrazně i neobrazně řečeno – stloukali rakev. Clint si stáří nepřipouští. Dědkem je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Amadeus18. února 2022 Amadeus Amadeus je americký dobový životopisný film z roku 1984, který natočil Miloš Forman podle divadelní hry Amadeus z roku 1979. Děj se odehrává ve Vídni v druhé polovině 18. století a je […] Posted in Speciály
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
  • Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty9. prosince 2021 Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty Steven Soderbergh a George Clooney si nejspíš u sklenky řekli, že už bylo dost parťáků a je potřeba ukázat, že i ženy umí loupit s vtipem a šarmem. Rozhodli se natočit film, který […] Posted in Retro filmové recenze
  • Gran Torino21. října 2021 Gran Torino Clint Eastwood, narozen roku 1930. Mnozí z vás si řeknou, že již dávno odešel na zasloužilý odpočinek do filmového důchodu a někde u řeky Mississippi v horských oblastech chytá ryby. Ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Policejní akademie12. července 2021 Policejní akademie Policejní akademie je americká komedie z roku 1984, kterou režíroval Hugh Wilson jako svůj režijní debut a kterou distribuovala společnost Warner Bros. Pictures. Jeho příběh sleduje novou […] Posted in Speciály
  • Muž ve stínu - Roman Polanski se zase jednou vrátil k žánru, u kterého začínal.30. března 2021 Muž ve stínu - Roman Polanski se zase jednou vrátil k žánru, u kterého začínal. Do jisté míry se stal synonymem pro horor, aby pak přesedlal na další žánry. "Muž ve stínu" je především politickým thrillerem, napětí zde nechybí. Roman Polanski už většinou nenatáčí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vyvolený - K nárazu došlo ve 3 hodiny 15 minut.28. února 2021 Vyvolený - K nárazu došlo ve 3 hodiny 15 minut. Bruce Willis se coby David Dunn snaží najít si práci v New Yorku a tím si tak trochu vyřešit nejen problémy pracovní (zatím pracuje jako strážce pořádku na fotbalovém stadionu), ale také […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jako v bavlnce - Černá komedie Rosamund Pike a Petera Dinklage.23. února 2021 Jako v bavlnce - Černá komedie Rosamund Pike a Petera Dinklage. Soudem jmenovaná zákonná zástupkyně Marla (Rosamund Pike) podvádí svoje klienty a získává nad nimi absolutní moc. Její nejnovější oběť Jennifer (Dianne West) má ale v rukávu nečekané eso- […] Posted in Filmové recenze
  • Na Hromnice o den více - Nejklasičtější film o časové smyčce.11. února 2021 Na Hromnice o den více - Nejklasičtější film o časové smyčce. Samolibý a vším otrávený moderátor počasí Phil Connors (Bill Murray) je pověřen natočením reportáže o každoročních oslavách Hromnic. Na cestě z města Punxusutawney se dostane do ohromné […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,58088 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55972 KB. | 23.05.2022 - 15:48:01