Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Seriály > Seriály TV Nova – Ulice

Seriály TV Nova – Ulice

Seriály TV Nova – Ulice

17.October.2007 Seriály | Autor: Dagmar Málková

563 dílů, cca 14 000 minut, to je zhru­ba 140 celo­ve­čer­ních fil­mů, sle­do­va­nost asi 1 100 000 divá­ků. Stále nás to baví? Pamatujeme si ješ­tě vůbec ty počá­teč­ní pro­blémy, při nichž seri­ál začí­nal? Na tyhle otáz­ky by mi mož­ná byli schop­ni odpo­vě­dět jen ti nej­vět­ší seri­á­lo­ví mani­a­ci.
Jak se zdá, TV Nova stá­le sází na prin­cip lev­ných neko­neč­ných seri­á­lů, kte­rých je na obra­zov­ce čím dál víc. Snad v počát­ku byl ten­to seri­ál ale­spoň troš­ku smys­lu­pl­ný, a dalo se na něj dívat, ovšem postu­pem času poma­lu ztrá­cí běž­ný divák ori­en­ta­ci v ději.
Přijde mi líto, že před­tím poměr­ně úspěš­ní her­ci (Tereza Brodská, Tomáš Hanák..) se necha­li pro­dat do toho­to seri­á­lu s pod­stat­ně niž­ší úrov­ní, než ve fil­mech, ve kte­rých hrá­li před­tím, za cenu momen­tál­ní avšak pomí­ji­vé slá­vy. Příběh s poměr­ně leh­kou záplet­kou se vše­li­jak zamo­tá­vá a pro­ta­hu­je, až je v koneč­né podo­bě do seri­á­lu zaple­te­no tolik lidí, že není v lid­ských mož­nos­tech se ori­en­to­vat jak v posta­vách, tak i v ději, jak už bylo výše zmí­ně­no. Co se týče herec­kých výko­nů, ty jsou ve vět­ši­ně pří­pa­dů prů­měr­né až pod­prů­měr­né, stej­ně tak jako nesmy­sl­ně zamo­ta­ný scé­nář.
Ovšem najdou se pocho­pi­tel­ně i vyjím­ky. Výhodou seri­á­lu je to, že dává mož­nost se pro­sa­dit začí­na­jí­cím mla­dým talen­tům, kte­ří se pak mohou pod­le kva­li­ty jejich herec­ké­ho výko­nu uchá­zet i o pod­stat­ně slo­ži­těj­ší role. Ale abych se neob­ra­ce­la pou­ze na tu špat­nou strán­ku, ten­to seri­ál je jed­nou z vari­ant co dělat, když ven­ku prší a vám se do niče­ho chro­nic­ky nechce. Dá se na něj dívat i přes­to, že jste nevi­dě­li posled­ních tři­cet dílů, pro­to­že Vás vždyc­ky něco více či méně zaujme. Jako skvě­lý nápad pova­žu­ji i pro­po­je­ní obdo­bí reál­né­ho a seri­á­lo­vé­ho, tak­že máme napří­klad mož­nost v den sv. Mikuláše sle­do­vat efekt­ní miku­láš­skou nadíl­ku. Stejně tak chvá­lím při­blí­že­ní soci­ál­ních roz­dí­lů a to z hle­dis­ka např. výkon­né ředi­tel­ky výrob­ny hra­ček, nebo z hle­dis­ka ukra­jin­ských sou­ro­zen­ců hle­da­jí­cích v ČR prá­ci. Inu rela­tiv­ně oby­čej­né pří­běhy lidí z rela­tiv­ně oby­čej­né uli­ce:)
Verdikt: Jak se zdá, tvůr­ci seri­á­lu nějak nepo­čí­ta­jí s kon­cem.. Takže se nám mož­ná sta­ne něco podob­né­ho jako v Americe, kde už pade­sát let běží jeden seri­ál a vět­ši­na her­ců je již „pod maceš­ka­mi“. Snad je tato pro­gnó­za jen moje noč­ní můra, ale roz­hod­ně se zatím na ten­to seri­ál dá dívat a chá­pu, že má své fanouš­ky i odpůr­ce. Každopádně je to dob­rý způ­sob, jak zabít čas před tele­viz­ní­mi novi­na­mi:)
Hodnocení: 2/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „80ec54“:

/* */

Počet komen­tá­řů: 11

Slávek Anlauf napsal dne 17. October 2007 , 11.24

Tolik lidí se na to dívá, jo? Jak můžou, bože! To už je stej­ný, jak s Ordinací v růžo­vé zahra­dě.:(

superman26 napsal dne 17. October 2007 , 12.16

vyho­da tehle seri­a­lu je ze kdyz 50 dilu omi­lem pro­svih­nes tak jsi stej­ne prak­tic­ky o nic nepri­sel Nicmene musim uznat ze Amerika posled­ni dobou vyda­va cim dal tim lep­si seri­a­ly at uz je to How i met your mother, Black Donnellys, October road ci Dead like me..kdyby u nas beze­li tako­vy­hle seri­a­ly tak bych tu sle­do­va­nost cha­pal, ale takhle nevim co na tom ty lidi videj Ale za pred­po­kla­du ze mas doma jenom Televizi a nic vic a kto­mu jes­te jako na poto­ru chy­tas jenom jeden pro­gram, je tenhle druh seri­a­lu asi furt lep­si nez jenom tak kou­kat do zdi. Cili u tak­to posti­ze­nych lidi to cha­pu a vy ostat­ni se sty­d­te, meli by jste se nad sebou zamys­let. Protoze dokud si tele­vi­ze bude mys­let ze nas tako­vy seri­a­ly bavej, tak je bohu­zel bude furt vysi­lat stej­ne jako ty trap­ny rea­li­ty sou typu vygumovany..ehm teda vyvo­le­ny

Slávek Anlauf napsal dne 17. October 2007 , 18.54

Fuj, ješ­tě sem tahej Vyvolený…:D

Reiniš napsal dne 17. October 2007 , 19.12

Zas tak hroz­ný to není…Rozhodně lep­ší než OVZ nebo VKV!!

superman26 napsal dne 17. October 2007 , 20.37

Lepsi zusta­nou No kazdo­pad­ne kdyz uz zapnout neja­kej serial na nove tak dok­to­ra House, ten je mi blizkej svym cho­va­nim. Doufam ze budu jed­nou taky tak sym­pa­tic­kej

Jan Slezáček napsal dne 17. October 2007 , 21.58

Nesnášim seri­á­ly na nově…A když se mi už něja­ký líbí,tak z 30 minut díky rekla­mám udě­laj 40 minut…Je to utr­pe­ní na to koukat…A k těm vyvoleným…No na tom je přes­ně vidět jak pokles­lá zába­va vlád­ne komerč­ní televizi…Njn oni ty čtr­náct­ky vždyc­ky pošlou tu SMS aby postou­pil ňákej pěk­nej hoch….Je to jako se super star…laděný na mla­dý publikum…Dospělého člo­vě­ka pár poska­ku­jí­cích a pořvá­va­jí­cích lidi­ček před kame­rou už neo­slo­ví:-)

Dagmar Málková napsal dne 17. October 2007 , 22.06

No jak vidím, jsou tady bouř­li­vé ohla­sy na tyto „slav­né seri­á­ly” tak­že jest­li někdy bude hod­ně špat­ná nála­da, tak sem mož­ná při­da­jí i Ordinaci, Pojišťovnu atd…:D

thjuks napsal dne 18. October 2007 , 19.05

kdo se kou­ká na tele­viz­ní novi­ny? :-! :-!

Jiři Tvrdoň napsal dne 18. October 2007 , 21.39

Ordinace a Pojišťovna??Fuuuuj tyhle seri­ly nemu­žu ani citit natoš vidět:-D…. ale rad si pře­čtu vaši dal­ši kri­tic­kou recenzi….vaš styl psa­ni se mi vel­mi libi!!:-)

Slávek Anlauf napsal dne 18. October 2007 , 23.10

Přesně, taky se mi z těhle “seri­á­lů” dělá špat­ně. Autorka bude mít urči­tě radost.:)
PS: Dagmar, seš suchá!

Dagmar Málková napsal dne 19. October 2007 , 14.26

No pocho­pi­tel­ně, že jako autor­ka mám radost:D, za to jsem dosud nepo­cho­pi­la výraz „seš suchá” dou­fám, že v této frá­zi nejsou obsa­že­ny něja­ké vul­gár­ní a pohor­šu­jí­cí dvoj­smys­ly, kte­ré bych si moh­la nějak špat­ně vyložit:D:D
P.S. Slávku, seš vysuchý:-D

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61661 s | počet dotazů: 224 | paměť: 54223 KB. | 28.01.2022 - 14:33:00