Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Šestý smysl - Film na 100%

Šestý smysl - Film na 100%

Dělá se vám někdy vza­du na krku husí kůže a cítí­te chlad? - Tak to jsou oni!Šestý smy­sl (The Sixth Sense)

Doktor Malcolm Crowe (Bruce Willis) je vyni­ka­ji­cí dět­ský psy­cho­log, oce­ně­ný vyzna­me­ná­ním sta­ros­ty měs­ta. Žije spo­ko­je­ný, klid­ný, leč hod­ně pra­co­vi­tý život spo­leč­ně se svou ženou Annou. Ale pou­ze do doby, než se do jejich domu vlou­pe Malcolmův býva­lý paci­ent Vincent Gray, kte­ré­mu Malcolm ješ­tě jako dítě­ti nedo­ká­zal pomo­ci. Vincent je psy­chic­ky na dně, nezvlád­ne situ­a­ci a dok­to­ra postře­lí. Sám pak spáchá sebe­vraž­du.
O rok poz­dě­ji se Malcolmovi naskyt­ne pří­le­ži­tost léčit chlap­ce, kte­rý zjev­ně trpí stej­nou dušev­ní poru­chou, jako Vincent Gray. Aby tak napra­vil svou chy­bu, chlap­ce se ujme a sna­ží se ho léčit. Cole Sear (Haley Joel Osment) je však veli­ce tichý a uza­vře­ný do sebe a neje­ví téměř žád­né znám­ky ocho­ty spo­lu­pra­co­vat. Doktoru Malcolmovi je jas­né, že Colea trá­pí něco moc ošk­li­vé­ho, stej­ná věc, kte­rá Vincenta donu­ti­la spáchat sebe­vraž­du.
Až tepr­ve po oprav­du hod­ně dlou­hé době se Malcolmovi poda­ří zís­kat si chlap­co­vu důvě­ru a ten se mu svě­ří se svým tajem­stvím, kte­ré ho tolik trá­pí a kvů­li kte­ré­mu je jeho dušev­ní stav znač­ně ohro­žen. Cole se Malcolmovi svě­ří s tím, že vídá mrt­vé lidi. Ne ve snech, ale nao­pak když je vzhů­ru. Promlouvají k němu, cho­va­jí a tvá­ří se jako živí a vypa­da­jí děsi­vě. Jejich vzhled při­po­mí­ná jejich smrt, jakým způ­so­bem zemře­li (napří­klad mla­dý chla­pec s ránou po výstře­lu z bro­kov­ni­ce na hla­vě, nebo obě­šen­ci v pro­sto­rách ško­ly). Malcolm Coleovi pocho­pi­tel­ně z raci­o­nál­ní­ho hle­dis­ka nevě­ří a obá­vá se nej­hor­ší­ho a sice, že Cole trpí něja­kou váž­nou dušev­ní cho­ro­bou a jeho stav nelze běž­ný­mi meto­da­mi zlep­šit. Crowe chce od pří­pa­du odstou­pit. Poté však nara­zí na jis­té detai­ly z dob, kdy léčil Vincenta Graye a tyto mu potvr­dí, že Cole není blá­zen a pří­běhy s mrt­vý­mi lid­mi si nevy­mýš­lí.
Crowe se tedy roz­hod­ne, že Coleovi pomů­že a spo­leč­ně hle­da­jí způ­sob, jak se těch­to pří­zra­ků pře­stat bát, nebo lépe, odstra­nit je z chlap­co­va živo­ta napo­řád. Nakonec dojdou k závě­ru, že ducho­vé Coleovi nechtě­jí ublí­žit, ani jej vydě­sit, ale že u něj pou­ze hle­da­jí pomoc, že mu chtě­jí něco sdě­lit. Jednoho veče­ra se Coleovi zje­ví mla­dič­ká dív­ka, kte­rá pořád zvra­cí. Na dru­hý den se dok­tor Crowe spo­leč­ně s Colem vyda­jí na pohřeb této mla­dé dív­ky, kde Cole s pomo­cí pří­zra­ku mrt­vé hol­čič­ky najde ukry­tou video­ka­ze­tu se zázna­mem, kde ji její vlast­ní mat­ka otrá­ví. Tak se tedy její otec doví­dá prav­du a duch zemře­lé dív­ky může klid­ně ode­jít.
Tím se Coleův pro­blém řeší. Duchové z jeho živo­ta sice nezmi­zí, ale spo­leč­ně se svým psy­chi­at­rem doká­za­li najít způ­sob, jak se těch­to pří­zra­ků pře­stat bát a nau­čit se jim poro­zu­mět a pomo­ci jim pokoj­ně ode­jít z toho­to svě­ta.
V samot­ném závě­ru fil­mu však dok­tor Malcolm Crowe zjiš­ťu­je ješ­tě jed­nu záhad­nou sku­teč­nost a sice, že on sám je vlast­ně jen jakým­si pří­zra­kem, duchem, kte­rý se vrá­til, aby pomohl jed­no­mu chlap­ci vypo­řá­dat se s pro­blé­mem a tak odči­nit smrt Vincenta Graye. Doktor Malcolm Crowe totiž před rokem na násled­ky ono­ho postře­le­ní zemřel…

Tento vyni­ka­jí­cí film z roku 1999 vás zaujme nejen svým zpra­co­vá­ním, ale také výbor­ným herec­kým obsa­ze­ním v podá­ní mého nej­ob­lí­be­něj­ší­ho her­ce Bruce Willise. Skvělý výkon před­ve­dl rov­něž Haley Joel Osment, kte­rý v tom­to sním­ku před­vá­dí oprav­du parád­ní kus talen­tu. Celý film vás nene­chá ani minu­tu chlad­ný­mi, ani na minu­tu nebu­de­te mít pocit, že se na scé­ně nic nedě­je. Celý děj pro­vá­zí napě­tí a nutí divá­ka pře­mýš­let a být pořád ve stře­hu (stej­ně tak, jako to kdy­si uměl Alfred Hitchcock – mis­tr horro­ru a napě­tí).
Dějová linie nemá chy­bu, herec­ké obsa­ze­ní rov­něž na úrov­ni, ani na oka­mžik se nebu­de­te nudit, chví­li máte strach, chví­li se vám chce pla­kat (napří­klad při dojem­ných scé­nách Colea s jeho mat­kou). Opravdu geni­ál­ní myš­len­ka spo­je­ná s per­fekt­ní kame­rou a stři­hem. Na kon­ci fil­mu, když už máte pocit, že je vše za vámi, nasta­ne neče­ka­né vyús­tě­ní celé­ho pří­bě­hu zjiš­tě­ním, že Malcolm Crowe je vlast­ně také duch a mohl ho vidět a pro­mlou­vat s ním pou­ze Cole (což si uvě­do­mí­te oprav­du až na kon­ci). K tomu­to fil­mu oprav­du nemám žád­né námit­ky a na roz­díl od Scary Movie 3, udě­lu­ji v této recen­zi plný počet bodů.

Hodnocení toho­to fil­mu: 5/5 (výbor­né)

  • LepsiSvet12. června 2012 Lepší svět - 78% Víte, z čeho umíchat  přinejmenším zajímavý švédsko-dánský koktejl? Zkuste tohle: Na straně jedné odloučená manželská dvojice a jejich šikanovaný syn. Na straně druhé vdovec se synem, […] Posted in Filmové recenze
  • IGNAS JONYNAS8. července 2014 IGNAS JONYNAS Narodil se roku 1971 v Litvě, pracoval v divadle, filmu a reklamě jako režisér, scénárista a herec. Absolvoval Uměleckou školu A. Vienožinskise, úspěšně získal bakalářský titul v oboru […] Posted in Profily osob
  • whitedot629. srpna 2002 DEVIL'S ADVOCATE - ĎÁBLŮV ADVOKÁT Označení horror je pro tenhle film hloupě zjednodušující a uchýlil jsem se k němu v hlavičce proto, že mě nic lepšího nenapadlo. Ve filmové databázi (vynikající místo, zvlášť doporučuji) […] Posted in Filmové recenze
  • Staříci - Schmitzer a Mrkvička už jsou taky COOL důchodci25. listopadu 2019 Staříci - Schmitzer a Mrkvička už jsou taky COOL důchodci Bývalý politický vězeň Vlasta si v pozdním věku a připoután na kolečkové křeslo nepřipouští, že by měl rezignovaně vzpomínat na radosti mládí. Spíš než vzpomínky na mladické období má […] Posted in Filmové recenze
  • Nové fotky z drama Cherry.16. ledna 2021 Nové fotky z drama Cherry. Nové fotky z drama Cherry. Posted in Krátké filmové aktuality
  • Gabe Newell se v pořadu The Project vyjádřil, že raději...29. července 2020 Gabe Newell se v pořadu The Project vyjádřil, že raději... Gabe Newell se v pořadu The Project vyjádřil, že raději preferuje Xbox Series X namísto PlayStation 5. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že nová konzole od společnosti Microsoft je prostě […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Marvel Avengers: Battle for Earth (Kinect ready)26. října 2020 Marvel Avengers: Battle for Earth (Kinect ready) V této hře bude ovládat nejslavnější Avengery, které doposud znáte Thora, Iron Mana, Hulka, Kapitána Ameriku a dalších 20  Marvelovských hrdinů, které máte v této hře v nabídce, z nichž […] Posted in Retro games
  • Predátor: Evoluce - SHANGRI LA18. září 2018 Predátor: Evoluce - SHANGRI LA             V PREDÁTOROVI musí Quinn a Pošuci velice rychle vytvořit efektivní bojovou jednotku, která musí zastavit mimozemské lovce. Aby se hercům pomohlo vytvořit mezi postavami […] Posted in Speciály
  • Fifa 1812. září 2017 Fifa 18 Ode dneška lze stahovat Fifa 18 demo pro Xbox One, PS 4 a PC. Podívejte se na první záznam mezi týmy Real Madrid a FC Bayern. https://youtu.be/SwYQ_z2R330 Posted in Novinky ze světa her
  • Anna a král9. října 2003 Anna a král Nádherný příběh na pozadí překrásných reálií Siamu. Osudy učitelky Anny a krále Mongkuta a jejich pohledu na svět. 10.10. TV Nova - 20:30   Anna Leonovensová přijíždí do Siamu na […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,06062 s | počet dotazů: 217 | paměť: 50082 KB. | 12.04.2021 - 22:14:56