Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Sestav si lidské tělo

Sestav si lidské tělo

Sestav

Věděli jste, že buň­ka žalu­deč­ní sliz­ni­ce žije jen 36 hodin? Že více než polo­vi­na kos­tí v lid­ském těle se nachá­zí na rukou a nohou? Že kos­ter­ní sva­ly tvo­ří bez­má­la polo­vi­nu těles­né hmot­nos­ti? Že srd­ce se stáh­ne asi 100 000 za den? Že dospě­lý vdech­ne a vydech­ne asi 20 000 za den?  Že bílá zub­ní sklo­vi­na je nej­tvrd­ší lát­kou v těle? Že led­vi­ny spo­tře­bu­jí 25 % ener­gie a že kůže je nej­těž­ší orgán těla? Kniha Sestav si lid­ské tělo je sice urče­ná pri­már­ně dětem, infor­ma­ce v ní obsa­že­né pře­kva­pí nejed­no­ho dospě­lé­ho. Ukazují lid­ské tělo v sou­vis­los­tech a zají­ma­vos­tech, na kte­ré při běž­né škol­ní výu­ce nezbý­vá čas.

Kniha má dvě čás­ti – výkla­do­vou s tex­ty a obráz­ky a ke sklá­dá­ní urče­ný 3 D model kost­ry včet­ně všech vnitř­ních orgá­nů.

Výkladová část je barev­ně vel­mi pou­ta­vá. Rozdělena je do kapi­tol Lidské tělo, Stavební kame­ny, Kostra, Svalová síla, Tlukoucí srd­ce, Dech živo­ta, Palivo pro tělo, Odstraňování odpa­dů, Vnější bari­é­ra, Vnitřní obra­na, Řídící sys­tém, Vnímání svě­ta a Nový život. Tato posled­ní kapi­to­la dětem sro­zu­mi­tel­ně „tech­nic­ky“ vysvět­lí, že klu­ky neno­sí čáp a hol­ky vrá­na: „Proces vzni­ku nové­ho lid­ské­ho živo­ta nazý­vá­me repro­duk­cí. Člověk může mít děti od puber­ty, tedy jakmi­le dosáh­ne tee­nage­rov­ské­ho věku. V muž­ském repro­dukč­ním sys­té­mu vzni­ka­jí buň­ky, jimž říká­me sper­mie. Ženský repro­dukč­ní sys­tém pro­du­ku­je vajíč­ka. Když se sper­mie a vajíč­ko set­ka­jí, vzni­ká oplod­ně­né vajíč­ko.  Dělí se a vyví­jí v žen­ském repro­dukč­ním sys­té­mu v novou lid­skou bytost. Přibližně devět měsí­ců po setká­ní sper­mie a vajíč­ka se naro­dí mimin­ko. Tato kapi­to­la dětem také jem­ně nazna­čí, že kaž­dý lid­ský život má něko­lik fází: „Všichni lidé v živo­tě pro­chá­ze­jí fáze­mi růstu a stár­nu­tí. Po naro­ze­ní dítě rych­le ros­te. Učí se lézt a cho­dit, ve dru­hém roce začí­ná mlu­vit. Na sklon­ku dět­ství umí chla­pec či děv­če běhat, ská­kat, mlu­vit a číst. Během dospí­vá­ní se opět tělo rych­le vyví­jí a z dítě­te se stá­vá dospě­lý člo­věk. Dvacátníci a tři­cát­ní­ci jsou již hoto­ví lidé, kte­ří se mohou stát rodi­či. V poz­děj­ším věku vyka­zu­jí dospě­lí znám­ky stár­nu­tí. Kůže je vrás­či­tá, tělo při chůzi shr­be­né, vla­sy ten­čí a šedi­vé.“
Na kon­ci výkla­do­vé čás­ti kni­hy nalez­ne­te rejstřík, umož­ňu­jí­cí dobrou ori­en­ta­ci.
Součástí kni­hy je 76 cen­ti­me­t­rů vyso­ký model lid­ské kost­ry. Dílky sta­čí z pev­né­ho kar­to­nu vylá­mat a spo­jit tam, kde je to nazna­če­né, a to bez potře­by nůžek a lepi­dla. Přímo na kostře si děti mohou zopa­ko­vat poznatky, kte­ré se dozvě­dě­ly ve výkla­do­vé čás­ti kni­hy. Model je zda­ři­lý a cel­kem rea­lis­tic­ký.

  • Sestav si lid­ské tělo
  • Autor pře­kla­du z ang­lic­ké­ho ori­gi­ná­lu Build The Human Body: Kateřina Orlová
  • Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Nakladatelství: Albatros Media a.s.
  • Počet stran: 32
  • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 399 Kč.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,60018 s | počet dotazů: 230 | paměť: 51627 KB. | 24.10.2021 - 20:18:02