Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Seriál Ulice bude ještě barevnější. Vstupuje do něj krásná Veronika Čermák Macková!

Seriál Ulice bude ještě barevnější. Vstupuje do něj krásná Veronika Čermák Macková!

ermák Macková Solaříková Magda Tereza2

Seriál Ulice ten­to týden obo­ha­tí nová posta­va, uči­tel­ka Magda Procházková. Pro její před­sta­vi­tel­ku, krás­nou Veroniku Čermák Mackovou, je role v Ulici prv­ní dlou­ho­do­bou zku­še­nos­tí se seri­á­lem.

„Je to mož­ná han­ba při­znat, ale já jsem vlast­ně vůbec nevě­dě­la, do čeho jdu. Ale zjiš­ťo­va­la jsem si, jak to tu cho­dí, jest­li je to tady pří­jem­ná prá­ce, jest­li do toho mám jít… Napsala jsem si plu­sy a minu­sy a pak jsem se roz­hod­la. A udě­la­la jsem dob­ře. Potřebovala jsem to. Do té doby jsem byla hod­ně doma a vycho­vá­va­la naše­ho psa, aby byl posluš­ný a moh­li jsme se na něho spo­leh­nout. Občas jsem něco toči­la se zahra­nič­ní­mi pro­duk­ce­mi, ale nic stá­lé­ho. A najed­nou jsem cíti­la, že bych něco tako­vé­ho chtě­la. Dva dny na to mi zavo­la­li z Ulice,“ vzpo­mí­ná hereč­ka na začát­ky spo­lu­prá­ce. „Mně se to tak stá­vá. Když na něco pomys­lím, že bych si to přá­la, nako­nec to tak dopad­ne. Jako malá jsem si přá­la, že chci byd­let v Praze v Dejvicích a je to tak. Jednou jsem si řek­la, že bych chtě­la točit se zahra­nič­ní pro­duk­cí a za dva dny jsem dosta­la roli v zahra­nič­ním seri­á­lu, a teď se to úpl­ně stej­ně sta­lo i s Ulicí,“ usmí­vá se.

Veroničina seri­á­lo­vá posta­va bude po všech smě­rech výrazná a Veronika si ji pochva­lu­je. „Hraju Magdu, uči­tel­ku mate­ma­ti­ky a země­pi­su a býva­lou spo­lu­žač­ku Terezy (Patricie Solaříková).Líbí se mi, jak je barev­ná a kolik vrs­tev má a těším se na to, jak je bude­me postup­ně odha­lo­vat a pozná­vat, co je zač, proč sem při­šla a že tady není jen tak. Magda ale není barev­ná jenom uvnitř, pes­t­rý má i zevněj­šek. A to je zase dané tím, že je bar­vosle­pá. Slévají se jí někte­ré bar­vy, a tak si svo­ji vizu­ál­ní pes­t­ro­ba­rev­nost ani neu­vě­do­mu­je,“ popi­su­je svo­ji posta­vu Čermák Macková. Veroničina role má ale ješ­tě jed­nu vlast­nost, kvů­li kte­ré muse­la hereč­ka oprášit hru na kla­vír. „Netroufám si říct, že hra­ju výbor­ně. Vlastně si mys­lím, že na to, jak dlou­ho jsem se na kla­vír uči­la hrát, toho zas tolik neu­mím. Hrála jsem do matu­ri­ty, pak jsem měla dlou­hou pau­zu a před dvě­ma lety mi můj muž kou­pil kla­vír, a tak jsem se k tomu zase vrá­ti­la. Ale jen tak jsem si pobrn­ká­va­la a pak při­šla role Magdy, kte­rá umí hrát, a tak jsem zase zača­la cvi­čit,“ vyprá­ví hereč­ka s tím, že ji ve cvi­če­ní trpě­li­vě pod­po­ru­je man­žel Hynek Čermák.

Diváci seri­á­lu Ulice uči­tel­ku Magdu Procházkovou pozna­jí už ten­to týden.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,16315 s | počet dotazů: 226 | paměť: 51866 KB. | 24.06.2021 - 04:40:23