Kritiky.cz > Filmové recenze > Sex a Lucía

Sex a Lucía

Lucía je své­rázná dív­ka, kte­rá se zami­lu­je do spi­so­va­te­le Lorenza. Neváhá jej napros­to ote­vře­ně oslo­vit, vyje­vit mu své city a chtít po něm, aby spo­lu žili a aby ji milo­val. Lorenzo je z cizí dív­ky zpr­vu paf, ale po chví­li sou­hla­sí.

Tak začí­ná sil­ný a váš­ni­vý vztah obou hlav­ních hrdi­nů. Do jejich štěs­tí však zasáh­ne Lorenzova (Tristán Ulloa) nedáv­ná milost­ná zku­še­nost, díky níž se dosta­ne do tvůr­čí i osob­ní kri­ze. Za vším sto­jí někdej­ší nezá­vaz­né milo­vá­ní v moři se zce­la cizí dív­kou (Najwa Nimri). To, co zpr­vu vypa­da­lo jako sex na jed­nu noc, na kte­rý oba akté­ři poz­dě­ji vzpo­me­nou jen s úsmě­vem, se sta­ne důvo­dem nesku­teč­ných osu­do­vých pro­ple­ten­ců.

Ve fil­mu se pro­lí­ná něko­lik růz­ných dějů, kte­ré divá­ka udr­ží ve stře­hu. Nejdříve jsme svěd­ky vyvr­cho­le­ní Lorenzovy kri­ze, kte­rá kon­čí jeho odcho­dem od Lucíi (Paz Vega) a násled­nou havá­rií. Pak je divák sezná­men s Lorenzovou roman­tic­kou pří­ho­dou s nezná­mou dív­kou v moři. Až poté se Lucía sezná­mí s Lorenzem a mz postup­ně sle­du­je­me jak se jejich vztah vyví­jí a Lorenzo se začí­ná zaplé­tat do svých fan­ta­zií a pro­blé­mů.

Po nej­vět­ší část pří­bě­hu pak sle­du­je­me Lucíu, jak se sna­ží po domně­lé Lorenzově smr­ti při­jít na to, co ho v posled­ních měsí­cích tak trá­pi­lo a proč jí opus­til. Lucía byla s Lorenzem v posled­ní době totiž v kon­tak­tu jen díky kni­ze, na kte­ré Lorenzo prá­vě pra­co­val, a kte­rou Lucía pota­jí po nocích čet­la. Právě ta odrá­že­la jeho roz­bou­ře­né city. Děj se v této fázi pří­bě­hu ode­hrá­vá na ost­ro­vě, na kte­rém kdy­si Lorenzo strá­vil svou váš­ni­vou noc. Lucía postup­ně odha­lu­je Lorenzovo tajem­ství a spřá­te­lí se dokon­ce s onou nezná­mou dív­kou.

Jak název napo­ví­dá hra­je v tom­to pří­bě­hu důle­ži­tou, ne-li osu­do­vou roli sex, a to mís­ty dosti natu­rál­ně zob­ra­ze­ný. Sex s nezná­mou dív­kou je důvo­dem Lorenzových obtí­ží, pro­ží­vá vel­mi váš­ni­vý vztah s Lucíou, díky sexu dojde k tra­gic­ké neho­dě, kte­rá opět ovliv­ní osu­dy hlav­ních hrdi­nů. Je také prav­da, že před­sta­vi­te­lé všech nej­dů­le­ži­těj­ších postav se na plát­ně obje­ví v růz­né míře a frek­ven­ci nazí. Přesto Sex a Lucía není pri­már­ně něja­ká ero­tic­ká podí­va­ná. Je to dra­ma o lás­ce a mezi­lid­ských vzta­zích, kte­ré je půso­bi­vé už tím, že je ve Španělštině. Šmrnc mu dodá­vá cha­risma­tic­ká Paz Vega, roman­tič­no pak zábě­ry krás­né­ho ost­ro­va, stří­dá­ní sku­teč­nos­ti a fan­ta­zií.

Film dáva­li minu­lý týden v rám­ci Filmového klu­bu na ČT2 a taky ve Slovanském domě v rám­ci ART PALACE. Měl exis­to­vat i na DVD. Doporučuji všem, kte­ří mají rádi ero­ti­kou a tajem­nem oko­ře­ně­né roman­tic­ké pří­běhy...

O filmu:

Rok: 2001
Režie: Julio Medem
Scénář: Julio Medem
Hudba: Alberto Iglesias
V hlav­ních rolích: Paz Vega, Tristán Ulloa, Najwa Nimri
Délka: 128 minut

  • Moje léto lásky29. listopadu 2005 Moje léto lásky Komorní letní příběh dvou zcela rozdílných dívek doplňovaný "výstřelky" spasitelského bratra jedné z nich. Psychologický snímek honosící se různými cenami. Láska sourozenecká i lesbická, […] Posted in Filmové recenze
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Mezinárodní filmový festival Sitges 2018 – První dojmy 3 (Overlord, Freaks,…)16. října 2018 Mezinárodní filmový festival Sitges 2018 – První dojmy 3 (Overlord, Freaks,…) Festival skončil v neděli 14. října, na slavnostním zakončení byli vyhlášeni vítězové (cenu za nejlepší film obdržel Climax režiséra Gaspara Noého) a celému ceremoniálu předcházel koncert […] Posted in Filmové recenze
  • Vaterland, lovecký deník9. srpna 2004 Vaterland, lovecký deník Blíže neurčené místo, v blíže neurčeném čase, skrývá hned několik tajemství točících se kolem lovu kostrounů. Že jste o ničem takovém nikdy dříve neslyšeli? Hlavní postavy v tomto filmu […] Posted in Filmové recenze
  • Mazaný Filip19. prosince 2003 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Filmové recenze
  • Úžasňákovi1. prosince 2004 Úžasňákovi Těžko se přít o tom, kdo že je nejlepším akčním hrdinou. Jistojistě je na prvním místě žebříčku všech dob pan Úžasňák a jeho úžasná rodinka. Jak již bylo mnohokrát řečeno, dobrý […] Posted in Filmové recenze
  • Rozchod!18. září 2006 Rozchod! Lidi se neustále scházejí a rozcházejí. Scházení je krásné, plné nových zážitků. Rozcházení je pak o to horší a proti člověku se staví vše, co udělal či řekl, ať už to myslel […] Posted in Filmové recenze
  • Sin City - město hříchu31. srpna 2005 Sin City - město hříchu Když se před necelými patnácti lety objevil v Americe komiks Sin City, nemohl nikdo tušit, jak stylová bude jeho podoba, která vznikne v roce 2005. V Sin City se protínají tři příběhy […] Posted in Filmové recenze
  • Hranice života25. dubna 2006 Hranice života Pokud rádi hloubáte nad smyslem života a vlastně nad smyslem čehokoliv, rozhodně byste si neměli nechat ujít nový film režiséra Marca Forstera. Patří totiž do skupiny těch filmů, po jehož […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...