Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Severské komediální drama oslavuje feminismus

Severské komediální drama oslavuje feminismus

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Od 8. červ­na se divá­kům Netflixu zpřístup­nil nový sever­ský seri­ál nesou­cí název Mámou bez pří­pra­vy (v ang­lič­ti­ně Baby Fever). Pochází z Dánska, a přes­to­že je v mno­ha ohle­dech typic­ky sever­sky depre­siv­ní, při­ná­ší také hned něko­lik zají­ma­vých kome­di­ál­ních scén.

Toto dra­ma je svým téma­tem – neplod­nos­tí, hle­dá­ním vhod­né­ho part­ne­ra a neu­tě­še­ný­mi bio­lo­gic­ký­mi hodi­na­mi – zamě­ře­no spí­še na ženy než na muže, nicmé­ně pro­blémy v něm uve­de­né se mohou dotý­kat obou pohla­ví.

Nana (Josephine Park) je naděj­ná pohled­ná lékař­ka, spe­ci­a­list­ka na léčbu neplod­nos­ti. Ve svém obo­ru je mimo­řád­ně nada­ná, ve svém vol­ném čase pak ran­dí s růz­ný­mi muži, pře­de­vším těmi mlad­ší­mi, se kte­rý­mi se nechce pří­liš vázat. Nana je takřka doko­na­lou před­sta­vi­tel­kou femi­nis­mu – inte­li­gent­ní, nada­ná, nezá­vis­lá a sebe­vě­do­má žena.

Je neo­hro­že­nou ženou mini­mál­ně do té doby, než jí také dostih­nou pro­blémy týka­jí­cí se mateř­ství. Jednoho dne v prá­ci zjis­tí, že jí ubý­va­jí vajíč­ka, a přes­to­že jí je tepr­ve tři­cet sedm let, blí­ží se Naně meno­pauza. Znamená to, že už za pár měsí­ců nebu­de moct mít děti. S její kama­rád­kou Simone (Olivia Joof Lewerissa), kte­rá stej­ně jako ona pra­cu­je na repro­dukč­ní kli­ni­ce, začnou pře­mí­tat nad poten­ci­o­nál­ní­mi otci, ale Nana všech­ny mož­nos­ti ráz­ně odmít­ne.

Mezitím potká svou vel­kou býva­lou lás­ku Mathiase, kte­rý při­šel daro­vat na kli­ni­ku svo­je sper­ma. Nana ho pova­žu­je za svou život­ní lás­ku a v opi­los­ti se chyt­ne mož­nos­ti mít s ním dítě. Dojde k tomu pří­mo na kli­ni­ce, kde se opi­je se svou kama­rád­kou Simone, kte­rá je nato­lik vyčer­pa­ná, že Nanu požá­dá, aby zamkla sklep, ve kte­rém jsou ucho­vá­na všech­na sper­ma­ta. Kamarádka usne a Nanu napad­ne sebrat Mathiasovo sper­ma. To nako­nec sku­teč­ně udě­lá a oplod­ní se.

Úvodní záplet­ka sama o sobě nabí­zí mno­ho otaz­ní­ků. Nana bude muset vysvět­lit, kdo je otcem její­ho dítě­te a aby toho neby­lo málo, do pro­blé­mů zaple­te také svou kama­rád­ku, kte­rá měla na prá­ci zamknout sklep. To všech­no budou muset vysvě­lit ředi­tel­ce kli­ni­ky Helle (Charlotte Munck) a zaří­dit, aby Simone nevy­ho­di­la. Ztracené sper­ma se totiž pova­žu­je za krá­dež. Do toho vše­ho musí Nana ješ­tě sehnat otce dítě­te. V pode­zře­ní je její mile­nec z pra­co­viš­tě, mla­dý fyzi­o­te­ra­peut, kte­rý je do Nany zami­lo­va­ný. Jenomže Nana by rad­ši Mathiase, kte­rý má však také svo­je vel­ké tajem­ství...

Námět nabí­zí dost kome­di­ál­ních momen­tů, ale ve výsled­ku je ten­to seri­ál pře­de­vším dra­ma­tic­ký, depre­siv­ní a svým způ­so­bem také tem­ný, neboť Naniny pro­blémy jsou v dneš­ní době vel­kým téma­tem, nejed­na žena se v ní tedy může najít. I přes svou nalé­ha­vost dotý­ka­jí­cí se téma­tu neplod­nos­ti u star­ších žen, mohou někte­ré scé­ny půso­bit tro­chu trap­ně nebo při­nejmen­ším úsměv­ně, pro­to je lep­ší si při sle­do­vá­ní Mámy bez pří­pra­vy udr­žet nad­hled.

Seriál mj. nará­ží také na dal­ší typic­ky žen­ské pro­blémy. Jedním z témat, kte­rým se věnu­je, jsou pro­blémy matek-samoživitelek (v seri­á­lu zastu­po­vá­ny Simone) nebo také žen, kte­ré mají lesbic­kou ori­en­ta­ci (zastou­pe­na šéf­kou kli­ni­ky Helle). Muži jsou zde spí­še v popře­dí, také mají své pro­blémy, ale jsou zde žena­mi znač­ně upo­za­ďo­vá­ni.

Přestože má seri­ál něja­ké nedu­hy, pro milov­ní­ky dra­ma­tu jej lze dopo­ru­čit. Mámou bez pří­pra­vy je lid­ský a emo­ci­o­nál­ní, vyprá­ví pří­běh ze živo­ta, navíc při­ná­ší nové téma, kte­ré ješ­tě neby­lo zpra­co­vá­no. Hlavní hereč­ka Josephine Park svou roli zvlád­la výteč­ně, je snad­né uvě­řít jí, že je sku­teč­nou Nanou. Toto kome­di­ál­ní dra­ma s prv­ky roman­ti­ky nabí­zí cel­kem šest epi­zod, kte­ré mají zpra­vi­dla půl­ho­di­ny. Co se dru­hé série týče, zatím neby­la vyvrá­ce­na ani potvr­ze­na.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Případ: Ponorka19. srpna 2022 Případ: Ponorka Vzhledem k tomu, že se jedná o kriminální příběh natočený dle skutečné události, kdy na palubě ponorky šíleného vědce dojde k vraždě a rozčtvrcení těla mladé investigativní švédské […] Posted in TV Recenze
  • Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu19. srpna 2022 Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu Už jen název (tentokrát se překladatelé asi hodně zapotili, ale stojí to za to :)) napovídá, že toto nebude něco, co byste mohli vidět každý den. Borat (asi se nedivíte, že budu používat […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nebezpečná rychlost 2: Zásah19. srpna 2022 Nebezpečná rychlost 2: Zásah Režisér Speed 2 se snaží zopakovat relativní úspěch své "jedničky" z roku 1994 o nepravděpodobném pumovém teroristovi a ještě nepravděpodobnější jízdě autobusem a metrem v L.A. "Dvojka" si […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krvavý diamant19. srpna 2022 Krvavý diamant Je to totiž opravdová pecka! Leonardo DiCaprio, všichni ho znají a každý o něm alespoň jednou slyšel. Z neznámého herce se po megahitu Titanic stal nejznámějším a nejžádanějším hercem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Návrat tří mušketýrů19. srpna 2022 Návrat tří mušketýrů Návrat mušketýrů je filmová adaptace z roku 1989 volně založená na románu Dvacet let poté (1845) od Alexandra Dumase. Po Třech mušketýrech z roku 1973 a Čtyřech mušketýrech z roku 1974 se […] Posted in Speciály
  • "Podezřelá" KVIFF 2022 recenze: Park Chan-wookova elegantní óda na film noir18. srpna 2022 "Podezřelá" KVIFF 2022 recenze: Park Chan-wookova elegantní óda na film noir Hitchcockovské zpracování policejní detektivky Podezřelá, která přijela na letošní Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary poté, co byla uvedena v soutěži v Cannes a Chan-wook Park […] Posted in Filmové recenze
  • Nene (Nope) – Recenze – 60 %18. srpna 2022 Nene (Nope) – Recenze – 60 % První dva filmy režiséra, scenáristy, producenta a bývalého komika Jordana Peela byly výraznými společensky kritickými satirami. Znepokojivý oscarový thriller Uteč (2017) pracoval s motivy […] Posted in Filmové recenze
  • Šimon a Matouš18. srpna 2022 Šimon a Matouš Šimon a Matouš je film z roku 1976, který režíroval Giuliano Carnimeo, ale v titulcích je uveden jako Arthur Pitt. Jedná se o pátý a poslední film dvojice Paul L. Smith a Michael Coby […] Posted in Speciály
  • Denní směna17. srpna 2022 Denní směna Welcome to the Motherfuckin Night Shift! JJ Perry natočil debut snů, nejlepší netflixovský Blockbuster a nejlepší vampire film tak za dekádu minimálně. Náááálož jako Prase! Neskutečnéj […] Posted in Filmové recenze
  • Air Force One17. srpna 2022 Air Force One Copak s Indianou Jonesem, když se dostaví kmetský věk? Stane se prezidentem Spojených států. Američané se potřebují aspoň jednou do roka prostřednictvím filmové tvorby ujistit, že kdyby […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,42435 s | počet dotazů: 256 | paměť: 60078 KB. | 19.08.2022 - 15:32:38