Kritiky.cz > Pro muže > Sex se přesouvá stále více i na internet

Sex se přesouvá stále více i na internet

Sex

Sexuální služ­by exis­tu­jí od teh­dy, jak exis­tu­je samot­né lid­stvo. Jen se časem změ­ni­la for­ma odmě­ny a také způ­sob, jakým jsou vyhle­dá­vá­ny.

Sex je při­ro­ze­nou sou­čás­tí našich živo­tů. V dobách, kdy jsme ješ­tě nezna­li vir­tu­ál­ní svět, se řešil pou­ze tvá­ří v tvář, ale dnes se stá­vá jed­ním z hlav­ních témat inter­ne­tu. A to v růz­ných for­mách. Jednak jako téma dis­ku­sí na soci­ál­ních sítích či inter­ne­to­vých sezna­mo­va­cích por­tá­lech, tak i jeho hle­dá­ní, čas­to i za finanč­ní odmě­nu. Právě kata­log eskor­tů pře­ží­vá v inter­ne­to­vém svě­tě revo­lu­ci, jeli­kož zájem­cům o tyto služ­by a jejich posky­to­va­te­lem při­ná­ší znač­nou míru ano­ny­mi­ty.

Sex služ­by zůstá­va­jí, mění se způ­so­by jejich hle­dá­ní a nabí­ze­ní

Sexuální služ­by exis­tu­jí od teh­dy, jak exis­tu­je samot­né lid­stvo. Jen se časem změ­ni­la for­ma odmě­ny a také způ­sob, jakým jsou vyhle­dá­vá­ny. Zejména v 90. letech popu­lár­ní pri­vá­ty či sex domy ustu­pu­jí do poza­dí a muži pře­stá­va­jí být oblí­be­né. Rovněž i pro­slu­lé uli­ce vět­ších měst, kte­ré se po setmě­ní měni­ly na hlav­ní rajón dám vyko­ná­va­jí­cích nej­star­ší řemes­lo na svě­tě. I sex služ­by se totiž při­způ­so­bi­ly době a dnes vyu­ží­va­jí jako hlav­ní kanál inter­net. A není se čemu divit. Právě pro jejich pre­zen­ta­ci, a také vyhle­dá­vá­ní, je pro­stře­dí onli­ne svě­ta jako stvo­ře­né.

Proč si pla­ce­ný sex s inter­ne­tem tak rozu­mí?

Pro lidi, kte­ří sex nabí­ze­jí jest­li hle­da­jí je to zejmé­na ano­ny­mi­ta, kte­rá je důle­ži­tá. Nikdo totiž nechce, aby se ostat­ní dozvě­dě­li, že dotyč­ný člo­věk sex nabí­zí, pří­pad­ně si za něj pla­tí. A prá­vě inter­net tuto ano­ny­mi­tu nabí­zí. Není šan­ce, že vás někdo uvi­dí v ero­tic­kém salo­nu či na uli­ci. Jednoduše, vše zůstá­vá taj­né a ukry­té jen v komu­ni­ka­ci mezi dvě­ma lid­mi. Výhodou je také poho­dl­nost, pro­to­že sex se dá najít z prá­ce, z domu, jed­no­du­še kde­ko­li se nachá­zí­te. Stejně také pro­stor inter­ne­tu nezná čas, a pro­to je to, v kte­rou hodi­nu se sex řeší, už v rukou dotyč­ných osob. I toto vše při­spí­vá ke stá­le vět­ší­mu pře­su­nu témat kolem sexu a sexu jako tako­vé­ho prá­vě na inter­net. Klidně si tak může­te vybrat hol­ky na sex v Praze nebo hol­ky na sex v Brně z pohod­lí Vašeho domo­va.

Dvě základ­ní mož­nos­ti hle­dá­ní sexu za pení­ze na inter­ne­tu

Při hle­dá­ní sexu za pení­ze na inter­ne­tu exis­tu­jí dva způ­so­by - buď ho hle­dat na sezna­mo­va­cích por­tá­lech, kde tako­vé služ­by nabí­zí ne málo lidí, pří­pad­ně navští­vit výluč­ně na to spe­ci­a­li­zo­va­né strán­ky, kte­ré sou­stře­dí inze­rá­ty „pro­fe­si­o­ná­lů“. A to jak ano­nym­ní, tak i pří­mé s fot­ka­mi, v závis­los­ti, zda dotyč­ná oso­ba nemá pro­blém s pre­zen­to­vá­ním sebe samé. Z hle­dis­ka zacho­vá­ní ano­ny­mi­ty je roz­hod­ně výhod­něj­ší for­mou dru­há mož­nost, pro­to­že při ní se výraz­ně eli­mi­nu­jí rizi­ka. Máte totiž vět­ší jis­to­tu, že na dru­hé stra­ně se nachá­zí přes­ně ta dotyč­ná či dotyč­ný, se kte­rou / kte­rým jste ved­li roz­ho­vor. Rovněž i men­ší rizi­ko momen­tu pře­kva­pe­ní, že se v koneč­ném důsled­ku setká­te s někým, koho jste mož­ná již před tím zna­li. Je však tře­ba hle­dat na por­tá­lech, kte­ré nejsou již na prv­ní pohled pode­zře­lé a vzbu­zu­jí nejis­to­tu.

  • Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte.27. ledna 2021 Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte. Filmový make-up a masky jsou v amerických filmech ty nejlepší. Vybrali jsem 10 neslavnějších filmů, ve kterých pod make-upem a maskou herce vůbec nepoznáte. Hellboy […] Posted in Zajímavosti
  • TOP seriály z produkce Netflixu v roce 202022. ledna 2021 TOP seriály z produkce Netflixu v roce 2020 Rok 2020 nás všechny překvapil, a hlavně zbrzdil a zahnal do našich domovů. Mnoho lidí a firem se potýkalo s ekonomickými problémy a naopak, například velkému zájmu se těšily streamovací […] Posted in Zajímavosti
  • Víte co je to Kratom (Mitragyna Speciosa) ?19. ledna 2021 Víte co je to Kratom (Mitragyna Speciosa) ? Dle mého názoru nejzázračnější strom na naší planetě. Roste už stovky, možná tisíce let v oblasti Indonésie a jejího okolí. Tamní lidé využívají listů tohoto stromu k přípravě […] Posted in Zdraví
  • Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit?11. ledna 2021 Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit? Jak první, co si určitě dámy koupí, je dámská zimní parka s kožíškem, která je opravdu moc hezká. Má odnímatelnou kožešinu s kapucí, je ze stoprocentní bavlny a samozřejmě ji lze prát na […] Posted in Trendy
  • 5 tipů: Jak získat vysněnou práci?10. ledna 2021 5 tipů: Jak získat vysněnou práci? Změna práce občas potká každého z nás. V letošním roce se navíc dá očekávat velký nárůst nezaměstnanosti vzhledem k vývoji situace okolo covidu. Na jedno pracovní místo se tedy bude hlásit […] Posted in Návody
  • Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti?30. listopadu 2020 Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti? Máte pocit, že vás stále častěji škrábe v krku? Do toho máte suchou pokožku, pálí vás oči a nemůžete se zbavit chronické rýmy, opakující se laryngitidy či častých zánětů průdušek? Své […] Posted in Pro ženy
  • Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto!26. listopadu 2020 Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto! Nudíte se? Tak to tedy vážně nemusíte. Vyrobte báječný vánoční dárek, kterým potěšíte každého ve svém okolí. Máte-li chytrý telefon nebo počítač plný pěkných fotek, je to jasné: můžete se […] Posted in Návody
  • Kam uložit fotografie?9. listopadu 2020 Kam uložit fotografie? Pro tuto dobu nejoptimálnější variantou, jak uložit své fotografie, je zálohování do tzv. "cloudu", na internet, kde si fotografové můžou své fotografie bez problémů prohlížet a nesdílet […] Posted in Jak...
  • Rozhovory se známými osobnostmi2. listopadu 2020 Rozhovory se známými osobnostmi Každý z nás během svého života objeví zálibu nebo koníček, který ho bude naplňovat. Ať už to jsou automobily, psaní blogu nebo šití. Rozhodně se nemáte za co stydět. Někoho naopak mohou […] Posted in Zajímavosti
  • Internetové stránky jsou klíčem k úspěšnému podnikání27. října 2020 Internetové stránky jsou klíčem k úspěšnému podnikání V dnešní době se pouští do nějaké formy podnikání stále větší množství lidí. Spousta z nich bohužel velmi brzy neúspěšně skončí. Přitom možná stačilo málo a mohli se i oni zařadit mezi ty, […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,45183 s | počet dotazů: 222 | paměť: 46676 KB. | 26.02.2021 - 16:24:12