Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > SeriálMy Name Is Earl

SeriálMy Name Is Earl

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jmenuji se Earl... Tak přes­ně takhle začí­ná kaž­dý díl toho­to pove­de­né­ho ame­ric­ké­ho seri­á­lu. Seriál pro­mí­tá život oko­lo Earla Hickeyho, smo­la­ře, kte­ré­ho si rad­ši nevší­má­te. Je to přes­ně ten typ chudáka,který si zajde do obcho­du leda tak pro pivo a kra­bič­ku ciga­ret a sem tam si něco ukrad­ne.
I tak se ale na Earla usmá­lo štěs­tí a když si takhle jed­nou kou­pil los, vyhrál. Avšak štěs­tí ho hned záhy opus­ti­lo a při vel­ké rados­ti z výhry ho sra­zi­lo auto a los ztra­til. Jak si tak Earl ležel v nemoc­ni­ci uvi­děl pořad v tele­vi­zi, kde dis­ku­to­va­li o kar­mě. Zaznělo tam hes­lo „ Děláš dob­ré věci a dob­ré věci se sta­nou tobě, a i nao­pak“ a tak při­šel na viní­ka jeho smůly, byla to kar­ma. Earl si byl jis­tý, že mu to kar­ma opla­ti­la, jeli­kož nikdy neu­dě­lal dob­rý sku­tek .A tak se roz­ho­dl, že napí­še seznam všech špat­ných věcí, kte­ré v živo­tě pro­ve­dl a jed­nu za dru­hou se je poku­sí napra­vit.

Seriál My name is Earl je ve vysí­lá­ní od roku 2005, avšak vysí­lá­ní v čes­kých TV sta­ni­cích zatím nepro­běh­lo. Běžel pou­ze u našich sou­se­dů na Slovensku. Má za sebou tři úspěš­né řady a na pod­zim letoš­ní­ho roku při­chá­zí čtvr­tá. Hlavní roli Earla ztvár­nil Jason Lee, kte­ré­ho si pama­tu­je­me z mno­hých béč­ko­vých kome­dií a loni jsme ho moh­li vidět v kome­dii Alvin a Chipmunkové. Ovšem výkon v tom­to seri­á­lu ho posu­nul urči­tě výš a role Earla už je sním navždy spo­je­na. Trochu poma­lej­ší­ho bra­t­ra Randyho ztvár­nil Ethan Suplee. Manželku Earla hra­je Jaime Pressly. V seri­á­lu mimo jiné uvi­dí­me spous­tu jiných hvězd, jako např. Paris Hilton, Alyssu Milano , Giovanniho Ribisiho a mno­ho dal­ších.

V kaž­dém díle tedy uvi­dí­te bojo­vat Earla s kar­mou a spo­leč­ně bude­te u vyškr­tá­vá­ní špat­ných věcí ze sezna­mu, což zní jako netěž­ká zále­ži­tost, ale sami pozná­te, že to zas tak jed­no­du­ché není a cel­ko­vě to vytvá­ří mnoh­dy vel­mi komic­ké situ­a­ce...

Velmi ori­gi­nál­ní humor, kte­rý je koru­no­ván ztvár­ně­ním Earla. Určitě si ten­to seri­ál oblí­bí­te a tím víc i Earla a kaž­dý z vás si pak bude chtít zku­sit mož­ná napsat svůj vlast­ní seznam.

Naše hod­no­ce­ní: 

9

Podobné člán­ky

My Name Is Earl

14. September 2008 - 15:14 — Petr Kureš


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,90400 s | počet dotazů: 241 | paměť: 58020 KB. | 08.08.2022 - 16:11:53