Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Sestry z Osvětimi - strhující válečné drama

Sestry z Osvětimi - strhující válečné drama

auschwitz 1 3699077 1280
auschwitz 1 3699077 1280

Baví vás romá­ny z váleč­né doby? Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh dvou sester na poza­dí vál­ky? Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Sestry z Osvětimi, jejíž  autor­kou  je Roxane Van Iperenová, kte­rý je roz­hod­ně veli­ce sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný. 

sestry v osvetimi

Sestry Janny a Lien Brilleslijperovy mají bra­t­ra Jaapa. Narodily se do židov­ské rodi­ny, tudíž si nesou stig­ma pod­řad­né rasy. Děj kni­hy vás pře­ne­se do 2. svě­to­vé vál­ky. Kniha je roz­dě­le­na na tři čás­ti. První část - Válka, dru­há část: Vysoké hnízdo a tře­tí část: Přežití. Všechny čás­ti pojed­ná­va­jí o hrůzách vál­ky, kte­ré musí tato rodi­na sná­šet, o tom, jak se jejich rodi­na roz­dě­lí, dále jak posky­tu­jí azyl dal­ších židov­ských rodi­nách, pros­tě to, co doká­za­la vál­ka zni­čit a jaká zla vlast­ně napácha­la, jak se nacis­ti cho­va­li k lidem. Čtení není oprav­du jed­no­du­ché, jed­not­li­vé pasá­že mís­ty oprav­du až mra­zí v zádech a čte­nář si říká, že už více nemů­že zvlád­nout číst. Úžasná je ocho­ta všech pomá­hat dru­hých, nene­chat je na holič­kách, i když sami nema­jí nic. Z toho bychom si lidé dneš­ní doby měli vzít pří­klad. Ta soudrž­nost, lás­ka. Zajímavá část kni­hy pojed­ná­vá o tom, jak celá rodi­na žila v domě „Vysoké hnízdo“ a to jak drže­li spo­lu, měli se rádi, jak sest­ry šíři­ly zaká­za­né doku­men­ty a tisko­pi­sy. Život v tom­to mís­tě byl pro ně krás­ný. Rodina Brilleslijperových se roz­dě­li­la, obě sest­ry pře­ži­ly, zby­tek skon­čil údaj­ně zply­no­ván. I přes pod­mín­ky jako byl hlad, žízeň, zápach, vši a růz­né dal­ší infekč­ní nemo­ci obě sest­ry neztra­ti­ly nadě­ji žít dál.

Strhující román, krás­ná kni­ha, kte­rá ve mně bude oprav­du dlou­ho dozní­vat. Zpočátku jsem se bála se do této kni­hy pus­tit. Prvotní ostych ale vystří­dal chtíč číst dál a dál. Už jsem pros­tě nemoh­la pře­stat, než jsem tuto kni­hu dočet­la. Od této autor­ky čtu její prv­ní kni­hu a roz­hod­ně věřím, že to nebu­de posled­ní. Způsob její­ho vyprá­vě­ní byl zvlášt­ní, tajem­ný, zau­jal mě. Autorka kni­hy mě nene­cha­la ani na chvi­lič­ku vydech­nout. Některé pasá­že v kni­ze byly hod­ně sil­né a muse­la jsem nad nimi dlou­ho pře­mýš­let. Kniha Sestry v Osvětimi není kla­sic­ký román. Najdete zde hod­ně postav, mno­ho dějo­vých linek, ve kte­rých se může­te ztrá­cet a pře­mýš­let, jak to tedy bylo.

Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je roz­hod­ně pozi­tiv­ní. Kniha má 384 stran, je roz­dě­le­na na tři čás­ti, zakon­če­na bib­li­o­gra­fií a map­ka­mi. Na titul­ní obál­ce kni­hy je dům v lese s odlé­ta­jí­cí­mi ptá­ky.

Román bych dopo­ru­či­la všem, co se zají­ma­jí o his­to­rii Německa nebo si chtě­jí pře­číst zají­ma­vou kni­hu z obdo­bí vál­ky.

Kniha byla sepsá­na pod­le sku­teč­né­ho pří­bě­hu dvou sester. Autorka sama v domě „Vysoké hnízdo “ žila a zkou­ma­la his­to­rii, hle­da­la v archí­vech, jak to všech­no vlast­ně bylo. Po šes­ti letech pát­rá­ní tato kni­ha spat­ři­la svět­lo svě­ta.

Pravdivý pří­běh rodi­ny, kte­rá posky­to­va­la úkryt židov­ských uprch­lí­kům v samém srd­ci nacis­tic­ké­ho úze­mí.

Ukázka z kni­hy:

„Byli jsme smut­ní, una­ve­ní, byla nám zima, muse­li jsme vydr­žet něko­lik dní bez jíd­la, omdlé­va­li jsme - ani jsme si neby­li jis­tí, jest­li máme hlad nebo ne, pro­to­že to pře­jde, nevím, jest­li jste někdy...Vy to naštěs­tí nikdy neza­ži­je­te, pane­bo­že, pro­sím, ať to nikdy neza­ži­je­te.“

Janny Brandesová - Brilleslijperová.

Několik slov o autor­ce:

Roxane Van Iperenová je nizo­zem­ská práv­nič­ka, spi­so­va­tel­ka a novi­nář­ka. Píše mimo jiné pro Vrij Nederland, Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad, Het Parool a De Morgen. V roce 2016 byla kore­spon­dent­kou v Brazílii pro De Correspondent. Její vyprá­vě­ní o dvou sestrách má zají­ma­vé poza­dí - autor­ka se v roce 2012 do vily t Hooge Nest nastě­ho­va­la a poslé­ze zjis­ti­la, že tudy pro­šla his­to­rie. Po šes­ti letech důklad­né­ho výzku­mu spat­ři­la svět­lo svě­ta tato kni­ha, za niž v roce 2019 obdr­že­la cenu časo­pi­su Opzij.

  • Autor: Roxane Van Iperenová
  • Žánr: lite­ra­tu­ra fak­tu, živo­to­pi­sy
  • Vydáno: 2021, Brána,  Euromedia, Praha
  • Počet stran: 384
  • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-242-7197-2

  • Foto: Lenka Štveráčková & Euromedia Group - Knižní klub
  • Náhledová fot­ka od Peter TóthPixabay

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,03102 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55921 KB. | 22.05.2022 - 22:18:48