Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Šestý smysl

Šestý smysl

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je to thriller, při kte­rém se Vám bude tajit dech. Napětí ve sty­lu Hitchcocka Vás bude pro­vá­zet v kaž­dém oka­mži­ku. Dr.Malcolm Crowe je špič­ko­vý dět­ský psy­cho­log. Pronásleduje jej však vzpo­mín­ka na chlap­ce, kte­ré­mu nedo­ká­zal pomo­ci. Jednou však potká osmi­le­té­ho Cola Seara. Ten má úpl­ně stej­né pří­zna­ky a úzkost­ný strach, jaký se pro­je­vo­val u Crowova býva­lé­ho paci­en­ta. A tak začne Dr.Crowe dělat vše, co je v jeho silách, aby chlap­ce vylé­čil. První zjiš­tě­ní je šoku­jí­cí: Cola navště­vu­jí pro­ti jeho vůli straš­li­vé pří­zra­ky z říše mrtvých! Tento mra­zi­vý šes­tý smy­sl nako­nec dove­de Dr.Crowa i jeho malé­ho pří­te­le k tajem­ným, záhad­ným a napros­to neče­ka­ným odha­le­ním…Do domu uzná­va­né­ho dět­ské­ho psy­cho­lo­ga Malcolma Crowa vnik­ne roz­ru­še­ný muž s pis­to­lí. Je to Vincent Gray, kte­ré­ho kdy­si Malcolm léčil, ale nedo­ká­zal mu pomo­ci. Zoufalý muž postře­lí Malcolma a pak se zabi­je. O rok poz­dě­ji pra­cu­je Malcolm na pří­pa­du deví­ti­le­té­ho Colea Seara, kte­rý žije se svou roz­ve­de­nou mat­kou Lynn a má podob­nou anamné­zu jako Gray. Je odhod­lán ten­to­krát v léč­bě uspět a chlap­ci pomo­ci. Cole má ve ško­le potí­že s uči­te­li i spo­lu­žá­ky, nedů­vě­řu­je však ani psy­cho­lo­go­vi, kte­rý se s ním mar­ně pokou­ší navá­zat kon­takt. Nejsou ovšem jedi­né potí­že, kte­ré musí řešit. Jeho vztah s man­žel­kou Annou se zřej­mě oci­tl v kri­zi. Žena s ním odmí­tá mlu­vit a když Malcolm při­jde poz­dě na osla­vu jejich výro­čí svat­by, bez jedi­né­ho slo­va ho nechá v restau­ra­ci samot­né­ho.
Navíc se, jak Malcolm náho­dou zjis­tí, začí­ná sbli­žo­vat se svým kole­gou Seanem. Přes osob­ní pro­blémy však psy­cho­log věnu­je veš­ke­rý čas Coleovi a poma­lu se s ním sbli­žu­je. Začíná si vší­mat podiv­nos­tí, kte­ré se kolem chlap­ce dějí. Podivného zábles­ku, kte­rý se obje­vu­je na všech jeho foto­gra­fi­ích, podiv­né­ho nutká­ní vyprá­vět mor­bid­ní pří­běhy více či méně vzdá­le­né minu­los­ti nebo nevy­svět­li­tel­ná zna­lost detai­lů ze živo­ta lidí, kte­ré téměř nezná. Když spo­lu­žá­ci zavřou Colea na půdě, skon­čí potlu­če­ný chla­pec v nemoc­ni­ci. Malcolm ho tu navští­ví. Ve sna­ze, aby se mu Cole víc ote­vřel, vyprá­ví o tom, že měl kdy­si paci­en­ta, kte­ré­mu kdy­si nedo­ká­zal pomo­ci a dou­fal, že když pomů­že jemu, napra­ví tak svůj dáv­ný nezdar. Cole se mu svě­ří se svým tajem­stvím, že všu­de kolem sebe vidí mrt­vé lidí, kte­ří k němu pro­mlou­va­jí. Malcolm se domní­vá, že jde o dušev­ní poru­chu, na kte­rou pomoc psy­cho­lo­ga nesta­čí.
Chlapec však trvá na tom, aby mu Malcolm pomohl a odmí­tá jiné­ho léka­ře. Jeho situ­a­ce se zdá stá­le tíži­věj­ší. Malcolm se poku­sí hle­dat sto­pu v pří­pa­du Vincenta Gray a sku­teč­ně tu obje­ví důkaz, kte­rý ho při­mě­je chlap­ci uvě­řit. Ten se v noci ve svém poko­ji setká s pří­zra­kem mrt­vé dív­ky. Doprovázen Malcolmem vypra­ví se na dru­hý konec měs­ta, kde se v malém dom­ku prá­vě koná smu­teč­ní hos­ti­na po pohřbu malé Kyry. V jejím poko­ji se Cole opět setká s pří­zra­kem, kte­rý mu uká­že ukry­tý kufřík. Cole jej pře­dá pře­kva­pe­né­mu otci mrt­vé dív­ky s tím, že mu dce­ra chce něco říci. Malcolm a Cole pocho­pí, že ducho­vé chtě­jí, aby jim chla­pec pomohl. Potom už ho necha­jí na poko­ji.

So 20. 3. 2004 - Nova 21:30


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82461 s | počet dotazů: 243 | paměť: 58183 KB. | 08.08.2022 - 21:12:42