Kritiky.cz > Recenze knih > Sestav si lidské tělo

Sestav si lidské tělo

Sestav

Věděli jste, že buň­ka žalu­deč­ní sliz­ni­ce žije jen 36 hodin? Že více než polo­vi­na kos­tí v lid­ském těle se nachá­zí na rukou a nohou? Že kos­ter­ní sva­ly tvo­ří bez­má­la polo­vi­nu těles­né hmot­nos­ti? Že srd­ce se stáh­ne asi 100 000 za den? Že dospě­lý vdech­ne a vydech­ne asi 20 000 za den?  Že bílá zub­ní sklo­vi­na je nej­tvrd­ší lát­kou v těle? Že led­vi­ny spo­tře­bu­jí 25 % ener­gie a že kůže je nej­těž­ší orgán těla? Kniha Sestav si lid­ské tělo je sice urče­ná pri­már­ně dětem, infor­ma­ce v ní obsa­že­né pře­kva­pí nejed­no­ho dospě­lé­ho. Ukazují lid­ské tělo v sou­vis­los­tech a zají­ma­vos­tech, na kte­ré při běž­né škol­ní výu­ce nezbý­vá čas.

Kniha má dvě čás­ti – výkla­do­vou s tex­ty a obráz­ky a ke sklá­dá­ní urče­ný 3 D model kost­ry včet­ně všech vnitř­ních orgá­nů.

Výkladová část je barev­ně vel­mi pou­ta­vá. Rozdělena je do kapi­tol Lidské tělo, Stavební kame­ny, Kostra, Svalová síla, Tlukoucí srd­ce, Dech živo­ta, Palivo pro tělo, Odstraňování odpa­dů, Vnější bari­é­ra, Vnitřní obra­na, Řídící sys­tém, Vnímání svě­ta a Nový život. Tato posled­ní kapi­to­la dětem sro­zu­mi­tel­ně „tech­nic­ky“ vysvět­lí, že klu­ky neno­sí čáp a hol­ky vrá­na: „Proces vzni­ku nové­ho lid­ské­ho živo­ta nazý­vá­me repro­duk­cí. Člověk může mít děti od puber­ty, tedy jakmi­le dosáh­ne tee­nage­rov­ské­ho věku. V muž­ském repro­dukč­ním sys­té­mu vzni­ka­jí buň­ky, jimž říká­me sper­mie. Ženský repro­dukč­ní sys­tém pro­du­ku­je vajíč­ka. Když se sper­mie a vajíč­ko set­ka­jí, vzni­ká oplod­ně­né vajíč­ko.  Dělí se a vyví­jí v žen­ském repro­dukč­ním sys­té­mu v novou lid­skou bytost. Přibližně devět měsí­ců po setká­ní sper­mie a vajíč­ka se naro­dí mimin­ko. Tato kapi­to­la dětem také jem­ně nazna­čí, že kaž­dý lid­ský život má něko­lik fází: „Všichni lidé v živo­tě pro­chá­ze­jí fáze­mi růstu a stár­nu­tí. Po naro­ze­ní dítě rych­le ros­te. Učí se lézt a cho­dit, ve dru­hém roce začí­ná mlu­vit. Na sklon­ku dět­ství umí chla­pec či děv­če běhat, ská­kat, mlu­vit a číst. Během dospí­vá­ní se opět tělo rych­le vyví­jí a z dítě­te se stá­vá dospě­lý člo­věk. Dvacátníci a tři­cát­ní­ci jsou již hoto­ví lidé, kte­ří se mohou stát rodi­či. V poz­děj­ším věku vyka­zu­jí dospě­lí znám­ky stár­nu­tí. Kůže je vrás­či­tá, tělo při chůzi shr­be­né, vla­sy ten­čí a šedi­vé.“
Na kon­ci výkla­do­vé čás­ti kni­hy nalez­ne­te rejstřík, umož­ňu­jí­cí dobrou ori­en­ta­ci.
Součástí kni­hy je 76 cen­ti­me­t­rů vyso­ký model lid­ské kost­ry. Dílky sta­čí z pev­né­ho kar­to­nu vylá­mat a spo­jit tam, kde je to nazna­če­né, a to bez potře­by nůžek a lepi­dla. Přímo na kostře si děti mohou zopa­ko­vat poznatky, kte­ré se dozvě­dě­ly ve výkla­do­vé čás­ti kni­hy. Model je zda­ři­lý a cel­kem rea­lis­tic­ký.

 • Sestav si lid­ské tělo
 • Autor pře­kla­du z ang­lic­ké­ho ori­gi­ná­lu Build The Human Body: Kateřina Orlová
 • Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Nakladatelství: Albatros Media a.s.
 • Počet stran: 32
 • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 399 Kč.

 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Janina Černá: Cukrfree23. prosince 2016 Janina Černá: Cukrfree Bez cukru si život asi těžko dokážeme představit. Teď během vánočního období je nepostradatelnou ingrediencí do cukroví, teplých nápojů na zahřátí, dortů, kokosek, vanilkových rohlíčků a […] Posted in Recenze knih
 • Štěpán Berka: Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2 řídící prvky14. března 2017 Štěpán Berka: Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2 řídící prvky Zdravím, po kratší pauze se zase vracím k vám s další recenzí na knihu. Dnes se podíváme na knížku která je spíše zaměřena pro technicky zdatnější osoby, konkrétně zdatné v oblasti […] Posted in Recenze knih
 • Valentýnské prokletí15. června 2018 Valentýnské prokletí Perla Linfordová a její tři kamarádi se narodili na Valentýna. Je to zvláštní, ale všichni dokáží dělat neobvyklé věci. Na jedné party se jim stává velmi zvláštní věc, potkávají černého […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • Čtení není žádná nuda – náměty k rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti ze čtení31. října 2018 Čtení není žádná nuda – náměty k rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti ze čtení Na trhu je nepřeberné množství knih s tématikou čtenářství a předčtenářské gramotnosti či čtenářských klubů. Mnohdy je to „suchá“ teorie. Autorka knihy Čtení není žádná nuda Olga Černá mě […] Posted in Recenze knih
 • Na hranice nikdy více20. srpna 2019 Na hranice nikdy více Michal Kunc vystudoval vojenskou medicínu. Když dostudoval, počítal s tím, že bude léčit hlavně vojáky, to ano... ale pořád by šlo o léčení. To bychom ale nemohli být v Československu 70. […] Posted in Recenze knih
 • 100 nejznámějších pohádek pro unavené rodiče podruhé25. října 2017 100 nejznámějších pohádek pro unavené rodiče podruhé Když v loňském roce vydal Albatros knihu 100 nejznámějších pohádek pro unavené rodiče (oranžová obálka), z pultů knihkupectví mizela a stala se záchranou nejednoho rodiče. Ti ne snad, že […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...