Šest krát dva - kniha

9788020445759 1 Sest krat dve

Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvlášt­ní dopis. Pisatelkou byla jis­tá žena, kte­rá už se dva měsí­ce potý­ka­la se zvlášt­ní­mu zvu­ky u sebe doma. Připadalo jí to, jako­by byl někdo uvnitř zdi. Dokonce byla pře­svěd­če­ná že auto­rem zvu­ků nemů­že být člo­věk. Zavolala sice poli­cej­ní hlíd­ku, ale taj í pova­žo­va­la spí­še za hys­ter­ku. Dokonce jí řek­li, že to bude tesa­řík. Pisatelka do té doby nevě­dě­la, co to vůbec tesa­řík je - no dnes už to ví. Navíc sly­še­la, jak oba v autě pro­puk­li v hurón­ský řehot. Smáli se totiž vlast­ní­mu vti­pu o tesa­ří­ko­vi. Ovšem pisa­tel­ce to roz­hod­ně směš­né neby­lo ani tro­chu.

Bydlela na samo­tě, mno­ho lidí k ní obvykle neza­ví­ta­lo. Zato se de hoj­ně vysky­to­va­la zví­řa­ta. Samozřejmě ji napadlo, jest­li to není tře­ba sob či los, kte­ří by jí ryli v jejich záhon­cích, ale to se uká­za­lo jako nesmy­sl. Byla pře­svěd­če­ná, a to ská­lo­pev­ně. že ji někdo sle­du­je. Dopis napsa­la na stro­ji, což je také poměr­ně zvlášt­ní na dneš­ní dobu, kdy kaž­dý pou­ží­vá elek­tro­nic­kou poš­tu nebo­li email. Pisatelka však s inter­ne­tem skon­či­la v oka­mži­ku, kdy se dozvě­dě­la o NSA - nebo­li o afé­ře, jejíž akté­rem byl Edward Snowden. S inter­ne­tem to však neby­lo až tako­vé. K jeho pro­hlí­že­ní pou­ží­va­la tablet, pro­to­že se dosta­vi­li absti­nenč­ní pří­zna­ky z důvo­du prá­vě toho nepo­u­ží­vá­ní.

I během psa­ní ty zvu­ky sly­še­la, ale šíle­ně se obá­va­la vzhléd­nout od dopi­su. Nicméně sly­ší ty zvu­ky jako­by ze skle­pa, kte­rý však už nepo­u­ží­va­la něko­lik let. Když se odhod­la­la vzhléd­nout od dopi­su a oto­či­la se smě­rem ke skle­pu, zha­sl pla­mí­nek svíč­ky. Ve čtvr­tek dva­nác­té­ho lis­to­pa­du byl Sam Berger doma, ale chtěl odtam­tud pryč - to byl jeho jedi­ný cíl - dostat se ven. Proklouzl do kuchy­ně, kde para­dox­ně ješ­tě nikdy nebyl. Personál, kte­rý měl kuchy­ni na sta­ros­ti, už při­pra­vil odpo­led­ní sva­či­nu. Oblékl se a co nej­ti­še­ji ote­vřel dve­ře a utí­kal pryč odtud.

Dostal se až na tera­su. Sám se divil tomu, že sem tre­fil a došlo mu, že tam už někdy musel být, pro­to­že kou­řil a na zemi se vále­lo množ­ství ciga­re­to­vých nedo­pal­ků. Skočil z tera­sy na zem, respek­ti­ve na vrst­vu sně­hu, kte­rá se tam nachá­ze­la. Zapadl do více než met­ro­vé závě­je, měl plnou pusu sně­hu, až sko­ro nemohl dýchat, ale neza­sta­vi­lo ho to a prchal pryč. Běžel tak dlou­ho, až v dáli uvi­děl sil­ni­ci. Když době­hl, viděl při­bli­žu­jí­cí se auto­bus. Divoce mával, aby zpo­ma­lil, ale auto­bus nezpo­ma­lil ani neza­sta­vil. Bohužel ho navíc dostih­li dva rame­na­tí muži, z nichž jeden ho ude­řil tak, až skon­čil v bez­vě­do­mí.

Více na Kritiky.cz
Vstávání 2 ...
Anděl Páně 2 - Z deníčku produkce Pohádka Anděl Páně 2 je zasazena do zimního období, jemuž se vzhledem k charakteru letošní ...
Mafia „Nějakou dobu jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít.“ Tommy Angelo o Donu Salierim...
Králíček Jojo (Jojo Rabbit) – Recenze – 60% Hlavním hrdinou americké komedie Králíček Jojo, odehrávající se ke konci druhé světové v...
Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 % Je rok 1989 a v Evropě právě probíhá studená válka, kde na jedné straně stojí Sovětský ...

Sam se zvol­na začal pro­bou­zet a sly­šel pro něj dost zvlášt­ní hovor. Mimo toho viděl kolem sebe bílo a pod­le hovo­ru nepo­zná­val vůbec kde je. Byl v nemoc­ni­ci a oslo­vil ho jeden z léka­řů s tím, jest­li ho pozná­vá. Sam zavr­těl hla­vou, že ne. Nicméně dok­tor to pře­šel a začal se vyptá­vat, proč se sna­žil zadr­žet jedou­cí auto­bus a navíc lékař nemohl pocho­pit, kde při­šel k těm pohmož­dě­ni­nám v obli­če­ji. Sam se jenom ušklí­bl, pro­to­že on moc dob­ře věděl. Doktor se ho vyptá­val, co je za den, to nedo­ká­zal říci, naštěs­tí jmé­no si pama­to­val - to si lékař odde­chl.

Tato kni­ha není můj šálek kávy. Podle mého názo­ru je tam semle­té páté přes devá­té, tak to na mě půso­bí, ale kdo má rád sever­ské kri­mi romá­ny, tak se mu to líbit bude. Má 336 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 264 Kč zde.

 • Autor: Arne Dahl
 • Žánr: thriller
 • Nakladatelství: Mladá Fronta
 • Datum vydá­ní:2017


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Skryté okno - kniha23. února 2018 Skryté okno - kniha Za poslední týdny nová nájemnice prožila hodně zvláštních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na silnici, kde jezdila auta hned poté i na hvězdy. Zvuky venkovní kulisy už vlastně ani […]
 • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […]
 • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […]
 • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […]
 • Josefína a bytosti - kniha5. srpna 2017 Josefína a bytosti - kniha Josefína Slámová na první pohled vypadá jako normální patnáctiletá holka. Chodí do školy, do deváté třídy, takže je jí patnáct let. Její rodiče – fyzikářka a chemik, z ní chtějí mít to […]
 • Sexy farmář - kniha19. února 2018 Sexy farmář - kniha Roxie Callahanová pochází sice z malinkého městečka, ale už roky žije v Hollywoodu, kde vaří pro ty nejzhýčkanější paničky, které tu vůbec jsou. Zrovna vařila pro jednu z nich - Mitzi St. […]
 • Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha12. srpna 2017 Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha Poli je losí holka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mláďata a také sourozenci. Momentálně jsou doma pouze s maminkou, jejich tatínek se musel vydat hledat nové místo k bydlení z jistého […]
 • Malý princ - Malý princ a Hadova planeta16. července 2017 Malý princ - Malý princ a Hadova planeta Malý princ se i s Liškou vrátil z další výpravy, kde musel čelit dalším překážkám, které mu připravil Had, ale vymotali se z toho a Malý princ poslal své milované Růži o tom všem dopis. […]
 • Jane Corryová - Manželova žena7. srpna 2017 Jane Corryová - Manželova žena Když se mladá advokátka Lily provdá za Eda, je odhodlána nechat minulost za sebou a začít odznova. Pak ale začne pracovat na svém prvním připadu vraždy a seznámí se s Joem, odsouzeným […]
 • Kouzla vzhůru nohama - kniha28. července 2017 Kouzla vzhůru nohama - kniha Nory je už větší děvče, které má na první pohled vcelku normální rodina – ona, její starší sourozenci – sestra Dalia a bratr Hawthorn. K tomu je třeba připočítat tatínka, ředitele školy, […]