Kritiky.cz > Pro ženy > Sex bez orgazmu je jako dort bez ozdoby

Sex bez orgazmu je jako dort bez ozdoby

img a300523 w1731 t1510647501

Je nád­her­ný večer, roman­tic­ká veče­ře, v krbu praská dře­vo a oheň vydá­vá jas a tep­lo. Sklenička dob­ré­ho vína začne odleh­čo­vat vaši mysl a začí­na­jí pra­co­vat hor­mo­ny. Citlivý part­ner ví, že se má cho­pit pří­le­ži­tos­ti, jak pro­žít s vámi ten nej­ro­man­tič­těj­ší večer. Lehké pohla­ze­ní po vla­sech, kdy jeho ruka se spouš­tí po vašem rame­ni a lehce se zasta­vu­je na šíji. Druhá jem­ně načechrá váš účes. A jeho rty se při­tisk­nou k vašim. Vnímáte jeho vůni a netou­ží­te po ničem jiném, než se nechat odnést do ráje. Prožít něco závrat­né­ho a neza­po­me­nu­tel­né­ho.
Ovšem někde se sta­la chy­bič­ka, to co tak krás­ně zača­lo, za chví­li kon­čí. Místo, aby vás dove­dl až do bla­že­né­ho ráje, na kte­rý bude­te dlou­ho vzpo­mí­nat, sex je zakon­čen hlu­bo­kým vzdychá­ním.
pouliční umění
Sex sám o sobě je pří­jem­ný a hez­ký, zvlášť když se mají oba dva rádi a chtě­jí si svý­mi doty­ky pro­je­vit lás­ku jeden k dru­hé­mu. Ale při­znej­me si to, kte­rá žena nechce pro­žít rozkoš, kdy všech­ny zábra­ny jdou stra­nou. Srdce jí buší, cítí se svě­že, žád­né sta­ros­ti, žád­ný stres, mozek pře­stal pra­co­vat a ona plu­je na obláč­ku bla­ha. Cítí se milo­vá­na a napl­ně­na. Ano to je ta tře­šin­ka na dor­tí­ku, kte­rá bohu­žel mnoh­dy chy­bí.

Vyvrcholení se dá u žen ovlivnit

Hlavně sta­tis­ti­ka uvá­dí, že je málo žen, kte­ré si sex uži­jí napl­no. Hlavní pří­či­nou není part­ner, ale bohu­žel žena sama. Moc pře­mýš­lí o sobě, svých pro­blé­mech v prá­ci nebo s dět­mi. Cítí se una­ve­ná a tak k sexu při­stu­pu­je jako k povin­nos­ti, kte­rou musí spl­nit. Leckdy má pro­blém i se vzhle­dem své­ho těla, kdy part­ner urči­tě zachy­tí něja­ký ten špí­ček navíc. A úpl­ně nej­hor­ší je mlčet a své­mu milo­va­né­mu nic neříct a po vyko­na­ném aktu se trá­pit myš­len­kou, že ale­spoň jeden je uspo­ko­je­ný.
láska u zábradlí
Jak zažít doko­na­lé vyvr­cho­le­ní
-          Vnímejte sama sebe, a když ucí­tí­te spouš­těč rozko­še, pošeptej­te to part­ne­ro­vi nebo ho jem­ně naveď­te až do vyvr­cho­le­ní
-          Nevzdávat to, i když se nám neve­de, všech­no chce pra­xi a čas
-          Předehra je moc důle­ži­tá, snaž­te si ji ve vzta­hu vybu­do­vat, bude odmě­nou pro vás oba dva
-          Mluvte se svým part­ne­rem o vašich poci­tech, lás­ka a poro­zu­mě­ní děla­jí divy a konec kon­ců, i správ­ný muž tou­ží po tom, aby vás uspo­ko­jil
-          Vyvrcholení při­chá­zí s tím, komu důvě­řu­je­te, plně se mu vydá­te a nechá­te se jím unést až na vrchol
-          Dokonalý sex pro­hlu­bu­je vaše vzta­hy


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com