Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Severský filmový podzim – Praha, Ostrava, Brno, Choceň, Žamberk

Severský filmový podzim – Praha, Ostrava, Brno, Choceň, Žamberk

SVP
SVP
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

14. – 18. lis­to­pa­du | Praha kino Atlas,15. – 18. lis­to­pa­du | Ostrava, 14. – 29. 11. Choceň, 6. – 9. pro­sin­ce | Brno, 7. – 8. pro­sin­ce | Žamberk,    

Již potře­tí zaví­tá do čes­kých a morav­ských kin SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM. Filmový fes­ti­val s tím­to názvem pořá­dá Severský fil­mo­vý klub, o. s. ve spo­lu­prá­ci s praž­ským kinem Atlas, brněn­ským kinem Art a ost­rav­ským Minikinem. Nově se do pro­jek­tu zapo­jí Kino Máj v Chocni a kino Fidiko v Žamberku.. Festival divá­kům nabíd­ne dva­náct sním­ků, z toho deset fil­mo­vých novi­nek z let 2011 a 2012. Čtyři z těch­to novi­nek pak násled­ně do běž­né čes­ké dis­tri­buce uve­de i spo­leč­nost Film Europe Pictures.

V Praze bude fes­ti­val zahá­jen ve stře­du 14. lis­to­pa­du dvě­ma fil­mo­vý­mi sním­ky o skrý­vá­ní iden­ti­ty a také o ženách v kri­zo­vé situ­a­ci, švéd­ským komor­ním dra­ma­tem Stockholm Östra (2011), reži­sé­ra Simona Kaijsera a dán­ským thrille­rem ID:A (2011), reži­sé­ra Christiana E. Christiansena. Představitelky hlav­ních rolí obou fil­mů mají také jis­té vaz­by k České repub­li­ce. Tuva Novotny, před­sta­vi­tel­ka Idy, má čes­ké koře­ny, v Iben Hjejle, hlav­ní hrdin­ce fil­mu Stockholm Östra, může pak pozor­ný divák poznat Lenku Veselou z reklam České spo­ři­tel­ny.

Ve čtvr­tek 15. lis­to­pa­du budou na pro­gra­mu dvě kome­die, v nichž hlav­ní hrdi­no­vé uni­ka­jí před kru­tou sever­skou rea­li­tou do tep­lých kra­jin. Zatímco hrdi­no­vé island­ské Říše léta (2010) – reži­sé­rem je absol­vent praž­ské FAMU, Grímur Hákonarson, nachá­ze­jí věč­né slun­ce až na onom svě­tě, tak úspěš­ný pro­fes­ní kouč Sven z fil­mu reži­sé­ra Staffana Lindberga Tenkrát na Phuketu (2012), se vydá­vá hle­dat nové výzvy na pro­slu­ně­ný thaj­ský ost­rov. Severské kome­die pře­su­nu­té na slun­ce sto­jí za to vidět.

I pátek 16. lis­to­pa­du bude ve zna­me­ní kome­dií, ten­to­krát nor­ských. Nejprve ve sním­ku Jackpot, (2011) reži­sé­ra Magnuse Martense, se divá­ci dozvě­dí, jaká úska­lí může mít spo­leč­né sáze­ní, zvláš­tě když někte­ří čle­no­vé sáz­kař­ské­ho týmu mají pro­blémy se základ­ní­mi počet­ní­mi úko­ny, jako je děle­ní. Autorem fil­mo­vé před­lo­hy je i u nás zná­mý nor­ský spi­so­va­tel Jo Nesbø. Film Král cur­lin­gu (2011) reži­sé­ra Oleho Endresena nás pak zave­de ledo­vou plo­chu, do pro­stře­dí v našich i nor­ských pod­mín­kách poně­kud exo­tic­ké­ho spor­tu. Příběh Trulse Paulsena a jeho přá­tel bývá občas srov­ná­ván s dnes již kul­tov­ní kome­diíí Big Lebowski.

Sobota 17. lis­to­pa­du pak bude pat­řit dospí­va­jí­cím hrdi­nům a jejich pro­blé­mům, a to pře­de­vším s otci. Norské dra­ma z roku 2006 Synové, reži­sé­ra Erika Richtera Stranda, vyprá­ví o tom, jak snad­no může být zne­u­ži­ta tou­ha po otcov­ské lás­ce a jak toto zne­u­ži­tí může vést k živel­né pomstě. Hlavní hrdi­na sním­ku Synové Norska (2011), reži­sé­ra Jense Liena, by se nao­pak rád vyma­nil z otco­vy milu­jí­cí náru­če, tou­ží po revol­tě, ale jeho vol­no­myš­len­kář­ský otec je napros­to nekri­tic­ky nad­še­ný z kaž­dé­ho jeho vzpur­né­ho počí­ná­ní. Sobotní pro­gram uza­vře švéd­ské, vizu­ál­ně sno­vé, dra­ma reži­sér­ky Elly Lemhagen Královské kle­no­ty (2011).

Filmy posled­ní­ho dne fes­ti­va­lo­vé pře­hlíd­ky, nedě­le 18. lis­to­pa­du, pak spo­ju­je téma Skandinávie za dru­hé svě­to­vé vál­ky a odha­lí nám někte­rá méně zná­má his­to­ric­ká fak­ta. Norské dra­ma z roku 1992 Srdce váleč­ní­ka reži­sé­ra Leidulva Risana sle­du­je kom­pli­ko­va­ný vztah nor­ské ošet­řo­va­tel­ky Ann Mari, její­ho fin­ské­ho man­že­la a němec­ké­ho důstoj­ní­ka. Nedělní pro­gram zakon­čí­me dvě­ma sním­ky, kte­ré uvá­dí­me ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Film Europe Pictures, fil­mem Kříž cti (2012), na Osara nomi­no­va­né­ho reži­sé­ra Petter Næss a fil­mo­vou dra­ma­ti­za­cí romá­nu Marianne Fredriksson Šimon a duby (2011), kte­rý do fil­mo­vé podo­by pře­ved­la reži­sér­ka Lisa Ohlin

V Ostravě se fes­ti­val usku­teč­ní ve dnech 15. – 18. lis­to­pa­du, v Brně pak ve dnech 6. – 9. pro­sin­ce. V obou těch­to měs­tech budou divá­kům nabíd­nu­ty takřka stej­né sním­ky jako v Praze.

S čás­tí pře­hlíd­ky se budou moci sezná­mit také divá­ci ve dvou men­ších měs­tech Pardubického kra­je, v Chocni a Žamberku.

Program v Chocni: 14. 11. Stockholm East, 18. 11. Říše léta, 22. 11. Šimon a duby, 25. 11. Kříž cti,

29. 11. ID: A.

Program v Žamberku – 7. – 8. 12. 2012, Stockholm East, ID:A, Šimon a duby a Kříž cti.

 Snažíme se, aby celá fil­mo­vá pře­hlíd­ka byla poho­dl­ně při­způ­so­be­na i divá­kům, kte­ří nesly­ší. Proto  všech­ny sním­ky budou uve­de­ny s roz­ší­ře­ný­mi a barev­ně upra­ve­ný­mi titul­ky vstříc­ný­mi i tomu­to pub­li­ku.

Těsíme se na Vaši návště­vu.

Severský fil­mo­vý klub je občan­ské sdru­že­ní lidí, kte­ré spo­ju­je zájem o sever­ské fil­my. Naším cílem je jejich zpro­střed­ko­vá­ní čes­kým divá­kům, neboť si mys­lí­me, že sever­ská kine­ma­to­gra­fie je svým způ­so­bem jedi­neč­ná, ale přes­to zde, v porov­ná­ní s kine­ma­to­gra­fií jiných zemí, stá­le poně­kud méně zastou­pe­ná. Naší hlav­ní nápl­ní je rea­li­za­ce něko­li­ka­den­ních fil­mo­vých pře­hlí­dek, ve kte­rých se sna­ží­me o rov­no­měr­né zastou­pe­ní jed­not­li­vých zemí, a záro­veň i žánrů.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,65070 s | počet dotazů: 251 | paměť: 58080 KB. | 10.08.2022 - 13:34:17